styrelserumHFD har nu avgjort fallet om beskattning av styrelsearvoden som fakturerades via bolag. Frågan gällde om rättspraxis skulle korrigeras som en följd av den ändring som skedde år 2009. Svaret blev nekande då syftet med lagändringen endast var att utvidga näringsverksamhetsbegreppet så att fler skulle kunna tilldelas F-skatt och driva företag (prop. 2008/09:62). HFD hänvisade till förarbetena där sägs bl.a. att helhetsbedömningen av om en verksamhet kan anses självständigt bedriven även fortsättningsvis ska göras utifrån ett antal kriterier, men att betydelsen av antalet uppdragsgivare ska minska eftersom fokus ska ligga på relationen mellan parterna och deras gemensamma avsikt. HFD fastställde därmed SRNs besked som innebar att styrelsearvodet beskattades som lön för ledamoten. Styrelsearbetet är för övrigt också kopplade till aktiebolagslagens regler och därmed får det en i viss mening också en personlig prägel.

Dock kan HFDs beslut tolkas som att det ska vara möjligt att fakturera styrelsearvoden genom eget bolag. Då krävs att det är fråga om ett uppdrag som innefattar andra delar än de som är kopplade till aktiebolagslagens ansvar som styrelseledamot. Uppdraget måste då vara självständigt bedrivet och att uppdragstagaren ska agera oberoende i förhållande till uppdragsgivaren och därtill vara av tillfällig art och särskilt avgränsat. Det går därför inte att schablonmässigt fakturera styrelsearvoden genom bolag. Det krävs en mer detaljerad beskrivning av uppdraget eller att det görs separata avtal i varje enskilt fall.

I praktiken medför domen att bolag bör se över hur deras styrelsearvoden ska hanteras framöver och värdera om bolagets enskilda hantering behöver ändras på något sätt. Vid en sådan genomgång bör man utgå från flera aspekter, där inkomstskatt, sociala avgifter och moms är några av dessa.

Det är sannolikt att Skatteverket i framtiden kommer att ha en mer restriktiv tillämpning i de fall som uppmärksammas. Däremot torde det inte ske någon omfattande granskning av tidigare avtal annat än i samband med skatterevisioner.