En företagsvärdering kan t ex vid en försäljning bestämmas på olika sätt, med ledning av företagets substans eller framtida beräknade vinster.  Läs mer om företagsvärdering här. Företagsvärdering kan göras med flera olika värderingsmetoder, som vi kommer gå igenom nedan. De vanligaste är substansvärdering, avkastningsvärdering och kassaflödesvärdering. 

Företagsvärdering med substansvärdering

Det baseras oftast på senaste bokslut, inklusive övervärden och latenta skatter. Med övervärden menas skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och marknadsvärdet. Latent skatt är den skatt som måste betalas om tillgångarna säljs. Likvidationsvärde är det substansvärde som återstår vid en avveckling av företaget. Läs mer om hur du värderar bolag med substansvärde.

Företagsvärdering

Värdering med avkastningsvärdering

Företagets värde beräknas då efter hur stor vinsten är eller hur stor vinst som kan tas ut utan att reducera företagets förmåga att generera vinster i framtiden. Avkastningsvärdet är det diskonterade värdet av framtida vinster och beräknas som ett antal årsvinster – ofta fyra till fem år, eller något högre om tillväxten är hög och risken låg.

Företagsvärdering med kassaflödesvärdering

Avkastningsvärdet anses mindre tillförlitligt när inflationen är hög, då vinsterna ofta binds i företaget genom ökat krav rörelsekapital. Då används i stället kassaflödesmetoden för att beräkna försäljningsvärdet. Den innebär att inte bara de framtida resultaten bedöms utan även rörelsekapitalets förändringar.

Prognoser görs då över framtida investeringar och skatter. Det kassaflöde som genereras av rörelsens tillgångar beräknas utan hänsyn till finansieringen. Kassaflödet diskonteras till nuvärdet med vägd kapitalkostnad, som vägs mellan eget och främmande kapital. Efter avdrag för skulderna får man fram värdet av det egna kapitalet.

Läs mer om företagsvärdering

Substansvärde – Analysera investmentbolag med aktiens substansvärde

Driva eget