Det finns flera fall då ett aktiebolag har låneförbud. Ett aktiebolag har inte rätt att lämna lån till delägare, styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget. Förbudet gäller även närstående till dessa personer. Låneförbudet berör inte personer som har enbart konvertibler, optionsrätter o dy i företaget. Anställda som får teckna konvertibler i företaget kan därför finansiera köpet med lån från företaget. Undantag görs för kommersiella lån och även lån mellan bolag inom en och samma koncern. Dock kan lånet ses som olovlig utdelning om låntagaren inte är kreditvärdig för lånet.

Skattereglerna om förbjudna lån gäller även lån som lämnas från ett fåmansbolag till delägare i handelsbolag till vilket ett förbjudet lån har lämnats och även lån från utländska bolag om lånet hade varit förbjudit om det utländska bolaget istället hade varit svenskt.

Skatteverket har föreslagit att skattereglerna ska frikopplas från de aktiebolagsrättsliga reglerna. Se SKV 131 648360-10/113.

Låneförbud

Råd om låneförbud

Låna i rätt ordning

Om en delägare i ett aktiebolag vill komma åt en del av bolagets pengar utan att ta ut pengarna som lön kan bolaget först låna ut pengarna till någon utomstående. Den personen kan i sin tur låna ut pengar till bolagets delägare. Lånen får inte kopplas ihop, så att det kan ses som ett kringgående av låneförbudet.

Låna innan du blir delägare

Det strider inte mot låneförbudet om ett bolag lämnar lån till en anställd som efter lånetidpunkten blir delägare i företaget. Den som vill ta in en kompanjon som delägare i ett bolag kan alltså före köpet låna ut en del av bolagets pengar till den till- tänkte delägaren. Kompanjonen kan alternativt också teckna konvertibler eller teckningsoptioner i företaget, och omfattas då av låneförbudet först sedan värdepappren utnyttjas.

Låna av kommanditbolag

Den som trots låneförbudet behöver låna av sitt företag kan driva sin verksamhet i ett handelsbolag eller också i ett kommanditbolag med ett aktiebolag som komplementär. Kommanditdelägaren, som också äger komplementären, kan låna pengar av kommanditbolaget. Det strider inte mot låneförbudet eftersom lånet tas från kommanditbolaget men däremot om lånet lämnas av aktiebolaget via kommanditbolaget.

Låna av annat bolag

Styrelseledamöter och andra kan, pga sin ställning i bolaget, inte låna direkt av bolaget. Däremot är möjligt att bolaget lämnar ett lån till ett annat bolag, dock inte ett bolag i samma koncern, där personen inte har sådan ställning. Det kan möjligtvis ses som ett kringgående av löneförbudet, men torde inte träffas av någon generalklausul.

Ägartillskott ett alternativ

Lån mellan bolag med samma ägare kan strida mot låneförbudet om det saknas kommersiella skäl. Det kravet finns inte för exempelvis lån från moder- till dotterbolag. Ett annat sätt kan vara att det långivande bolaget går in som minoritetsdelägare och att lånet ges i form av ett villkorat aktieägartillskott. Tillskottet kan återbetalas efter beslut av bolagsstämman och efter ett sådant beslut kan också ränta beräknas på beloppet.

Varning vid 

Kvitta bort skulderna

Om man har både fordringar och skulder på eget bolag, kan det vara klokt att ta bort fordran genom att kvitta mot skulden. På så sätt kan man undvika att det kan bli fråga om skatt för fordran trots att det finns en kvittningsbar skuld.

Låneförbud vid aktieköp

Reglerna om låneförbud säger också att det är förbjudet att köpa bolagets aktier genom att använda det köpta bolagets pengar. Själva förvärvet får alltså inte finansieras med det köpta bolagets medel och heller inte genom pantsättning av bolagets tillgångar. Däremot kan det förvärvade bolagets kapital och likviditet användas efter förvärvet. Exempelvis till utdelning eller som lån till köparen, som då måste vara ett aktiebolag (moderbolag).

Det finns även ett låneförbud som riktar sig mot försäljning av aktiebolag som ingår i säljarens koncern, dock inte försäljningar av ett underliggande bolag, t ex ett dotterbolag.

Skattekonsekvenser vid förbjudna lån

Lån som tas i strid mot låneförbudet är enligt en särskild regel skattepliktig för låntagaren om det inte finns synnerliga skäl mot sådan beskattning. Däremot blir det inte några arbetsgivaravgifter. Skattepliktiga lån är också lån från ett fåmansföretags pensionsstiftelse till företagets delägare eller närstående. Undantag kan göras om det finns synnerliga skäl och lånet återbetalas före årets slut.

Lån till aktiebolag är inte skattepliktiga, även om de strider mot aktiebolagslagens låneförbud.

Lån från utländska bolag

Låneförbudet omfattar svenska bolag. Men skatteplikten gäller även lån från utländska företag och stiftelser, dvs på samma sätt som om långivaren hade varit ett svenskt företag.

Ränta från förbjudna lån

Ränta på förbjudna lån som är skattepliktiga är inte avdragsgilla. Bakgrunden är att holdingbolag i länder som saknar låneförbud har använts för att undgå det svenska låneförbudet. Holdingföretaget har oftast bildats genom att aktierna i ett svenskt bolag överförts till ett lågt pris. Den svenske företagaren har sedan kunnat ta ut holdingbolagets överskott som lån i stället för som lön och dragit av räntan på lånet. Se KRG 2010- 02-24. nr 3711-08.

Läs mer om aktiebolag

Så startar du ett aktiebolag