Uppgifter för inkomståren 2020/21

Förkortningar

  • IBB=Inkomstbasbelopp
  • IL=Inkomstskattelagen
  • PBB=Prisbasbelopp
  • SLR=Statslåneränta
  • HFD=Högsta förvaltningsdomstolen
  • SRN=Skatterättsnämnden
  • RÅ=Regeringsrättens Årsbok.

ACKUMULERAD INKOMST 66 kap IL, t ex avgångsvederlag, kan om beloppet är minst 50.000 kr, sänka den statliga skatten genom fördelning på flera år, högst 10 år.

AKTIEBYTE 48a kap IL, 49 kap IL innebär två transaktioner, försäljning respektive köp, HFD 2018 ref 62. Vinsten och därmed skatten kan ofta flyttas över på de tillbytta aktierna.

Aktier 42 kap IL och andra Delägarrätter 48 kap 2 st IL,innebär för privatpersoner kapitalskatt för utdelning och kapitalvinst, 30 % om aktierna är noterade, 25 % om onoterade och mellan 20 och drygt 50 % om det gäller kvalificerade delägarrätter i fåmansföretag.

Allmän försäkring innefattar sjuk- och pensionsförmåner samt föräldraförsäkring, Socialförsäkringsbalken (2010:110). Finansieras genom arbets- och egenavgifter och även den allmänna pensionsavgiften, som avräknas mot skatten, varför den allmänna pensionsavgiften blir noll så länge som skatten är större än avgiften. Avgiften beräknas inte på inkomst upp till 42,3 % av PBB och heller inte på inkomster över 8,07 IBB. Eftersom avgiften avräknas så blir den pensionsgrundande inkomst som mest 7,5 IBB.

Högsta förmånsbelopp enligt sjuk- och föräldraförsäkringen är 8 respektive 10 prisbasbelopp.

Arbetsresor 12 kap 26 § IL får dras av med 18,50 kr/mil för bil, på vad som överstiger 11 000 kr och förutsatt en tidsvinst på minst två timmar per dag. För mc och moped är beloppen 9 och 4,50 kr/mil. Förslag finns om att ersätta avdraget med en skattereduktion men endast för arbetsresor om avståndet är minst 30 krm, RÅ 2009 ref 42.

AVKASTNINGSSKATT SFS 1990:661 är en schablonskatt på sparande i bl a K-försäkringar och då baserat på kapitalet vid årets ingång plus årets insättningar, där insättningar under andra halvåret räknas med halva beloppet. Räntan, SLR 30 november året innan, ökas med 1 procentenhet, dock lägst 1,25 procent. Skattesatsen, 30 %, innebär att skatt 0,375 % för både 2020 och 2021, som betalas av försäkringsbolaget eller, om det är ett utländskt bolag, av ägaren själv. För pensionsförsäkringar är skattesatsen 15 % och schablonräntan den genomsnittliga statslåneräntan året innan, dock lägst 0,5 procent. Skatten blir då 0,075 % för både 2020 och 2021.

Depåförsäkring utan riktig utbetalningsplan, RÅ 2007 not 119, avräkning av kupongskatt, RÅ 2012 ref 40, försäkring i utländskt företag, RÅ 2007 ref 28.

AVKNOPPNING 42 kap 16 § IL är att, exempelvis ett dotterbolag, delas ut och oftast skattefritt genom omfördelning av omkostnadsbeloppet. I annat fall får mottagaren det skattepliktiga värdet som anskaffningsutgift för de avknoppade aktierna.

Basbelopp finns av tre slag, prisbasbelopp (PBB) och inkomstbasbelopp (IBB) samt förhöjt prisbasbelopp. För åren 2020 och 2021 är PBB 47 300 respektive 47 600 kr och IBB 66 800 respektive 68 200 kr.

Åribbpbb
202066 80047 300
202168 20047 600

Bilersättning, skattefri, är för tjänsteresor med egen bil 18,50 kr/mil och förmånsbil 6,50 kr/mil för diesel och om annat drivmedel 9,50 kr/mil.

BILFÖRMÅN 61 kap 5-11 § IL beräknas schablonmässigt med ett fast och rörligt belopp, där Fast belopp är 29 % av PBB (se nedan). Ett rörligt belopp baseras på, Räntan, se nedan, och nybilspriset. Om bilpriset överstiger 7,5 prisbasbelopp, sk lyxbilar, tillkommer 11 % av den delen av nybilspriset. För sexårsbilar är nybilspriset lägst 4 prisbasbelopp plus eventuell extrautrustning.

Dessutom tillkommer arbetsgivarens utgifter för fordonsskatt samt såvitt avser den privata användningen, dels 120 % av drivmedelskostnaden och dels påförd trängselskatt.

