Om inget annat anges, gäller samma belopp båda åren

Förkortningar: ABL=Aktiebolagslagen, IBB=Inkomstbasbelopp, IL=Inkomstskattelagen PBB=Prisbasbelopp, SLR=Statslåneränta.

 

Arbetsgivar- och egenavgifter/ särskild löneskatt 2  o 3 kap SAL påförs förvärvsinkomster och löner, normalt 31,42 % respektive 28,97 % för egenavgifter. Personer födda 1937 eller tidigare undantas och för pensionärer undantas allt utom ålderspensionsavgiften, 10,21 %.

Allmän nedsättning av egenavgifter medges med 7,5 %, om inkomsten är minst 40 000 kr, högst 15 000 kr. Gäller inte pensionärer.

Arbetsgivardeklaration lämnas på individnivå och varje månad med möjlighet för såväl de anställda som skatteverket att löpande kontrollera uppgifterna.

Forsknings- och utvecklingskostnader kan reducera arbetsgivaravgifterna för sådana personer, 10 % av avgiftsunderlaget och högst 230.000 kr för samtliga. Fr o m april 2020 förbättras avdraget, då till 20 % resp 450 000 kr.

Nedsättning inom stödområde med 10 % av underlaget för arbetsgivaravgifter, högst 7100 kr per månad samt för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag (egenavgifter), 10 % av avgiftsunderlaget, högst 18.000 kr per år.

Nedsättning för nyanställda, sk växa-stöd, gäller t o m 2021, dock med vissa begränsningar, exempelvis inte för delägare eller närstående samt att anställningen ska avse minst 20 timmar, tre månader i följd, högst 24 månader och högst 25.000 kr i månadslön. Avgiften är då, 10,21 %, som är ålderspensionsavgiften.

 

Nedsättning för 15-18- åringar då betalas enbart 10,21 procent, ålderspensionsavgift, på lön upptill 25 000 kronor.

Schablonavdrag medges samma år som då ska återspegla de avgifter som kommer att påföras. Avdraget är normalt 25 % av överskottet, men lägre för personer för 1938-1954, 10 % och för passiv näringsverksamhet, 20 %.

Särskild löneskatt SFS 1990:659 betalas för inkomst av bl a passiv näringsverksamhet, vissa avgångsersättningar och grupplivförsäkring. Skatten, 24,26 %, betalas också för pensionskostnader och avsättning till vinstandelsstiftelse.

Gränsbeloppet 57 kap 10 § IL anger vad som enligt 3:12-reglerna får tas ut som vinst eller utdelning och till lägsta skatteuttaget, 20 %, på kvalificerade aktier i fåmansföretag. Huvudregeln innebär att det kan baseras på både kapital- och löneunderlag (I). Förenklingsregeln innebär att årligt belopp (II). Sparade belopp räknas upp årligen (III).

I II III
2,75 IBB, kr SLR + 9, % SLR + 3, %
2021 183 700
2020 177 100 9,44 3,44
2019 171 875 9,51 3,51
Ägarkrav vid årets ingång: minst 4 procent.

Lönekrav, året innan: det lägsta av antingen summan av 6 IBB och 5 % av lönesumman, eller 9,6 IBB.

Tak för tjänstebeskattning: 100 inkomstbasbelopp (kapitalvinst), 90 inkomstbasbelopp och år (utdelning).

 

Gåvor kan enligt Skatteverket lämnas till anställda utan skattekonsekvens för mottagare och givare, Julgåva: 450 kr. Jubileumsgåva: 1 350 kr. Minnesgåva: 15 000 kr.

Institutet mot mutor har följande beloppsramar, gåvor vid högtidsdagar: 500 kr (mottagare i offentlig tjänst), 1 000 kr (mottagare i privat tjänst), julgåvor: 200 kr (mottagare i offentlig tjänst), 300–400 kr (mottagare i privat tjänst).

Kapitalvinst/kapitalförlust olika regler beroende på företagsform och tillgång.

