CFC-bolag. Ägare av bolag i lågskatteländer kan under vissa förutsättningar beskattas för sin inkomst i Sverige. [39a kap IL].

  1. Som villkor gäller att ägandet är minst 25 procent av rösterna eller kapitalet. Även indirekt ägande ska räknas.
  2. Ett bolag anses lågbeskattat om skatten är lägre än 55 procent av vad den skulle ha blivit om den hade beskattats i Sverige eller för närvarande lägre än 15,4 procent. Det gäller också vissa särregler för hur inkomsten då får beräknas. Utländska företag med hemvist i skatteavtalsländer är undantagna, dock med vissa särskilt uppräknade undantag.

CFC-bolag

CFC-bolag står för Controlled Foreign Company och flertalet länder har någon form av regler för att förhindra att bolag bildas i lågskatteländer och därmed också flyttar över inkomster till sådan bolag. Regeln gäller också för utländska företag som bildar en filial i ett lågskatteland. [39a kap. 9 § IL]

CFC-bolag

En fråga som har diskuterats är vad som gäller mellan länder inom EES-området. Strider reglerna mot den fria etableringsrätten eller mot rätten till fria kapitalrörelser? EG-domstolen anser att man ska svara Ja på frågan om det är fråga om renodlade skatteupplägg i syfte att nyttja en lägre skattesats.

Regeringsrätten har ansett att reglerna för CFC-bolag har företräde framför ingågna skatteavtal. (RÅ 2008 ref 24). EG-domstolen har lämnat sin syn på frågan genom en dom som avsåg det engelska bolaget Cadbury Schweppes plc (C-196/04). Av det skälet likabehandlas företag som är hemmahörande inom EES även om bolagsskattesattsen är lägre än 15,4 procent. I gengäld uppställs kravet att delägaren kan visa att den utländska juridiska personen, i den stat där den hör hemma, utgör en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs. [39a kap 7a § IL] Vidare har skett vissa ändringar i den bilaga med detaljbestämmelser för vissa länder, såsom har skett för Cypern och Nederländerna. [bilaga 39a kap 7a § IL][Se prop 2007/08:16]

Skatteverket anser även att ett CFC-bolag kan vara ett fåmansföretag (se Skatteverkets ställningstagande 2007-04-05, dnr 131 159250-07/111).