Vill du veta lön för ett speciellt yrke? Här hittar du lön och historisk lönestatistik för över 8 000 yrken. Dessutom hittar du jämförelse mellan kvinnor och mäns ersättning för samma yrke och hur lönen skiljer sig mellan olika sektorer.

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens

 • Utveckla teorier, modeller och metoder samt utforma praktiska tillämp­ningar av dessa inom fysik, kemi, matematik, statistik, ingenjörsveten­skap, farmakologi, miljö, jord- och skogsbruk, medicin, ekonomi, finans, marknadsföring och informatik, juridik, samhällsvetenskap samt humaniora
 • rita byggnader m.m. och leda bygg- och anläggningsprojekt
 • planera och kontrollera utvinnings- och tillverkningsprocesser;designa och utveckla produkter;kontrollera att hälso- och miljöskyddsföreskrifter efterlevs
 • undersöka och behandla patienter;undervisa och utveckla undervisningsmetodik;organisera verksamhet vid museer, bibliotek m.m. samt inom omsorg och socialtjänst
 • göra ekonomiska utredningar, planera och utreda företags och organisa-tioners verksamhet
 • handlägga ärenden och utarbeta rapporter
 • analysera, designa, utveckla, testa, förvalta och ansvara för IT-system
 • göra reportage, skriva artiklar eller skönlitterära verk, producera radio- och TV-program
 • skapa konstverk, komponera, tolka eller gestalta

Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande

högskolekompetens
 • Kontrollera och prova råvaror, produkter, anläggningar och processer
 • utföra mätnings-, ritnings- och beräkningsarbeten
 • leda och fördela arbetet på byggarbetsplats, vid tillverkningsprocess, kontorsarbete samt i kök
 • navigera och styra fartyg och flygplan;sköta medicinteknisk utrustning, ta prover och genomföra analyser vid laboratorium
 • värdera, förmedla eller sälja värdepapper, fastigheter, försäkringar, varor inom partihandel m.m.
 • ordna transporter
 • handlägga bank-, tull-, skatte-, socialförsäkrings- och polisärenden m.m.
 • inspektera och besiktiga fordon, fartyg, luftfartyg, byggnader och anlägg-ningar, brandskyddssystem m.m.
 • behandla och rehabilitera klienter och patienter
 • leda arbetet inom frikyrkoförsamling;delta i sportevenemang, planera, leda och organisera fritidsverksamhet och friskvårdsinsatser
 • ta stillbilder och rörliga bilder;inreda och dekorera
 • genomföra körkortsutbildning samt leda studiecirklar
 • sköta daglig drift av informations- och kommunikationssystem samt kringutrustning

Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

Yrken inom byggverksamhet och tillverkning

Yrken inom maskinell tillverkning och transport

Chefsyrken

 • Politiskt arbete i demokratiskt valda organ samt administrativt lednings­arbete
 • att tolka och tillämpa författningar, politiska beslut eller stadgar;att planera, leda och samordna verksamheten i företag, organisationer, myndigheter m.m.
 • att utforma riktlinjer, följa upp och utvärdera verksamhetens uppsatta mål;att svara för budget samt fördelar resurserna
 • att ha personalansvar.

Yrken inom administration och kundtjänst

Service-, omsorgs- och försäljningsyrken

Militära yrken

 • Leda, planera och genomföra militära operationer och övningar nationellt och internationellt
 • Som specialist medverka och utbilda inom sitt tjänsteområde inom teknisk tjänst, sjöstrid, luftstrid, markstrid, ledning eller logistik.

Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion

 

Lön för alla yrken

Här är lön och lönestatistik för alla yrken