 

Låneförbud 21 kap ABL för aktiebolag att lämna lån, ge kredit eller ställa säkerhet för lån till delägare, styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget, inklusive närstående till dessa personer. För privatpersoner kan ett sådant lån vara skattepliktigt. Förbudet kan även gälla lån till annat bolag, exempelvis kredit er för köp av annat och överliggande bolag i samma koncern, samt även köp av egna aktier i bolaget eller dess moderbolag.

 

Mervärdeskatt 7 kap ML med lägre skattesats än den normala, 25 %, gäller på följande varor och tjänster,

12 % Livsmedel (ej tobaksvaror, vin, sprit och starköl), hotelltjänster, restaurang, catering, reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier,

6 % Dagstidningar, konsertbiljetter, inträde till djurparker, personbefordran, böcker, broschyrer, tidskrifter, noter och kartor samt numera också skidliftar.

Momsbefriade områden 3 kap ML är bl a sjukvård, social omsorg, utbildning, värdepappershandel, bank- och försäkringsområdet, kultur-, idrotts-, och massmedieområdet samt fastighetssektorn, som har en frivillighet.

Näringsbetingade DELÄGARRÄTTER 24 kap 32 § IL såsom aktier ägda av andra bolag som är skattebefriade från vinster utdelningar på sådana aktier. Det är oftast onoterade aktier.

Representation 16 kap 2 § IL för affärsförbindelser eller för jubileum eller personalvård är avdragsgillt inom ramen för vad som kan anses skäligt och får endast inkludera förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. För 2019 och 2020 är det värdet 60 kr, exkl moms. För övrig extern och intern representation, golf, teater, underhållning är gränsen 180 kr per person. För momsavdrag gäller delvis andra regler.

Representationsgåvorskv, skvär avdragsgill upptill 300 kr, exkl moms, som personalkostnad om det är till företagets personal eller till klubbar och föreningar, där företagets anställda har ett dominerande inflytande.

Gåvor till kunder och leverantörer kan ses som representation, dock har institutet mot mutor maxgränser för gåvor vid högtidsdagar: 500 kr (mottagare i offentlig tjänst), 1 000 kr (mottagare i privat tjänst) respektive julgåvor: 200 kr (mottagare i offentlig tjänst), 300–400 kr (mottagare i privat tjänst).

Periodiseringsfond 30 kap IL medger ett sexårigt uppskov av en del av den skattepliktiga inkomsten, 25 % för aktiebolag och 30 % för privatpersoner. För aktiebolag ska läggas till en schablonintäkt baserat på statslåneräntan den 30 november året innan, lägst 0,5 %. Belopp som avsätts för år 1 ska återföras senast år 7. Under en övergångsperiod sker viss korrigering med hänsyn till den sänkta bolagsskatten.

Ränteavdrag 24 kap 21 § IL för juridiska personer begränsas, vid negativt räntenetto på mer än 5 mkr, till högst 30 procent av företagets rörelseresultat före finansiella poster, skatter och avskrivningar, EBITDA-regeln. Alternativt medges avdrag med 5 mkr, förenklingsregeln, som berör avdragsrätten för samtliga företag i en koncern, se SKV. Här inkluderas sk finansiella leasingavtal genom ett förbud att aktivera ränteutgifter och på sätt istället få avdraget som värdeminskning. Räntan kan dras av ett senare år, men senast inom sex år.

 

Räntefördelning 33 kap IL av näringsinkomst är för privatpersoner både en rätt, positiv, och skyldighet, negativ, beroende på det kapital (årets början) som ägaren har i verksamheten. Om det är positivt får viss del av inkomsten redovisas som kapital. I annat fall krävs att ett räntebelopp läggs till näringsinkomsten, samtidigt som det beloppet får dras som kapitalutgift. Räntan beräknas på SLR den 30 november året innan, med tillägg av 6 procentenheter för positiv räntefördelning och en procentenhet vid negativ. I det senare fallet ska statslåneräntan lägst beräknas till 0,5 % varför räntesatsen blir 1,5 % för 2020. Tröskelbeloppet, 50.000 kr, gäller i båda fallen.

