Som företagsform utmärks aktiebolaget av det begränsade personliga ansvar för ägarna, som kan sägas ha ersatts av styrelseledamöternas personliga ansvar för exempelvis bolagets skulder. I skattepraxis anses arvodena av det skälet som personliga inkomster som inte kan överlåtas på bolag. Däremot ifrågasätts inte att en styrelseledamot även kan ha ett konsultuppdrag i ett och samma bolag. Frågan är om det finns någon given praxis och hur den ska tillämpas i praktiken.

Bakgrunden är kriterierna för vad som kan vara bolagsinkomst. Hit hör självständighetskravet, som uppluckrades något år 2009. Syftet var att underlätta för företagare med en eller ett fåtal uppdragsgivare att få F-skattsedel. I det enskilda fallet skulle själva partsavsikten få ökad tyngd. Synen på styrelseuppdrag via egna bolag var inte någon fråga vid det tillfället.

bolagsstyrelseI ett nyligen avgjort förhandsbesked har Skatterättsnämnden hänvisat till historien och ansett att tidigare praxis alltjämt skulle tillämpas. Det fanns skiljaktiga med motsatt uppfattning. HFD får avgöra frågan. Det är sannolikt att HFD också bekräftar tidigare praxis men att man då också utvecklar synen på användningen av bolagsformen för inkomster av personlig karaktär, exempelvis styrelseuppdrag, artister, idrottsmän.

I praktiken har tillämpningen varit generös, som kan förklaras av ändrade arbetsformer, men också för att ärendena är arbetskrävande och komplicerade. Det är troligt att HFD bekräftar tidigare praxis men samtidigt pekar på kravet på en mer individuell bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Det kommer således inte godtas att man slentrianmässigt låter ett bolag ta hand om exempelvis styrelsearvoden. Även om hithörande frågor är svårutredda så vore olyckligt om HFD av just det skälet skulle avvisa ärendet.