Att sätta mål för en verksamhet eller avdelning kan vara svårt men är viktigt. Men ett bra uppsatt mål kan stimulera och sporra de anställda. Har man dessutom något som man gemensamt arbetar och strävar mot kan skapa en gemenskap på kontoret. Men det krävs att målen är tydliga, annars riskerar de att ha motsatt effekt. Så kallade SMART-mål är en väl beprövad metod för att sätta samman bra mål för en organisation men även i projekt.

Definitionen målformulering med SMART-mål

SMART-målSMART eller S.M.A.R.T. är en akronym för:

  • Specifikt (engelska: specific)
  • Mätbart (engelska:measurable)
  • Accepterat (engelska:achievable)
  • Realistiskt (engelska:relevant)
  • Tidsbundet (engelska:time bound)

Metoden bygger på att alla mål som sätts upp ska vara:

Specifikt

Ett SMART-mål ska tydligt beskriva vad som ska uppnås men även begränsningar och varför det är viktigt ska specificeras.

Mätbart

Finns det en specifik siffra som kan mäta målet. Hur mycket eller hur många? Hur vet jag när det är uppnått?

Accepterat

Är SMART-målet accepterat av dem som ska genomföra det? Utan acceptans finns det liten chans att medarbetarna kommer nå målet. Men en fördel är att låta medarbetarna vara med i processen.

Realistiskt

Är målet realistiskt och möjligt att uppnå? Ibland kan ambitionerna bli för höga så att målen blir orealistiska. Det till exempel vanligt om medarbetarna själva är med och sätter målen.

Tidsbundet

Alla målen måste vara tidsbundna så att det finns ett tydligt datum då de ska vara uppfyllda.

Exempel på SMART-mål

Ett SMART-mål ska ha alla 5 kriterier uppfyllda. Här kommer ett par exempel på hur sådana mål kan se ut:

  • Om fem veckor ska vi ha ökat försäljningen med 20% genom att ringa fler säljsamtal.
  • I år ska vi skriva minst 300 artiklar till vår webbsajt som i snitt får 5 000 läsningar. Vi ska uppnå det genom att planera och fördela arbetet över alla på avdelningen.
  • Inom 5 år ska jag ta examen från min utbildning genom att plugga minst 1 timme mer om dagen.

Läs mer om SMART-mål och effekter

Här hittar du fler länkar till hur du upp mål och uppnår effekter.

Effektmål – Så beräknar du effekten av projektet med effektmålen

Icke-funktionella krav – Så skriver du krav utifrån kvalité