ÅrBeloppRäntaLyxbil                                             6-årsbil                                                     
202013 717  9,375 354 750189 200 
202113 8049,375357 000190 400

                                   

Taxi: 40 % av prisbasbeloppet. Miljöbil: 60 % av fullt förmånsvärde, max nedsättning 10 000 kr. Omfattande tjänstekörning (= mer än 3 000 mil). Servicebil, arbetsredskap: 75 % av fullt förmånsvärde. Huvudsakligen i tjänsten: 40 % av fullt förmånsvärde.

Bonus Malus är ett miljöanpassat system då vissa bilar subventioneras och andra får en högre vägtrafikskatt under de tre första åren.  Förslag finns om att anpassa värderingen till den faktiska kostnaden.

BLANKNING 44 kap 9 och 29 § IL är ett sätt spekulera i börsnedgång, genom att låna aktier som sedan säljs. Vinst uppstår om aktier kan köpas in till lägre pris än vad aktierna sålts för. Det blir är skattemässigt inte någon avyttring, trots att äganderätten går över till låntagaren under låneperioden. Om affären sträcker sig över ett årsskifte beskattas resultatet då aktierna köps in. Om låntagaren redan har aktier av samma slag anses dessa aktier ha sålts. Omedelbar beskattning blir det också om affären sträcker sig över två årsskiften. Låntagaren har rätt till eventuell utdelning och även rätt att delta på bolagsstämma under låneperioden.

Låntagaren ses som ägare till de lånade aktierna, RÅ 1965 ref 19, HFD 2015 ref 23, utlåning till bank vid nyemission, ej avyttring, Skv rättsfallsprotokoll 23/2000, ersättning till långivaren får dras, HFD 2013 ref 20.

BOSTADSFÖRMÅN 61 kap 2 § IL värderas normalt till marknadsvärde. För preliminärskatt och avgifter gäller följande lägenhetshyror, kr per kvm och år, enligt Skatteverket, HFD 2012 ref 55. Se även för värdering av småhus.

ÅrStor-sthlmStor-gbgÖver 75000 inv Övr. kom.
2020132112061155912
2021135312201037933

Fritidsstuga  3 300 kr/vecka (högsäsong) och 1 300 kr/vecka (övrig tid).

Bostadsrätt 46 kap IL medför vinstskatt vid försäljning, 22 %, och skattereduktion, 15 %, vid förlust. Uppskovsräntan, 1,67 %, slopas fr o m 2021. Uppskov, högst 3 mkr och fastighet, är förenat med vissa villkor, bl a att ersättningsbostaden ska skaffas inom viss tid och även priset för bostaden. För försäljningar under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020 gäller delvis andra regler.

Brytpunkt 65 kap IL är inkomstnivån för statlig skatt före grundavdrag. Skatten, som är 20 %, beräknas på beloppet efter grundavdrag, skiktgränsen. Skiktgränsen för 2020 och 2021 är 509 300 kr respektive 519 400 kr.

Deklarationsplikt – om endast inkomst av tjänst – går vid 42,3 % av PBB och är då också gränsen för skattefri inkomst (År 2021 = 20 134 kr) och också vid fastighetsinnehav och i regel även kapitalinkomster.

DOLD ÄGANDERÄTT kan ses som en form av samäganderätt mellan makar eller sambon där någon av parterna bidragit vid ett gemensamt förvärv av en fastighet eller bostadsrätt. Parternas egentliga ägande framgår då inte av fastighetsregistret.

Sambor, RÅ1986 ref 179II, ej krav på skriftligt, RÅ 1990 ref 103, fastighet, RÅ 1989 ref 91, NJA 1982 s. 589, bostadsrätt, RÅ 1986 ref 179, NJA 2002 s 3, fritidsfastighet, nr 2684-07, juridiska personer, NJA 2002 s 142, preskriberas inte, HD 2013 s 242

Dubbel bosättning 12 kap 19 §  IL kan innebära avdrag för dubbelhyra under högst fem år, om det beror på makes förvärvsarbete, i annat fall under högst två år. Utgifter för måltider och småutgifter medges bara under den första månaden och med schablonbeloppet, 66 kr/dag.

DÖDSBO 4 kap IL, 65 kap 6 § IL beskattas för dödsfallsåret som om personen levt hela året. Därefter blir beskattas dödsboet på i princip det sätt som skulle ha gällt för den avlidne, däremot inte grundavdrag eller allmän pensionsavgift. Fjärde året efter dödsfallsåret blir det statlig inkomstskatt på all förvärvsinkomst och därför i praktiken ca 50 %. Eventuell privatbostad blir då också näringsbostad. Makes giftorättsgods ingår inte i dödsboet.

Enmansdödsbo avslutas då bouppteckningen har registrerats, Skv.

Exitskatt 3  kap 19  §  IL är en skatt på bl a aktievinster även om säljaren inte längre är bosatt här. Undantagna tillgångar är bl a värdepappersfonder och värdepapper på ISK-konto. Normalt gäller 10 år, men kan vara kortare genom skatteavtal.

