Uppgifter för inkomståren 2020/21

Förkortningar: IBB=Inkomstbasbelopp, IL=Inkomstskattelagen, PBB=Prisbasbelopp, SLR=Statslåneränta, HFD=Högsta förvaltningsdomstolen, SRN=Skatterättsnämnden, RÅ=Regeringsrättens Årsbok.

Skadestånd enligt LAS, RÅ 1981 1:48, uttag från vinstandelsstiftelse, RÅ 1992 ref 30.

 

ACKUMULERAD INKOMST 66 kap IL är exempelvis avgångsvederlag, försäkringsersättningar, royalty, retroaktiva pensioner, skadestånd och semesterersättning samt också återförda avdrag i näringsverksamhet, ersättning vid överlåtelse eller nedläggning av verksamhet och ersättning vid vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet. Om minst 50.000 kr kan statliga skatten sänkas genom fördelning på flera år, högst 10 år. Fördelaktigt vid låg inkomst, exempelvis om man har varit bosatt utomlands, då dessa år tas upp till noll.

Uppskov endast för ett aktiebyte, HFD 2018 ref 62

AKTIEBYTE 48a kap IL, 49 kap IL innebär två transaktioner, försäljning respektive köp. Vinsten och därmed §skatten får flyttas över på de tillbytta aktierna, men förutsätter att vissa villkor är uppfyllda.

Delägarrätter 48 kap 2 st IL är förutom aktier även optioner, terminer, inlösenrätter och sälj-rätter baserade på aktier, andel i värdepappers-fond, konvertibler, vinstandelsbevis.

 

Aktier 42 kap IL och andra delägarrätter innebär för privatpersoner kapitalskatt för utdelning och kapitalvinst, 30 % om aktierna är noterade, 25 % om onoterade och mellan 20 och drygt 50 % om det gäller kvalificerade delägarrätter i fåmansföretag.

Allmän försäkring innefattar sjuk- och pensionsförmåner samt föräldraförsäkring och finns i Socialförsäkringsbalken (2010:110). De finansieras genom arbets- och egenavgifter men också genom den allmänna pensionsavgiften på 7 % som tas ut på skattepliktiga inkomster om mer än 42,3 % av PBB. Avgiften avräknas mot skatten, varför avgiften blir noll så länge som skatten är större än avgiften, men – om skatten är lägre än avgiften – återstår allmän pensionsavgift att betala.

Den allmänna pensionsavgiften dras också av vid beräkning av pensionsgrundande inkomst, vilket innebär att avgiften beräknas på ett högre belopp än vad som blir den pensionsgrundande inkomsten eller 8,07 IBB respektive 7,5 IBB.

Högsta belopp enligt sjuk- och föräldraförsäkringen är 8 respektive 10 prisbasbelopp.

 

Allmän pensionsavgift sfs 1994:1744 påförs tjänsteinkomst, med 7 %, som automatiskt räknas av mot skatten. Eftersom den högsta pensionsgrundande inkomsten är 7,5 inkomstbasbelopp blir därför inkomsttaket för pensionsgrundande inkomst är 8,07 inkomstbasbelopp.

Den skattskyldiges uppgifter godtas om inte annat visas, RÅ 2009 ref 42   

 

Arbetsresor 12 kap 26 § IL får dras av med 18,50 kr/mil för bil och 9 och 4,50 kr/mil för mc resp moped, med vad som då överstiger 11000 kr och förutsatt en tidsvinst på minst två timmar per dag. Förslag finns om att ersätta avdraget med en skattereduktion men endast för arbetsresor om avståndet är minst 30 krm. Förslag finns om att ändra reglerna.

Depåförsäkring utan riktig utbetalningsplan, RÅ 2007 not 119, avräkning av kupongskatt, RÅ 2012 ref 40, försäkring i utländskt företag, RÅ 2007 ref 28.