Skattekonto qr räntan för den statliga upplåningen och används inom beskattningen för att beräkna värdet av vissa förmåner, såsom bilförmån, ränteförmån och i vissa andra sammanhang, såsom räntefördelning, avkastningsskatt, 3:12-reglerna. Oftast används den 30 november året innan, dock alltid minst 0,5 % när det gäller bilförmån, positiv räntefördelning och ränteförmånliga lån. Den genomsnittliga statslåneräntan gäller för företagens pensionsavsättningar.

 

Skattetillägg 49 kap SFL påförs på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter och även om det skett utan uppsåt. Däremot inte om rättelse kunnat ske med ledning av inkomna uppgifter eller att det finns skäl för eftergift, exempelvis sjukdom.

Huvudregel 40 % av skatteökningen, periodiseringsfel 20 % av skatteökningen, om uppgiften kunnat rättas, 10 % av skatteökningen. För moms gäller halva procenttalet.

 

Skogskonto 21 kap 21 § IL kan användas av privatpersoner och i regel också oskiftade dödsbon för uppskov med skatten på skogsinkomster. Insättningen får inte får vara större än intäkten av fastigheten och högst 60 % av ersättningen för rotposter och avverkningsrätter och 40 % för försålda skogsprodukter och för uttag till egen firma. Eventuell ränta påförs en definitiv källskatt, 15 %.

 

Statslåneränta är räntan för den statliga upplåningen och används inom beskattningen för att beräkna värdet av vissa förmåner, såsom bilförmån, ränteförmån och i vissa andra sammanhang, såsom räntefördelning, avkastningsskatt, 3:12-reglerna. Oftast används den 30 november året innan, dock alltid minst 0,5 % när det gäller bilförmån, positiv räntefördelning och ränteförmånliga lån. Den genomsnittliga statslåneräntan gäller för företagens pensionsavsättningar.

 

särskild löneskatt SFS 1991:687 påförs med 24,26 % och sker på uppskjutna inkomster, såsom pensionskostnader och avsättningar till vinstandelsstiftelser samt på passiv näringsverksamhet.

 

 

 

utländska företag 2 kap 5a IL, 6 kap 7 § IL beskattas i Sverige om företagets verksamhet är från ett fast driftställe eller äger vissa tillgångar med anknytning till Sverige, exempelvis fastigheter. Så kan också bli fallet för ägande genom sk CFC-bolag, som är bolag i länder med ingen eller ringa inkomstskatt. Beroende på storleken på innehavet, mer än 25 procent, beskattas ägarna själva för bolagets verksamhet som inkomst av näringsverksamhet.

Värdeminskning för byggnader och inventarier brukar medges genom årliga avdrag och med viss procent av anskaffningskostnaden, men kan för inventarier alternativt ske genom att avdraget i stället beräknas på kvarvarande värde.

Byggnadskvavskrivs årligen planenligt med exempelvis följande procentsatser,

2 % Småhus, hyreshus, 3 % Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus, 4 % Ekonomibyggnad, värmekraftsbyggnader, industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning, 5 % Kiosk, kylhus, silos och växthus, industribyggnader

Primäravdrag för hyreshus får göras med totalt tolv procent av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad de sex första åren från det att hyreshuset färdigställs.

Inventarier kan enligt den räkenskapsenliga metoden medges med högst 30 % av anskaffningsutgiften (efter avdrag för försäljningar under året) oavsett hur lång tid företaget ägt inventarierna under räkenskapsåret, alternativt med 20 % per år under fem år.

Restvärdemetoden liknar den räkenskapsenliga avskrivningen med den skillnaden att avdraget är 25 % och saknar kravet på överensstämmelse mellan bokföringen.