F-skatt utfärdas efter ansökan för den som driver eller ska driva näringsverksamhet. Ansökan om F-skatt görs på skatteverkets blankett Skatte- och avgiftsanmälan. F-skatten är normalt 10 % högre än föregående års slutliga skatt såvida den inte beräknas med ledning av en preliminär självdeklaration.

Råd

Gör preliminärdeklaration

Om du inte tror att du ska öka din vinst med 10 % nästa år så skicka in en preliminärdeklaration före årsskiftet.

f-skattDet är då inte lätt att veta hur stor omsättning och vinst blir. Det kan då aldrig betecknas som skattefusk att vara pessimistisk om framtiden. Men tänk på att du då kan få en för låg F-skatt att betala varje månad, och att du så småningom får en kvarskatt som måste betalas.

Även aktiebolag och handelsbolag kan tilldelas F-skatt. Den som ansöker måste visa att det finns en avsikt att driva näringsverksamhet. Skatteverket kan vägra bara om det finns skälig anledning att anta att näringsverksamhet inte kommer att bedrivas.

Den som vill vara säker på att inte behöva stå för preliminärskatt och andra avgifter kan kontrollera hos skatteverket eller begära att får se beslutet om F-skatt innan betalning görs.

§ Avbytare i Lantbruk ska ha F­-skattsedel, RÅ 2001 ref 25, rättsverkan av F-­skattsedel, RÅ 2007 ref 61.

Om den som anlitas inte har F-skatt blir den som betalar ersättning för arbete skyldig att betala in både arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Gränsen är 1 000 kr. Är utbetalaren inte huvud- arbetsgivare är avdraget 30 % och i annat fall görs avdraget enligt skattetabell.

Idrottsföreningar

Idrottsföreningar behöver bara göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för betalningar till idrottsmän (gäller även idrottsdomare och andra funktionärer) om ersättningen överstiger ett halvt prisbasbelopp.

Den som fått F-skatt och som anlitar egna uppdragstagare för ett visst uppdrag blir ansvarig för uppdragstagarnas skatter och avgifter. Uppdragsgivare är skyldig att anmäla till skatteverket om en uppdragstagare använder F-skatt när det i realiteten är fråga om anställningsförhållande. I annat fall blir uppdragsgivaren skyldig att betala skatter och avgifter. Om utbetalaren vidtar alla dessa åtgärder är utbetalaren fri från betalningsansvar för uppdragstagarens skatter och avgifter.

De som startar en ny näringsverksamhet – egen eller genom bolag – kan begära anstånd med betalningen av F-skatten i högst tre månader

Det har tidigare varit svårt att få F-skatt om man endast har en uppdragsgivare. Kravet har ändrats för hur självständig en verksamhet ska vara för att bedömas vara näringsverksamhet. Hänsyn ska tas till vad parterna kommit överens om när det gäller frågan om det är näringsverksamhet eller anställningsförhållande. Exempelvis tas hänsyn till hur beroende och involverad man är till företaget. Fler ska kunna bedriva näringsverksamhet med endast en eller ett fåtal uppdragsgivare.

Råd

Ny F-skatt bra för kassan

Om firman av någon anledning inte tjänar så mycket som du räknat med, skicka in en ny preliminär självdeklaration till skatteverket där du talar om att firman beräknas få sämre resultat. På så vis kan du få en lägre F-skatt och en förbättrad likviditet. Se även skattekonto.