I vilket land du ska betala skatt på inkomster och förmögenhet vid utflyttning beror bl a på hur följande frågor besvaras:

 1. Är det tillfälligt utlandsarbete?
 2. Är det en långvarig eller i tiden obestämd utflyttning eller emigration?
 3. Saknar du efter utflyttningen väsentlig anknytning till Sverige?
 4. Är du obegränsat skattskyldig i det nya landet? Eller kanske både i detta land och i Sverige? Var är i så fall din hemvist? Se bosättning.
 5. Finns det skatteavtal med utflyttningslandet?

Obegränsat skattskyldig i Sverige?

Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man skattar för alla inkomster oavsett varifrån de kommer. Den som är begränsat skattskyldig skattar bara för vissa inkomster som har särskild anknytning till Sverige. De svenska reglerna säger att du är obegränsat skattskyldig i Sverige om något av följande gäller:

 • Du är bosatt i Sverige.
 • Du vistas stadigvarande i Sverige (i praxis en sammanhängande vistelse om minst sex månader).
 • Du har väsentlig anknytning till Sverige.

Utflyttning från Sverige

Frågan om stadigvarande vistelse knyts oftast till om man har en permanentbostad i Sverige. Även om man inte har en sådan bostad kan en vistelse på mer 183 dagar under året innebära att man anses obegränsat skattskyldig (RÅ 1997 ref 25, RÅ 2008 ref 16, 2008 ref 56, RÅ 2008 not 166). Vad som ska anses som stadigvarande vistelse är omstritt, men den allmänna uppfattningen är den ska pågå minst sex månader.

Tillfälliga avbrott

Tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen saknar betydelse och vistelsetiden beräknas utan hänsyn till årsskiften, men tiden från första dag i Sverige till sista dag i Sverige måste vara minst sex månader. Tid för vistelse i utlandet avräknas inte från vistelsetiden i Sverige om utlandsvistelsen framstår som ett tillfälligt avbrott i en sammanhängande vistelse här i landet. Syftet med vistelsen inom och utom landet saknar betydelse. Svårigheter uppkommer särskilt i situationer där den skattskyldige uppehåller sig i Sverige under kortare tider med återkommande avbrott för perioder av vistelse i utlandet. Endast om vistelsen i Sverige är sammanhängande, utan annat än tillfälliga avbrott, föreligger stadigvarande vistelse här. Se SKV dnr 131 612166-05//111. Ett avbrott kan ses som tillfälligt om det är kortare än antingen tidigare eller efterföljande vistelse i Sverige.

Varning för flytt utomlands

Vistas längre utomlands

Tillfälliga avbrott i vistelser utomlands kan komma att undantas då frågan om stadigvarande vistelse i Sverige ska bedömas. Vid flera tillfälliga avbrott av vistelserna i Sverige och utomlands är det alltid klokt att se till att vistelserna i Sverige alltid är kortare de omkringliggande vistelserna i utlandet. På så sätt kommer »Sverige-vistelserna« att kunna betraktas som tillfälliga avbrott.

Om du däremot inte anses bosatt i Sverige och behöver då exempelvis inte skatta för ränteinkomster som hör till tiden efter utflyttningen (RÅ 1971 fi 113, RÅ1974 ref 51).

Väsentlig anknytning till Sverige?

Även om man inte anses ha vistats stadigvarande i Sverige kan man ändå anses bosatt här på grund av väsentlig anknytning och när följande omständigheter vägs samman:

 • Inte stadigvarande bosatt i utlandet.
 • Utflyttad av hälsoskäl eller studieskäl.
 • Permanentbostad i Sverige.
 • Familj i Sverige.
 • Bedriver näringsverksamhet eller äger fastighet i Sverige.
 • Ekonomiskt engagerad i svenskt företag.
 • Svenskt medborgarskap.

Inom fem år efter utflyttning har den skattskyldige bevisbördan om att det saknas väsentlig anknytning till Sverige. Den regeln gäller även utländska medborgare om de varit bosatta minst 10 år i Sverige före utflyttningen.

Permanentbostad i Sverige

Efter femårsperioden måste skatteverket kunna visa den utflyttade fortfarande har sådan väsentlig anknytning till Sverige att han ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige.

Här är några rättsfall som visar var skattedomstolarna drar gränsen mellan en utflyttad och icke utflyttad.

