Riksdagen 3:12-reglernaRegeringens skatteförslag får ofta rött ljus och nu kan så bli fallet även med 3:12-reglerna. Genom att höja lägsta kapitalskattenivån från 20 till 25 procent skulle statskassan få in ett antal miljarder. Vad är problemet och alltså motivet för en höjning? Dagens regler anses uppmuntra skatteplanering samtidigt som träffsäkerheten är låg om syftet är att stimulera nyföretagandet genom kopplingen av skatteförmånerna till företagens lönesumma. Om lägsta skatteuttag höjs, exempelvis till 25 procent, ökar skatteintäkterna på kort sikt då uttagen kommer att tidigareläggas i synnerhet om det inte införs några övergångsregler för ackumulerade gränsbelopp. Effekterna på lång sikt är mer osäkra. En höjning till 25 procent borde kombineras med lättnader av annat slag, exempelvis att väsentligt lägre lönekrav och i gengäld lägre andel av lönerna som ska inräknas i gränsbeloppet. Kravet på egna löneuttag är för högt enligt dagens regler i vart fall sett till mindre och nystartade företag. Det är också ett av skälen att tre av fyra använder förenklingsregeln. Det kan knappast vara ha varit tanken med löneunderlagsregeln.

Om det inte sker någon höjning av lägsta skatteuttag, är det troligt att det sker begränsningar vad gäller storleken av det löneunderlag som en ägare får räkna sig tillgodo vid skatteberäkningen. Metoder för stimulans av nyanställningar och expansion kan ske på annorlunda sätt än som sker idag och kanske heller inte genom 3:12-reglerna.
Det kan därför inte uteslutas att regeringen trots allt kommer att lägga fram förslaget om 25 procent som lägsta skatteuttag, men att redan upparbetade gränsbelopp kan tas ut till 20 procent under en övergångsperiod.

Läs mer om 3:12-reglerna

3:12-reglerna – Så hanterar du reglerna i ditt fåmansföretag