 

 

 

AVKASTNINGSSKATT SFS 1990:661 är en schablonskatt på pensions- och försäkringssparande. För kapitalförsäkringar används SLR 30 november året innan – ökat med 1 procentenhet, dock lägst 1,25 procent – samt kapitalet vid ingången av året plus årets insättningar, där insättningar under andra halvåret räknas med halva beloppet. Skattesatsen är 30 %, varför skatten blir 0,453 (2019) resp 0,375 (2020). Skatten betalas av försäkringsbolaget eller, om det är ett utländskt bolag, av ägaren själv. För pensionsförsäkringar är skattesatsen 15 % och schablonräntan den genomsnittliga statslåneräntan året innan, dock lägst 0,5 procent. Skatten blir då 0,075 % för både q2020 och 2021.

AVKNOPPNING 42 kap 16 § IL syftar på att aktier, exempelvis dotterbolag, delas ut till ägarna, och utan annan skattekonsekvens än omfördelning av omkostnadsbeloppet. Om däremot mottagaren blir beskattad för värdet av de avknoppade aktierna, blir det beloppet också anskaffningsutgiften för de avknoppade aktierna.

Basbelopp finns av tre slag, prisbasbelopp (PBB), inkomstbasbelopp (IBB) och förhöjt prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet fastställs varje år av regeringen och användas inom beskattningen för bl.a. värdering av bilförmån, maximalt skattefritt traktamente, deklarationspliktsgränsen, grundavdraget, skattefri tävlingsvinst i idrottstävling och jobbskatteavdraget.

Inkomstbasbeloppet (IBB) har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet och används också i sk 3:12-reglerna.

 

 
IBB PBB Förhöjt PBB
2020 66 800 47 300 48 300
2019 64 400 46 500 47 400

Bilersättning, skattefri, är för tjänsteresor med egen bil 18,50 kr/mil och förmånsbil 6,50 kr/mil för diesel och om annat drivmedel 9,50 kr/mil.

Trängselskatten ingår i förmåns-värdet, RÅ 2008 ref 60

BILFÖRMÅN 61 kap 5-11 § IL beräknas schablonmässigt med ett fast och rörligt belopp, där det fasta är 29 % av PBB (kol 1). Det rörliga är lika med nybilspriset multiplicerat med tre fjärdedelar av statslåneräntan (30 november året före inkomståret) plus nio procentenheter (kol 2). Förmånsvärdet ökas med arbetsgivarens utgifter för fordonsskatt samt för den privata användningen, dels 120 % av drivmedelskostnaden och dels påförd trängselskatt.

Bonus Malus är ett miljöanpassat system då vissa bilar subventioneras och andra får en högre vägtrafikskatt under de tre första åren.

Om bilpriset överstiger 7,5 prisbasbelopp, sk lyxbilar, tillkommer 11 % av den delen av nybilspriset. För sexårsbilar är nybilspriset lägst 4 prisbasbelopp plus eventuell extrautrustning.

 
 
Fast, kr Rörligt, % Lyxbil, kr 6-årsbil, kr
  Kol 1 Kol 2 Kol 3 Kol 4
2020 13 717 9,375 354 750 189 200
2019 13 485 9,3825 348 750 186 000

Taxi: 40 % av prisbasbeloppet. Miljöbil: 60 % av fullt förmånsvärde, max nedsättning 10 000 kr. Omfattande tjänstekörning (= mer än 3 000 mil). Servicebil, arbetsredskap: 75 % av fullt förmånsvärde. Huvudsakligen i tjänsten: 40 % av fullt förmånsvärde. Golvet för SLR är 0,5 %.

 

Låntagaren ses som ägare till de lånade aktierna, RÅ 1965 ref 19, HFD 2015 ref 23, vid en nyemission lånade huvudägarna ut sina aktier till banken i syfte att förenkla hanteringen. Det ansågs inte som avyttring, Skv rättsfallsprotokoll 23/2000, ersättning till långivaren får dras, HFD 2013 ref 20.