§ Fritidshus kvar, RÅ 1969 fi 1374, SRN 2008-12-30 dnr 118-08/D, väsentlig anknytning om permanentbostad blir kvar, men inte tonårsdotter, HFD 2012 not 9, 21 och 51, obegränsat skattskyldig i utflyttningslandet, RÅ 1983 1:57, hyreshus, RÅ 1989 ref 18, andel i svenskt företag, RÅ 2001 not 113, familjen kvar i landet, RÅ 1989 ref 118, RÅ 1976 ref 116 RÅ 2003 ref 52, att man är styrelseledamot i ett svenskt företag eller har placerat sina pengar i svenska börsnoterade aktier (kapitalplaceringsaktier) saknar betydelse, RÅ 1992 not 367, att direkt eller indirekt vara ledare för ett svenskt företag kan däremot medföra att man anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

En minoritetspost i fåmansbolag kan dock godtas – högst ca 10–20 % såvida man inte också har styrelseuppdrag och liknande funktion i företaget. Innehav av minoritetsposter i börsbolag kan man ha utan att detta medför »väsentlig anknytning« till Sverige, RÅ 2002 ref 99, RÅ 2006 ref 67, SRN 2008-11-24, dnr 82-08/D, RÅ 2009 not. 81-85, husets standard inte avgörande, HFD 2012 not 51..

Svensk skatt på vissa inkomster Även om man anses obegränsat skattskyldig i Sverige, kan löneinkomster undantas från skatt i Sverige. Det finns en sexmånadersoch en ettårsregel. Se utlandsarbete.

Styrelsearvoden från utländska företag till personer bosatta i Sverige är skattepliktiga i Sverige.

Om du inte längre är obegränsat skattskyldig i Sverige får du normalt betala svensk skatt på sådana inkomster som har viss anknytning till Sverige – fastighetsinkomster, inkomst av näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige, kapitalvinst vid försäljning av fastighet och bostadsrätt belägen i Sverige.

Särskild inkomstskatt för utlandsboende

Det finns en särskild inkomstskatt (Sink) på löner och pensioner som betalas från Sverige till personer bosatta utomlands.

Den skatten, som är 25 % på bruttolönen (fr o m 2014, 20 %) eller pensionen, ska betalas in av utbetalaren, såvida inte skatteavtalet medger något annat. Eftersom skatten är en definitiv källskatt ska inte inkomsterna deklareras.

Den som har andra inkomster, exempelvis en fastighet, är däremot skyldig att lämna självdeklaration för sådana inkomster.

Sink-lagens inkomster kan vara både anställningsinkomster, ersättning från försäkringskassa, tjänstepensioner och pensioner från privata pensionsförsäkringar. Sink-reglerna får inte användas av den som arbetar minst halvtid i Sverige som svarar mot minst 10 dagar i månaden under en sexmånadersperiod.

Artister och idrottsmän som bor utomlands får välja mellan A-Sink och 15 % i skatt eller vanliga regler.

Varning för utflyttning

Sink ger inget skydd

Vid utflyttning begärs ett beslut om särskild inkomstskatt och den skatt som ska betalas av utbetalaren. Det är en definitiv skatt, men beslutet kan också ändras om skatteverket
senare gör en annan bedömning och anser att personen är fortsatt bosatt i Sverige. Det är därför viktigt att även i varje års inkomstdeklaration lämna utförlig beskrivning för att undvika skattetillägg och även om det inte skickas ut någon förtryckt deklarationsblankett. Sink-ansökan ska normalt göras varje år men undantag för görs för pensionsutbetalningar.

Skatteavtal avgör

Om det finns skatteavtal (dubbelbeskattningsavtal) med det land dit du flyttar kan det ofta avgöra var dina inkomster ska beskattas. Hur det blir med skatten på olika typer av pensioner och kapitalvinster för utflyttade svenskar beror då på i vilket land de bosatt sig och vilket skatteavtal som gäller mellan Sverige och detta land, ofta enligt en av dessa två principer:

Skatteavräkning (credit) – skatten som betalats i det andra landet får avräknas från den skatt som påförs på samma inkomst i Sverige.

Det andra alternativet (exemptmetod) är att den utländska inkomsten undantas från beskattning i Sverige.

