En aktiebok är en förteckning över av alla aktier och aktieägare i ett aktiebolag. Den är obligatorisk och det är styrelsens uppdrag och ansvar att upprätta en. Man måste uppdatera boken löpande.

Vad måste en aktiebok innehålla?

En aktiebok ska innehålla namn och personnummer på aktieägaren eller annat identifieringsnummer. Är aktieägaren ett bolag skat organisationsnummer finnas registrerat. Finns det olika typer av aktier i bolaget ska själva aktieslaget även finnas.

Finns det ett eller flera aktiebrev upprättade i bolaget? Då ska även dessa finnas registrerade i boken. Dessutom måste även olika typer av förbehåll som kan finnas för bolaget vara registrerade i aktieboken.

Ladda ner en mall för aktiebok i vår webshop.

När ska man upprätta en aktiebok?

Aktieboken ska upprättas för alla aktiebolag direkt efter att samtliga stiftare har skrivit under stiftelseurkunden. Även ändringar i aktieinnehavet ska man föra in i aktieboken omedelbart. Boken ska vara kvar under hela bolagets livslängd samt 10 år efter att man upplöst bolaget. Läs mer om regler för aktiebok i Aktiebolagslagen

Hur ser formkraven ut?

För ett aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag (ett bolag där aktierna är registrerade i en värdepapperscentral, alltså vanligtvis ett bolag noterat på en börs) är formkraven ganska enkla. Då kräver man inte en automatiserad behandling utan man kan föra förteckningen i en fysisk bok eller till exempel i en pärm. I ett avstämningsbolag är kraven högre och oftast är värdepapperna registrerade i en värdepapperscentral.

Här kan du läsa mer om regler för aktiebolag

Så fungerar aktieutdelning i aktiebolag