 

BLANKNING 44 kap 9 och 29 § IL är ett sätt spekulera i börsnedgång, genom att låna aktier som sedan säljs. Vinst uppstår om aktier kan köpas in till lägre pris än vad aktierna sålts för. Det blir är skattemässigt inte någon avyttring, trots att äganderätten går över till låntagaren under låneperioden. Om affären sträcker sig över ett årsskifte beskattas resultatet då aktierna köps in. Om låntagaren redan har aktier av samma slag anses dessa aktier ha sålts. Omedelbar beskattning blir det också om affären sträcker sig över två årsskiften. Låntagaren beskattas för utdelning och har även rätt att delta på bolagsstämma under låneperioden.

BOSTADSFÖRMÅN 61 kap 2 § IL värderas normalt till marknadsvärde. För preliminärskatt och avgifter gäller följande lägenhetshyror, kr per kvm och år, 2019 och 2020, enligt Skatteverket.

Stor-Stockholm 1225 resp 1321, Stor-Göteborg  1127 resp 1206, Kommuner med mer 75.000 inv. 1078 resp 1155, Övriga kommuner, 968 resp 1013, utanför tätort 871 resp 912,

SKVs schablonbelopp används om inte annat värde kan påvisas, HFD 2012 ref 55.

 

Fritidsstuga  3 300 kr/vecka (högsäsong), 1 300 kr/vecka (övrig tid).

Bostadsrätt 46 kap IL medför skatt vid försäljning, 22 %, och skattereduktion, 15 %, vid förlust. På uppskovsbelopp påförs en kapitalinkomst, 1,67 %. För försäljningar under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020 kan tillåtas högre uppskovsbelopp och även vid köp av billigare bostad.

brytpunkter 65 kap IL är gränser för den statliga skatten före grundavdrag, en lägre, 20 %, resp en högre, 25 %, sk värnskatt, som tagits bort fr o m inkomståret 2020, varför endast en brytpunkt gäller för 2020, som är 523 200 kr för den som inte fyllt 65 år och för övriga 575 500 kr, som har högre grundavdrag. Gränsen efter grundavdrag är den beskattningsbara inkomsten, skiktgräns, och är 509 300 kr för inkomståret 2020 kr.

Deklarationsplikt för den som endast har tjänsteinkomst går vid 42,3 % av PBB och är då också gränsen för skattefri inkomst (År 2020 = 20 007 kr). Fastighetsinnehav medför deklarationsplikt och i regel också kapitalinkomster.

Sambor, RÅ1986 ref 179II, ej krav på skriftligt, RÅ 1990 ref 103, fastighet, RÅ 1989 ref 91, NJA 1982 s. 589, bostadsrätt, RÅ 1986 ref 179, NJA 2002 s 3, fritidsfastighet, nr 2684-07, juridiska personer, NJA 2002 s 142, preskriberas inte, HD 2013 s 242

DOLD ÄGANDERÄTT är ett slags samäganderätt mellan makar eller sambon, oftast vid ett gemensamt förvärv av en fastighet eller bostadsrätt om parternas ekonomiska bidrag till förvärvet avviker från vad som framgår av fastighetsregistret.

Dubbel bosättning 12 kap 19 §  IL kan innebära avdrag för dubbelhyra under högst fem år, om det beror på makes förvärvsarbete, i annat fall under högst två år. Utgifter för måltider och småutgifter medges bara under den första månaden och med schablonbeloppet, 66 kr/dag.

Enmansdödsbo avslutas då boupp-teckningen har registrerats, Skv.

