Utlandsfastigheter räknas som privatbostäder på samma sätt som fastigheter i Sverige. Följande skatteregler gäller:

Köp utlandsfastigheter

När ett utlandshus köps som permanentbostad i något EU-land eller Island, Norge och Liechtenstein går det numera att få uppskov med kapitalvinsten när en svensk permanentbostad säljs. I regel blir det heller inte någon svensk skatt på uppskov vid inköp av en bostad i utlandet. (HFD 2012 ref 60).

Försäljning av utlandsfastigheter

Fastighetsavgift Ingen svensk fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. Däremot kan det finnas sådana avgifter i det andra landet.

I regel beskattas kapitalvinsten i det land där bostaden finns. Detta förutsätter att ägaren är utflyttad. I annat fall kan det också bli svensk skatt.

utlandsfastigheter

Uthyrning

Det blir inkomst av kapital i Sverige efter de svenska reglerna. Se uthyrning.

Arv av utlandsfastigheter

En fastighet utomlands, tex i Spanien, kan ge arvsskatt för de anhöriga när husets ägare avlider. Att den svenska arvsskatten har avskaffats har då ingen betydelse, eftersom arvsskatten tas ut i det land där huset ligger. Se vidare arvsskatt, där det också finns råd om hur den skatten kan minskas.

Bostadsförmån

Det kan bli förmånsvärde i den svenska deklarationen för en svensk som disponerar en utländsk fastighet, som någon annan äger. Bostadsförmån tas för helår upp till marknadsvärde eller beräknas schablonmässigt på följande sätt:

10 % av indexuppräknad anskaffningsutgift upp till 100 000 kr, 6 % för belopp upp till 200 000 kr och 3 % för belopp däröver. Eventuell utländsk skatt får avräknas från den svenska skatten.

Råd för utlandsfastigheter

Utnyttja barnen vid utlandsflytten

Personer som flyttar utomlands skaffar ofta också en fastighet för sitt boende. Problem kan då uppstå med ränteavdragen för lån i fastigheten och också framtida arvsskatt. Ett alternativ kan då vara att exempelvis barn som bor kvar i Sverige får stå som ägare och låntagare och hyra ut den till föräldrarna mot en låg hyra. Se uthyrning. Om fastigheten senare ska säljas kan barnen överlåta fastigheten som gåva till föräldrarna, som säljer fastigheten med vinst som är inte skattepliktig i Sverige. Om fastigheten måste säljas med förlust är det bättre att barnen säljer fastigheten direkt och på så sätt får avdrag för förlusten.

Läs mer om utlandsfastigheter

Skatteregler för privatbostadsfastighet

Fastighetsskatt – I vilka fall finns fastighetsskatten fortfarande kvar?