Att bo hyresfritt eller hyresbilligt i en fastighet eller lägenhet som tillhör arbetsgivaren klassas som en bostadsförmån och är en skattepliktig löneförmån.

Utgångspunkten är marknadsvärdet av bostadsförmån, men kan justeras, exempelvis om bostaden är större till följd av exempelvis representationsskyldighet eller om den används i verksamheten. Det kan exempelvis vara ett fåmansföretag som har ett småhus både till bostad för bolagsägaren och till verksamheten. I värdet ska inte inräknas förmån av garage, utan får i så fall värderas för sig.

Sbostadsförmån boförmånkatteverket fastställer årligen värden som används för beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter som motsvarar bruksvärdehyrorna på olika orter. Se SKV 131 825004-12/111 och Snabbfakta.
Värde av fjällstugor och semesterhus, se löneförmån och Snabbfakta.

I deklarationen kan det dock bli ett annat värde att ta upp. Det beror på att beloppet då ska beräknas efter det hyrespris som gäller på orten (marknadsvärdet).

Bostadsförmån genom hyra

Om arbetsgivaren betalar hyra för en bostad som den anställde får utnyttja, är inte arbetsgivarens kostnad avgörande för förmånsvärdet. Oftast används skatteverkets schablonbelopp som underlag och det är skatteverket som dock måste visa att marknadsvärdet är ett annat, HFD 2012 ref 55.

Värdet kan minskas då en del används som arbetsrum, vilket bl a framgår av dessa rättsfall:

§ Arbete i bostaden, RÅ 1981 1:63, uthyrning till klubb­medlemmar, RÅ 1999 not 208, arrendator, RÅ 1993 ref 63, förmån av renoverad lägenhet, RÅ 1982.

Om bostaden delvis ska användas för representation i hemmet kan i vissa fall värdet beräknas efter en något mindre bostad. Det krävs då att den är klart större än en normal familjebostad. Då kan bostadsytan få minskas med ungefär en fjärdedel.

För lägenheter på 300–400 kvadratmeter kan det bli större reducering. För villa brukar skatteverket räkna med en större privat bostadsyta än för lägenheter.

Läs under löneförmån om förmån av att disponera företagets fritidshus.

Den som får bo kvar i villan efter exempelvis en skilsmässa kan få skatta för periodiskt understöd. Detta inträffar om den andre maken äger villan och dessutom betalar utgifterna.

Råd för bostadsförmån

Huset på firman?

Att det egna bolaget köper bostaden antingen det är en villa eller bostadsrätt kan innebära både för- och nackdelar. Värdet av den privata användningen ses som löneförmån. Bolaget får i gengäld avdrag för bostadens alla kostnader.

En av fördelarna är att bolagets medel kan användas för köpet och att kostnaderna samt eventuella kapitalförluster belastar bolaget. Den förlust som kan drabba bolaget efter försäljning får dras av bara mot andra kapitalvinster av fastigheter (fastighetsfållan) i bolaget eller i något annat bolag i koncernen.

Till nackdelarna kan räknas om villan stiger i pris, då vinsten hamnar i bolaget och inte hos ägaren. Skatten på vinsten blir då högre än om villan hade ägts privat.

Ett sätt att undvika skatt i bolaget är att fastigheten »paketeras« i ett eget bolag, som kan säljas skattefritt om det sker via ett annat bolag. För fåmansföretag finns en regel som innebär att denna skattefrihet förutsätter att bolaget har ägt bostaden i minst tre år. Se privatbostadsfastighet – försäljning.

I följande fall kan det vara lönsamt med bostadsförmån och låta företaget äga villan eller bostadsrätten:

  • Om den är i behov av stora reparationer.
  • Om den framtida värdeökningen är osäker. Observera dock att förluster bara får dras mot vinster på fastighetsförsäljning.

Förlusten får sparas till senare år.

  • Om fastigheten är relativt dyr och ger en privat ägare stora räntekostnader.
  • Om bostadsförmånen är relativt låg.
  • För den som behöver få ut kontanter för privatkonsumtion.
  • För den som vill använda en del av bolagets pengar för att öka boendestandarden.

Reparera före inflyttningen

Om ett bolag tänker hyra ut en lägenhet till en anställd är det viktigt att reparationerna görs i god tid innan den anställde flyttar in. Annars riskerar den anställde att bli beskattad för reparationskostnaderna.

Läs mer om bostadsförmån

Utlandsfastigheter – Köp, försäljning och uthyrning av utlandsfastigheter

Löneförmån – Löneförmåner du inte behöver skatta för