 

DÖDSBO 4 kap IL, 65 kap 6 § IL beskattas för dödsfallsåret som om personen levt hela året. Därefter blir dödsboet ett eget skattesubjekt med liknande regler som skulle ha gällt för den avlidne, däremot inte grundavdrag eller allmän pensionsavgift. Fjärde året efter dödsfallsåret är blir det statlig inkomstskatt på all förvärvsinkomst som innebär att skatten blir minst 50 % och då ändrar eventuell privatbostad karaktär till näringsbostad. Makes giftorättsgods ingår inte i dödsboet.

Exitskatt 3  kap 19  §  IL innebär att försäljningsvinst, delägarrätter såsom aktier, kan beskattas i Sverige, även om säljaren inte längre är bosatt här. Undantagna tillgångar är bl a värdepappersfonder och värdepapper på ISK-konto. Normalt gäller 10 år, men kan vara kortare genom skatteavtal.

Styrelsearvode utbetalt till bolag har sink-beskattats, HFD 2017 ref 41, lättnaden medgavs även för bonus som utbetalades senare, RÅ 2006 ref 29.

 

 

EXPATRIATER 11 kap 22-23 § IL är utländska medborgare som tjänstgör i Sverige under högst tre år och får 25 % av lönen utan skatt. Kvalifikationskravet uppfylls om lönen är minst två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas. Särskild inkomstskatt, sink, vid kortare uppehåll i Sverige och dras då med 25 % av utbetalaren efter ansökan från den anställde. , exq.

Fastighetsavgift 2020 SFS 2007:1398 är en kommunal skatt som påförs ägaren – vid årets ingång – till fastigheten eller lägenheten 8 049 kr resp 1 377 kr, dock högst 0,75 % resp 0,3 % av taxeringsvärdet.

Undantagna är nybyggen efter 2011 och under femton år. Övriga är helt befriade de första fem åren efter färdigställandet och därefter halv avgift i fem år.

Gåvor kan ske skattefritt, men också ge skattereduktion, som återinförts fr o m juli 2019 med 25 %. Villkoret är att gåvan lämnats till social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning och att den totalt för året är minst 2.000 kr. Skattereduktionen blir då 500 kr och kan som mest bli 1.500 kr vilket innebär gåvor på totalt 6.000 kr.

Hobby 10 kap 1 § IL deklareras i inkomstslaget tjänst och kan vara försäljningsvinst av tillgångar som tillverkats eller förvärvats i huvudsak för att bearbetas av den skattskyldige. Avdrag kan då även medges för tidigare icke avdragna kostnader.

Investeringsfonder 42 kap 43 § IL eller värdepappersfonder är ett sparande i bl a aktier för både privatpersoner och företag. Avkastningen beräknas schablonmässigt då med ett belopp motsvarande 0,4 procent av kapitalvärdet vid årets ingång. Försäljning av andelar beskattas som aktier.

Investeringssparkonto (ISK) 42 kap 35 § IL är för privatpersoner ett schablonbeskattat sparande. Skatten baseras på värdet under året multiplicerat med SLR – 30 november året innan – plus en procentenhet, dock lägst 1,25 %. Det innebär att skatten för 2019 – och troligtvis även för 2020 – blir 0,375 % av värdet på kontot ( = genomsnittet vid utgången av varje kvartal).

InvesTeraravdrag 43 kap IL innebär ett avdrag i kapital motsvarande 50 % av kapitaltillskott till onoterade aktiebolag, dock högst 650 000 kr per person och 20 mkr per företag och år.

Jobbskatteavdrag 67 kap IL är en skattereduktion av inkomst- och fastighetsskatterna och beräknas på arbetsinkomsten. Avdraget är beroende av inkomsternas storlek och om personens ålder.

