vinst fastighetPaketerade transaktioner med fastigheter kommer inte längre kunna ske skattefritt enligt ett nyligen presenterat förslag. Sådana paketeringar har exempelvis förekommit då bostadsföreningar bildats och tagit över fastigheter. Enligt förslaget ska reglerna träda ikraft 1 juli 2018.

Avskattning ska ske när ett företag avyttrar en delägarrätt och tillgångarna i samtliga avyttrade företag huvudsakligen, mer än 75 procent, består av fastigheter. Avskattning innebär att de företag som äger svenska fastigheter ska anses ha avyttrat och åter förvärvat dessa fastigheter för ett pris som motsvarar marknadsvärdet. Det blir då skatt på vinsten hos säljaren och dessutom föreslås en schablonintäkt som är avsedd att motsvara det uttag av stämpelskatt som sker vid ett lagfartsförvärv. I gengäld föreslås att stämpelskatten för juridiska personer sänks från 4,25 till 2 procent.

Från avskattning undantas marknadsnoterade andelar. Undantas görs också för sådana avyttringar som avser en rörelse vars huvudsakliga inkomster och utgifter inte är hänförliga till en fastighet och i regel också om det bestämmande inflytandet över det avyttrade bolaget inte upphör.

En annan del av förslaget gäller den sk byggmästarsmittan men rör enbart bolagssektorn. Det innebär att fastigheter för aktiebolag alltid ska bedömas som kapitaltillgångar. Det är en förenkling men kan också få en del andra effekter.

Det finns kritik och det är inte säkert att det blir verklighet, i vart fall kommer det att bli diskussion om vissa delar av förslaget. Att det också finns bostadspolitiska aspekter gör inte saken enklare för beslutsfattarna.