Om inget annat anges, gäller samma belopp båda åren

Förkortningar

  • ABL=Aktiebolagslagen
  • IBB=Inkomstbasbelopp
  • IL=Inkomstskattelagen
  • PBB=Prisbasbelopp
  • SLR=Statslåneränta

Arbetsgivar- och egenavgifter påförs förvärvsinkomster och löner, normalt31,42 % respektive 28,97 % för egenavgifter. Personer födda 1937 eller tidigare undantas och för pensionärer undantas allt utom ålderspensionsavgiften, 10,21 %.

Allmän nedsättning av egenavgifter medges med 7,5 %, om inkomsten är minst 40 000 kr, högst 15 000 kr. Gäller inte pensionärer.

Arbetsgivardeklaration lämnas på individnivå och varje månad med möjlighet för såväl de anställda som skatteverket att löpande kontrollera uppgifterna.

Forsknings- och utvecklingskostnader då avgiftsunderlaget för sådana personer sänks med 10 %, dock högst 230 000 kr för samtliga och fr o m april 2020 är avdraget 20 % resp 450 000 kr.

Nedsättning inom stödområde med 10 % av underlaget för arbetsgivaravgifter, högst 7 100 kr per månad samt för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag (egenavgifter), 10 % av avgiftsunderlaget, högst 18 000 kr per år.

Nedsättning för nyanställda, sk växa-stöd, gäller t o m 2021, dock med vissa begränsningar, exempelvis inte för delägare eller närstående samt att anställningen ska avse minst 20 timmar, tre månader i följd, högst 24 månader och högst 25.000 kr i månadslön. Avgiften är då, 10,21 %, som är ålderspensionsavgiften.

Nedsättning för 18-23- åringar då betalas enbart 10,21 procent, ålderspensionsavgift, på lön upptill 25 000 kronor.

Schablonavdrag medges samma år som då ska återspegla de avgifter som kommer att påföras. Avdraget är normalt 25 % av överskottet, men lägre för personer för 1938-1954, 10 % och för passiv näringsverksamhet, 20 %.

Särskild löneskatt SFS 1990:659 betalas för inkomst av bl a passiv näringsverksamhet, vissa avgångsersättningar och grupplivförsäkring. Skatten, 24,26 %, betalas också för pensionskostnader och avsättning till vinstandelsstiftelse.

Gränsbeloppet 57 kap 10 § IL anger vad som enligt 3:12-reglerna högst kan tas ut med låg skatt, 20 %, som vinst eller utdelning för kvalificerade aktier i ett fåmansföretag, om ägandet är minst 4 %. Belopp därutöver påförs vad som motsvarar den för lön, ca 50-55 %, men med ett tak för kapitalvinst, 100 IBB, respektive utdelning, 90 IBB. I övrigt är skattesatsen den normala, 30 %.

Huvudregeln innebär att gränsbeloppet baseras på kapitalunderlag, SLR + 9 procentenheter och löneunderlag, 50 procent av kontantlön, med krav på eget löneuttag året innan, det lägsta av antingen summan av 6 IBB och 5 % av lönesumman, eller 9,6 IBB. Förenklingsregeln innebär att årligt belopp, 2,75 IBB. Sparade belopp räknas upp årligen, SLR + 3 procentenheter

År2,75 IBBSLR+9 SLR+39,6 IBB
2019171 8759,51   3,51600 000
2020177 1009,44 3,44618 240
2021183 700 9,00 3,00 641 280

Gåvor kan enligt Skatteverket lämnas till anställda utan skattekonsekvens för mottagare och givare, Julgåva: 450 kr. Jubileumsgåva: 1 350 kr. Minnesgåva: 15 000 kr.

Institutet mot mutor har följande beloppsramar, gåvor vid högtidsdagar: 500 kr (mottagare i offentlig tjänst), 1 000 kr (mottagare i privat tjänst), julgåvor: 200 kr (mottagare i offentlig tjänst), 300–400 kr (mottagare i privat tjänst).

Kapitalvinst/kapitalförlust olika regler beroende på företagsform och tillgång.

Enskild firma,aktier och liknande värdepapper, ingår normalt inte i näringsverksamhet utan i inkomstslaget kapital. Det gäller också försäljning av fastighet.

Aktiebolag,delägarrätter (aktier mm), om näringsbetingade så är vinster och utdelningar skattefria resp ej avdragsgilla, om näringsbetingade förluster, i övriga fall, skattepliktiga och förluster avdragsgilla endast mot aktievinster, men kan oftast sparas (aktiefållan).  Fastighet, vinst skattepliktig och förlust avdragsgill, i vissa fall endast mot fastighetsvinster, men kan i annat fall sparas (fastighetsfållan). Obligationer, fordringar,vinster skattepliktiga, förluster i regel avdragsgilla.

Handelsbolag (om delägaren är privatperson),delägarrätter (aktier mm), vinster och utdelningar skattepliktiga och förluster efter kvotering avdragsgilla i näringsverksamhet eller rullas till nästa år. Fastighet, vinst och förlust beskattas som om fastigheten hade ägts direkt.