 

Personer som fyllt 65 år, 20 % av förvärvsinkomster upptill 100 000 kr, därefter och upptill 300 000 kr, 15 000 kr plus 5 % av förvärvsinkomsterna, därefter och upptill 600 000 kr, 30 000 kr, därefter 30 000 kr minus 3 % på de förvärvsinkomster som överstiger 600 000 kr.

kapitalförsäkring (KF) 58 kap 2 § IL är en försäkring som inte uppfyller de kvalitativa kraven för en pensionsförsäkring och används som en metod för sparande av värdepapper. Beskattas schablonmässigt på liknande sätt som ISK, lagen om avkastningsskatt. Skatten baseras på värdet och premieinbetalningar under året multiplicerat med SLR – 30 november året innan – plus en procentenhet, dock lägst 1,25 %. Premier som inbetalas under andra halvåret medräknas med halva beloppet. Det innebär att skatten för 2019 – och troligtvis även för 2020 – blir 0,375 % av underlaget.

Kapitalvinst/kapitalförlust, sammanställning

Aktieförluster kan kvittas fullt ut mot aktievinster.  I annat fall minskas kvarvarande förlust med 30 % och får dras i kapital (kvotering). Obs! vinster och förluster på onoterade och kvalificerade aktier tas upp till 5/6 respektive 2/3.

Privatbostadsfastighet/Bostadsrätt: Vinsten tas upp med 22/30, dvs skatteeffekt, 22 %, förlusten får dras av med halva beloppet, skatteeffekt, 15 %.

Näringsfastighet: Vinsten tas upp med 9/10 och förlusten med 7/10 av 9/10, dvs 63 %. Skatteeffekten är då 27 % respektive 18,9 %.

Obligationer, räntefonder: a) marknadsnoterade; vinster behandlas som ränta i kapital, b) ej marknadsnoterade; vinster är i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst medan förluster redovisas kapitalutgift med 70 % av förlusten.

Investeringsobjekt, antikviteter, konstverk, frimärkssamlingar, guldtackor mm: vinster tas upp som kapitalvinst och förluster som kapitalförlust med 70 % av förlusten.

Tillgångar för personligt bruk: t ex bil, båt; vinster redovisas som kapitalvinst om mer än 50.000 kr under året. Förluster är inte avdragsgilla.

Resevaluta: Vinster skattefria, förluster inte avdragsgilla.

kostförmån 61 kap IL värderas efter genomsnittspriset för lunch/middag, som för åren 2019 och 2020 är 98 kr, därefter sätts helt fri kost till 245 kr och frukost till 49 kr, som är 250 % respektive 20 % av lunch- och middagspriset.

kostnadsränta SFS 1997:483 påförs när det är underskott på skattekontot och den kan vara antingen låg, fn 1,25 %, eller hög, 16,25 %. I det senare fallet är det när skatten inte har betalts på förfallodagen.

Löneförmåner, skattefria 11 kap IL är bl a flyttersättning, understöd från facket vid arbetskonflikt, utbildning vid personalavveckling, personalrabatter, gruppförsäkring genom kollektivavtal samt personalvårdsförmåner. Hit räknas fri företagshälsovård, arbetskläder, julgåvor, jubileumsgåvor vid 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum, minnesgåva till anställd vid 50-årsdag eller efter 25 års anställning, förmånen av fri utrustning, solarium på jobbet, mobil, motion och annan friskvård. Friskvårdsbidrag upptill ca 5.000 kr godtas om det används på rätt sätt. Privata sjukvårdsförsäkringar är inte längre skattefria och arbetsgivaren får

Motionsutrustning i hemmet, skattepliktigt, HFD 2015 ref 1, golfspel på pay and play har ansetts skattefri, HFD 2018 ref 2, likaså årskort på gym, RÅ 2001 ref 44, däremot inte exklusivt gymkort, HFD 2016 ref 80, restriktiv syn på skattefriheten för friskvårdsbidrag, HFD 2019 ref 33, skv,

 

därför avdrag för kostnaden.  Den del som avser företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande behandling har av Skatteverket bedömts till 40 % av premien och har därför också kunnat dras för tidigare år, Skv 202 259391-19/111.

