villa tomträttKöpeskillingen för en tomträttsfastighet anses skattemässigt inte till någon del som en kostnad för marken. Tomträtten ses alltså som hyresrätt och tomträttsavgälden som betalning för nyttjandet av marken. En av konsekvens härav är att kostnaden för själva tomträtten läggs till anskaffningskostnaden för byggnaden och får skrivas av till skillnad från ett markköp. SRN 2015-05-12. Markanläggningar får däremot dras av genom värdeminskningsavdrag. Se även SKV ställningstagande 2016-10-31. HFD ska i ett ärende avgöra om denna praxis ska gälla även fortsättningsvis. http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Provningstillstand/Skattemal/Mal-nr-3148-16/

LÄS MER AVDRAGLEXIKON KAP 15