Handelsbolag (om delägaren är aktiebolag),delägarrätter (aktier mm), om näringsbetingade är vinster och utdelningar skattefria och förluster inte avdragsgilla, i övriga fall, skattepliktiga respektive efter kvotering till 70 % avdragsgilla, men endast mot aktievinster eller sparas (aktiefållan). Fastighet, vinst skattepliktig och förlust avdragsgill, men i vissa fall endast mot fastighetsvinster eller får sparas (fastighetsfållan). Obligationer, fordringar,vinster skattepliktiga, förluster i regel avdragsgilla.

Låneförbud 21 kap ABL för aktiebolag att lämna lån, ge kredit eller ställa säkerhet för lån till delägare, styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget, inklusive närståendetill dessa personer. För privatpersoner kan ett sådant lån vara skattepliktigt. Förbudet kan även gälla lån till annat bolag, exempelvis kredit er för köp av annat och överliggande bolag i samma koncern, samt även köp av egna aktier i bolaget eller dess moderbolag.

Mervärdeskatt 7 kap ML med lägre skattesats än den normala, 25 %, gäller på följande varor och tjänster,

12 % Livsmedel (ej tobaksvaror, vin, sprit och starköl), hotelltjänster, restaurang, catering, reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier,

6 % Dagstidningar, konsertbiljetter, inträde till djurparker, personbefordran, böcker, broschyrer, tidskrifter, noter och kartor samt numera också skidliftar.

Momsbefriade områden 3 kap ML är bl a sjukvård, social omsorg, utbildning, värdepappershandel, bank- och försäkringsområdet, kultur-, idrotts-, och massmedieområdet samt fastighetssektorn, som har en frivillighet.

Näringsbetingade DELÄGARRÄTTER 24 kap 32 § IL såsom aktier ägda av andra bolag som är skattebefriade från vinster utdelningar på sådana aktier. Det är oftast onoterade aktier.

Periodiseringsfond 30 kap IL medger ett sexårigt uppskov av en del av den skattepliktiga inkomsten, 25 % för aktiebolag och 30 % för privatpersoner. För aktiebolag ska läggas till en schablonintäkt baserat på statslåneräntan den 30 november året innan, lägst 0,5 %. Belopp som avsätts för år 1 ska återföras senast år 7. Under en övergångsperiod sker viss korrigering med hänsyn till den sänkta bolagsskatten.

Representation 16 kap 2 § IL för affärsförbindelser eller för jubileum eller personalvård är avdragsgillt inom ramen för vad som kan anses skäligt och får endast inkludera förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Värdet är 60 kr, exkl moms. För övrig extern och intern representation, golf, teater, underhållning är gränsen 180 kr per person. För momsavdrag gäller delvis andra regler.

Representationsgåvorskv, skvär avdragsgill upptill 300 kr, exkl moms, som personalkostnad om det är till företagets personal eller till klubbar och föreningar, där företagets anställda har ett dominerande inflytande. 

Gåvor till kunder och leverantörer kan ses som representation, dock har institutet mot mutormaxgränser för gåvor vid högtidsdagar: 500 kr (mottagare i offentlig tjänst), 1 000 kr (mottagare i privat tjänst) respektive julgåvor: 200 kr (mottagare i offentlig tjänst), 300–400 kr (mottagare i privat tjänst).

Ränteavdrag 24 kap 21 § IL har begränsats för juridiska personer och gäller, för riktade lån till närstående företag, för negativa räntenetton och för fall där lånen är mot företag i vissa länder.

Vid negativt räntenetto på mer än 5 mkr blir avdraget högst 30 procent av företagets rörelseresultat före finansiella poster, skatter och avskrivningar, EBITDA-regeln. Alternativt medges avdrag med 5 mkr, förenklingsregeln, som berör avdragsrätten för samtliga företag i en koncern, se SKV. Här inkluderas sk finansiella leasingavtal genom ett förbud att aktivera ränteutgifter och på sätt istället få avdraget som värdeminskning. Räntan kan dras av ett senare år, men senast inom sex år.

Räntefördelning 33 kap IL av näringsinkomst är för privatpersoner både en rätt, positiv, och skyldighet, negativ, beroende på det kapital (årets början) som ägaren har i verksamheten. Om det är positivt får viss del av inkomsten redovisas som kapital. I annat fall krävs att ett räntebelopp läggs till näringsinkomsten, samtidigt som det beloppet får dras som kapitalutgift. Räntan beräknas på SLR den 30 november året innan, med tillägg av 6 procentenheter för positiv räntefördelning och en procentenhet vid negativ. I det senare fallet ska statslåneräntan lägst beräknas till 0,5 % varför räntesatsen blir 1,5 % för 2020. Tröskelbeloppet, 50 000 kr, gäller i båda fallen.

Skattekontot aktiveras, oftast den 12:e eller 26:e i månaden efter redovisningsperioden, men för mindre företag normalt bara en gång per år vid avstämning av preliminär skatt mot slutlig skatt. I övrigt gäller att skatter och avgifter förfaller till betalning på den förfallodag som inträffar 30 dagar efter beslutsdagen. För underskott till följd av att den preliminära skatten är lägre än den slutliga skatten gäller en frist på 90 dagar. Den som startar ett nytt företag kan efter ansökan få tre månaders förskjutning av den preliminära skatten.