 

OPTIONER 44 kap 31 § IL kan innebära antingen en rättighet eller skyldighet att genomföra en transaktion med en viss egendom, oftast aktier. En premie kan betalas till den som tar på sig en sådan skyldighet. Om optionens löptid är högst ett år redovisas premien först när den avslutas. I annat fall redan det år optionen ställs ut.

Personaloptioner 11a kap IL är värdepapper till anställda som undantas från vanlig förmånsbeskattning och avser onoterade företag, som bedrivit verksamhet i högst tio år. Se SRN 48-19/D.

Villkoren är många, exempelvis får företaget inte omsätta mer än 80 miljoner kronor och 50 anställda. Värdet för var en får vara högst 3 miljoner kronor och den anställde måste vara anställd i bolaget under tre års intjänandetid med 30 timmar per vecka och minimilön på 13 inkomstbasbelopp. Den anställde får inte (själv eller tillsammans med närstående) kontrollera mer än fem procent av aktierna eller rösterna i bolaget när optionsavtalet ingås.

Rotavdrag  67 kap 13 § IL  är skattereduktion för arbete utfört i eller i anslutning till köparens (eller dennes förälders) bostad eller fritidshus, med 30 %, dock högst 50 000 kr.

Godtagna arbeten är altan, badrum, balkong, bergvärme, bryggor, brunnsborrning, dränering, garage, kakelugn, kommunalt VA, markarbeten, markiser, målningsarbeten, om- och till byggnad, skorsten, takarbeten, tilläggsisolering, trappa.

Icke godtagna arbeten är anläggningsarbete, asfaltering, bortforsling, friggebod, gräsmatta, installationer, persienner, skadedjur, staket, stensättning, värmepump

Rutavdrag 67 kap 11 § IL är en skattereduktion för arbetskostnaden för hushållsnära tjänster, 30 %, och högst 50 000 kr per år och person, fr o m 2021 högst 75.000 kr.

 

Godtagna arbeten är barnhämtning, barnpassning, flyttstädning, fotvård, IT-tjänster. Fr o m 2012 även ytterligare tjänster, ex vård av kläder och möbler.

Beräkning av arbetskostnaden, HFD 2017 ref 46, krav på egen bosättning, RÅ 2010 ref 109,

 

 

Icke godtagna arbeten är catering, djurpassning, flyttkostnad, hemkörning (mat), fönsterputsning, kemtvätt, gräsklippning, sjukvård, trädbeskärning

 

Ränteförmån 61 kap 15-17 §§ IL är skattepliktig om avtalad ränta på ett fasträntelån understiger SLR vid lånetillfället plus en procentenhet. För övriga lån görs denna jämförelse mot SLR, 30 november året innan, plus en procentenhet och innebär; 1,51 % och 1,50 % för inkomståren 2019 respektive 2020. Golvet för SLR är 0,5 %.

SINK-beskattning SFS 1991:586 är en skatt på löner och pensioner som betalas från Sverige till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Skatten är 20 % och ska betalas in av utbetalaren, såvida inte skatteavtalet anger annat.

Skiktgräns och brytpunkt 65 kap IL anger gränsen för statlig skatt och är efter respektive före grundavdrag. En övre gräns har avsett gränsen 25 %, värnskattegränsen, som slopades 2020.

Statslåneränta 61 kap 15 § IL  är en ränta baserat på den statliga upplåningen och används vid beskattningen som grund för olika slags värderingar. En minimiränta på 0,5 %, gäller för bilförmån, positiv räntefördelning och ränteförmånliga lån och oftast används statslåneräntan den 30 november, som åren 2017-2109 var 0,49, 0,51 respektive – 0,09 %. Genomsnittsräntan var 0,49, 0,51 resp 0,03 %.

Stämpelskatt är en skatt på överlåtelse av fastigheter och är för privatpersoner, 1,5 %, juridiska personer, 4,2 %.