Ränta, beskattas i regel i hemviststaten (dit man har flyttat). Utdelning beskattas oftast både i Sverige och i hemviststaten (kupongskatt i Sverige på 5–15 %). Fast egendom beskattas ofta både där egendomen är belägen och i hemviststaten.

För Italien och Spanien blir det skatt i både Sverige och hemvistlandet för ATP, folkpension och pensionsförsäkring. Den utländska skatten räknas sedan av i Sverige enligt avtalet, trots att Sverige inte är hemviststat, s k omvänd credit.

§ Vinst vid försäljning av svensk bostadsrätt beskattas i regel i Sverige enligt avtalen med de flesta länder, RÅ 1988 ref 37, RÅ 1995 ref 91.

ÄR DU SKATTERÄTTSLIGT UTFLYTTAD?

Ja, om …

… du inte har ditt egentliga bo och din hemvist i Sverige, och …du inte stadigvarande vistas i Sverige (= minst sex månader

inklusive tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen), och
… du inte har väsentlig anknytning till Sverige, exempelvis

bostad för året runt-bruk, familj i Sverige, näringsverksamhet i Sverige, ekonomiskt engagerad genom att inneha tillgångar som ger väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige, fastighet i Sverige, hur länge du varit bosatt i Sverige, medborgarskap

Men skattskyldig ändå för …

 • Vissa tjänsteinkomster (Sink-beskattning).
 • Återfört uppskovsbelopp samt schablonintäkt.
 • Fastighet i Sverige .
 • Näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige .
 • Återföringar, ex periodiseringsfond.
 • Kapitalinkomster, ex exitregeln.
 • Övriga inkomster (3 kap 18–20 §§ Inkomstskattelagen).

Exitskatt

Det finns en regel om att vinst vid försäljning av aktier beskattas i Sverige, även om säljaren inte längre är bosatt här.

Skatteplikt uppkommer om de utflyttade varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de tio åren närmast före försäljningsåret. Även om försäljningen sker sedan man har utflyttat blir det svensk beskattning av sådana vinster.

Men i många skatteavtal har tiden sänkts till ett mindre antal år än tio. Detta innebär att tioårsregeln sätts ur spel för den som flyttar till ett land, med sådana skatteavtal, t ex Italien och Spanien. I vissa avtal beskattas kapitalvinst på aktier bara i hemviststaten, exempelvis Grekland och Thailand. I vissa länder blir man också skattskyldig först när man har varit bosatt där minst sex månader. Enligt praxis har skatteavtal ansetts i normalfallet ha företräde före interna regler, ex tioårsregeln. (RÅ 2010 ref 112, jfr även RÅ 2008 ref 24, RÅ 2008 not 61). Beslutet får positiv effekt för de som utflyttat till länder med vilka det finns gynnsamma regler i skatteavtalen, exempelvis Cypern, Portugal, Schweiz och Thailand.

Även försäljning av andelar i utländska bolag beskattas i Sverige i tio år. Detta förutsätter dock att andelarna köptes när man var obegränsat skattskyldig i Sverige, alltså före utflyttningen.

Råd om utflyttning

Utdelning eller kapitalvinst?

Tioårsregeln vid utflyttning gäller kapitalvinst och inte utdelning. Ett alternativ kan därför vara att ta ut vinsten ur bolaget genom utdelning. Men på utdelning blir det svensk kupongskatt, som dock i regel är lägre än den svenska kapitalvinstskatten.

Ta utdelning utomlands

Om du säljer ditt företag via ett eget utländskt holdingbolag, kommer den skattefria vinsten holdingbolaget till godo. Om du därefter flyttar utomlands, blir det inte någon svensk skatt på utdelning från holdingbolaget. Om du flyttar till ett land, där du blir skattskyldigt först efter en tid, oftast ett halvår, kan det innebära att det varken blir svensk eller någon annan skatt på utdelningen.

Utdelning bättre än vinst

Den svenska tioårsregeln, exitregeln, innebär att det blir svensk vinstskatt under en tioårsperiod även efter utflyttning. I skatteavtal finns vissa begränsningar som domstolarna kan komma att bortse ifrån. Exitregeln gäller inte utdelning. Du kan alltså sälja ditt företag till ett utländskt holdingbolag och därefter dela ut vinstmedlen från det svenska bolaget. Utdelning från det utländska holdingbolaget kan ske fritt från svensk beskattning efter utflyttning och oberoende av exitregeln. Se även skatteavtal.