Kostnadsränta tas ut i två nivåer och vid underskott på kontot. Den låga kostnadsräntan motsvarar basräntan och den höga kostnadsräntan, efter förfallodagen, motsvarar basräntan plus 15 procentenheter, 65 kap SFL.

Intäktsräntan är normalt 45 % av basräntan men är noll om basräntan är på sin lägsta nivå, 1,25 procent.

Skattetillägg 49 kap SFL påförs på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter och oavsett uppsåt. Däremot inte om rättelse kunnat ske med ledning av inkomna uppgifter eller att det finns skäl för eftergift, exempelvis sjukdom.

Huvudregel 40 % av skatteökningen, periodiseringsfel 20 % av skatteökningen, om uppgiften kunnat rättas, 10 % av skatteökningen. För moms gäller halva procenttalet.

Skattetillägg och skattebrott, RÅ 2002 ref 79, RÅ 2010 ref 117, skattetillägg, straff enligt Europakonventionen, RÅ 2000 ref 66, RÅ 2009 ref 94, NJA 2010 s 168, befrielse vid enstaka fel, RÅ 2008 ref 73, ursäktligt, RÅ 1995 ref 5, skilda prisuppfattningar, RÅ 2004 not 177, oproportionerligt stort, RÅ 2007 ref 65,  ej skattetillägg om uppgift om koncernbidragsspärr saknades, HFD 2014 ref 22, skattetillägg även om beloppet är högt, HFD 2014 ref 24, sjuk 67-åring slapp skattetillägg vid för högt ränteavdrag, RRK R78 1:26, inte skattetillägg vid oriktig uppgift … om omväg med bil RÅ 1988 ref 34, … om antalet resdagar, RÅ 1989 ref 40 … om avsaknad av kvitto, RÅ 1981 not 201, … om enstaka räkenskapsfel, RÅ 2008 ref 1, … om enbart ett antagande och presumtion om att bilförmån har kunnat utnyttjas, RÅ 2002 ref 31, … om ej behörig underteckning av deklaration, RÅ 2009 ref 63, … om liten risk för skattebortfall, RÅ 2009  ref  73, inget skattetillägg i ett fall om internprissättning,  HFD nr 1913-18.

Skogskonto 21 kap 21 § IL kan användas av privatpersoner och i regel också oskiftade dödsbon för uppskov med skatten på skogsinkomster. Insättningen får inte får vara större än intäkten av fastigheten och högst 60 % av ersättningen för rotposter och avverkningsrätter och 40 % för försålda skogsprodukter och för uttag till egen firma. Eventuell ränta påförs en definitiv källskatt, 15 %.

Statslåneräntan är den ränta som gäller för den statliga upplåningen och används inom andra områden, bl a för värdering av bilförmån och ränteförmån samt 3:12-reglerna. Oftast används den 30 november året innan, dock alltid minst 0,5 % när det gäller bilförmån, positiv räntefördelning och ränteförmånliga lån. 

särskild löneskatt SFS 1991:687 påförs med 24,26 % och sker på uppskjutna inkomster, såsom pensionskostnader och avsättningar till vinstandelsstiftelser samt på passiv näringsverksamhet.

Utländska företag 2 kap 5a IL, 6 kap 7 § IL beskattas i Sverige om företagets verksamhet är från ett fast driftställe eller äger vissa tillgångar med anknytning till Sverige, exempelvis fastigheter. Så kan också bli fallet för ägande genom sk CFC-bolag, som är bolag i länder med ingen eller ringa inkomstskatt. Beroende på storleken på innehavet, mer än 25 procent, beskattas ägarna själva för bolagets verksamhet som inkomst av näringsverksamhet.

Utländska truster och stiftelser kan ses som svenska familjestiftelse och uttagen som skattepliktiga periodiska understöd, HFD 2010 not 4, RÅ 2000 ref 28, RÅ 2008 not 94

Värdeminskning för byggnader och inventarier brukar medges genom årliga avdrag och med viss procent av anskaffningskostnaden, men kan för inventarier alternativt ske genom att avdraget i stället beräknas på kvarvarande värde.

Byggnadskvavskrivs årligen planenligt med exempelvis följande procentsatser,

2 % Småhus, hyreshus, 3 % Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus, 4 % Ekonomibyggnad, värmekraftsbyggnader, industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning, 5 % Kiosk, kylhus, silos och växthus, industribyggnader

Primäravdrag, 19 kap 5a § IL, för hyreshus får göras med totalt tolv procent av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad de sex första åren från det att hyreshuset färdigställs.

Inventarier kan enligt den räkenskapsenliga metoden medges med högst 30 % av anskaffningsutgiften (efter avdrag för försäljningar under året) oavsett hur lång tid företaget ägt inventarierna under räkenskapsåret, alternativt med 20 % per år under fem år.

Restvärdemetoden liknar den räkenskapsenliga avskrivningen med den skillnaden att avdraget är 25 % och saknar kravet på överensstämmelse mellan bokföringen.