 

särskild löneskatt SFS 1991:687 påförs med 24,26 % och sker på uppskjutna inkomster, såsom pensionskostnader och avsättningar till vinstandelsstiftelser samt på passiv näringsverksamhet.

traktamente, schablonen, tas inte upp och i gengäld görs inga avdrag görs i deklarationen. Fria måltider under resan reducerar det skattefria traktamentet, dock inte för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset.

Vid tjänsteresa I Sverige inkomståret 2021 I Sverige inkomståret 2020
Hel dag q230 kr 240 kr
Halv dag 115 kr 120 kr
Efter tre månader 161 kr per hel dag 168 kr per hel dag
Efter två år 115 kr per hel dag 120 kr per hel dag
Nattschablon 115 kr 120 kr

 

För utlandstraktamente gäller andra belopp och regler.

Vid tjänsteresa Utomlands inkomståren 2021 och 2020
Hel dag Ett helt normalbelopp
Halv dag Ett halvt normalbelopp
Efter tre månader 70 procent av normalbeloppet per hel dag
Efter två år Ett halvt normalbelopp per hel dag
Nattschablon Ett halvt normalbelopp

 

Reducerat traktamente – inrikes tjänsteresa
Schablonavdrag för ökade levnadskostnader 240 kr 168 kr 120 kr 72 kr
Reducering för:
Frukost, lunch och middag 216 kr 151 kr 108 kr 64 kr
Lunch och middag 168 kr 118 kr 84 kr 50 kr
Lunch eller middag 84 kr 59 kr 42 kr 25 kr
Frukost 48 kr 33 kr 24 kr 14 kr

 

Uppskov 47 kap IL, 48a kap IL, 49 kap IL är en rätt att skjuta på skatten och gäller för fastigheter och bostadsrätter (permanentboenden) samt vid aktiebyten. För bostäder påförs en schablonintäkt i kapital på 1,67 %, Här finns ett takbelopp på 1 450 000 kr, dock inte för avyttringar under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020. För avyttringar därefter är taket 3.000.000 kr. Uppskov kan medges vid köp av billigare bostad, så att uppskovsbeloppet jämkas med hänsyn till förhållandet mellan priset för ersättningsfastigheten och ursprungsfastigheten. Vid aktiebyte får oftast de tillbytta aktierna överta de utbytta aktiernas värde.

UTHYRNING 42 kap 30 § IL är en kapitalinkomst och kan avse villor, bostadsrätter och lägenheter med rätt till vissa schablonavdrag. Småhus (villa och ägarlägenhet), grundavdrag med 40.000 kr plus 20 % av hyran. Bostadsrätt, inget grundavdrag, avdrag för faktisk hyreskostnad eller del av hyran.

Utlandsarbete 3 kap 9 § IL kan vara skattebefriat även för personer som är skattemässigt bosatta i Sverige, exempelvis vid arbete i mer än 183 dagar i ett annat land eller om – om arbetet sker i flera länder – så krävs att arbetet utomlands varar minst ett år. Det kan också krävas att skatt betalas i arbetslandet.

Vad är stadigvarande vistelse respektive väsentlig anknytning? HFD 236-19, HFD 3573-19.

För personer som inte är skatterättsligt bosatta i Sverige men arbetar tillfälligt i Sverige tillämpas normalt en 183-dagarsregel som undantar inkomsten från svenska skatt vid tillfälligt arbete. Det finns förslag om ett nytt system, ekonomisk arbetsgivare, som bl a syftar till mer enhetliga regler på den svenska arbetsmarknaden, exempelvis vid uthyrning.

ökade levnadskostnader  12 kap IL medges vid tjänsteresa förutsatt att den skett utanför den vanliga verksamhetsorten och då även för ökade levnadskostnader som kan vara utgifter för logi, merkostnad för måltider samt diverse småutgifter (t.ex. tidningar och telefonsamtal) (12 kap. 6 § första stycket IL), i regel med schablonbelopp. Så också vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning, SKV A 2019:24.