EXPATRIATER 11 kap 22-23 § IL är utländska medborgare som tjänstgör i Sverige under högst tre år (fem år fr o m 2021) och får 25 % av lönen utan skatt. Kvalifikationskravet uppfylls om lönen är minst två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas. Särskild inkomstskatt, sink, vid kortare uppehåll i Sverige och dras då med 25 % av utbetalaren efter ansökan från den anställde.

Styrelsearvode utbetalt till bolag har sink-beskattats, HFD 2017 ref 41, lättnaden medgavs även för bonus som utbetalades senare, RÅ 2006 ref 29.

Fastighetsavgift SFS 2007:1398 är en kommunal skatt som påförs den som är ägare vid årets ingång, fastighet eller lägenhet och följer prisindex, för 2020 är beloppen 8 049 kr resp 1 377 kr, dock högst 0,75 % resp 0,3 % av taxeringsvärdet.

Undantagna är nybyggen efter 2011 och under femton år. Övriga är helt befriade de första fem åren efter färdigställandet och därefter halv avgift i fem år.

Gåvor kan ske skattefritt, men också ge skattereduktion. Villkoret är att gåvan lämnats till social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning och att den totalt för året är minst 2.000 kr. Skattereduktionen blir då 500 kr och kan som mest bli 1.500 kr vilket innebär gåvor på totalt 6.000 kr.

Hobby 10 kap 1 § IL deklareras i inkomstslaget tjänst och kan vara försäljningsvinst av tillgångar som tillverkats eller förvärvats i huvudsak för att bearbetas av den skattskyldige. Avdrag kan då även medges för tidigare icke avdragna kostnader.

Investeringsfonder 42 kap 43 § IL eller värdepappersfonder är ett sparande i bl a aktier för både privatpersoner och företag. Avkastningen beräknas schablonmässigt då med ett belopp motsvarande 0,4 procent av kapitalvärdet vid årets ingång. Försäljning av andelar beskattas som aktier.

Investeringssparkonto (ISK) 42 kap 35 § IL är för privatpersoner ett schablonbeskattat sparande, som baseras på värdet och SLR – 30 november året innan – plus en procentenhet, dock lägst 1,25 %. Skatten för 2020 och 2021 är 0,375 % av värdet, som beräknas på genomsnittet vid utgången av varje kvartal.

InvesTeraravdrag 43 kap IL innebär ett avdrag i kapital motsvarande 50 % av kapitaltillskott till onoterade aktiebolag, dock högst 650 000 kr per person och 20 mkr per företag och år.

Jobbskatteavdrag 67 kap IL är en skattereduktion av inkomst- och fastighetsskatt och är beroende av arbetsinkomstens storlek och personens inkomster i övrigt, exempelvis

Personer som fyllt 65 år, 20 % av förvärvsinkomster upptill 100 000 kr, därefter och upptill 300 000 kr, 15 000 kr plus 5 % av förvärvsinkomsterna, därefter och upptill 600 000 kr, 30 000 kr, därefter 30 000 kr minus 3 % på de förvärvsinkomster som överstiger 600 000 kr.

Kapitalförsäkring (KF) 58 kap 2 § IL är en försäkringsform som är öppen för både privatpersoner och bolag. Den beskattas schablonmässigt på liknande sätt som ISK, lagen om avkastningsskatt. Skatten baseras på värdet och premieinbetalningar under året multiplicerat med SLR – 30 november året innan – plus en procentenhet, dock lägst 1,25 %. Premier som inbetalas under andra halvåret medräknas med halva beloppet. Det innebär att skatten för 2020 och 2021 är 0,375 % av underlaget.

Kapitalvinst/kapitalförlust, sammanställning

Aktieförluster kan kvittas fullt ut mot aktievinster.  I annat fall minskas kvarvarande förlust med 30 % och får dras i kapital (kvotering). Obs! vinster och förluster på onoterade och kvalificerade aktier tas upp till 5/6 respektive 2/3.

Privatbostadsfastighet/Bostadsrätt: Vinsten tas upp med 22/30, dvs skatteeffekt, 22 %, förlust får dras av med halva beloppet, skatteeffekt, 15 %.

Näringsfastighet: Vinst tas upp med 9/10 och förlust med 7/10 av 9/10, dvs 63 %. Skatteeffekten är då 27 % respektive 18,9 %.

Obligationer, räntefonder: a) marknadsnoterade; vinst behandlas som ränta, b) ej marknadsnoterade; vinst är i sin helhet skattepliktig medan förlust är kapitalutgift som reduceras till 70 % av förlusten.

Investeringsobjekt, antikviteter, konstverk, frimärkssamlingar, guldtackor mm: vinst är kapitalvinst och förlust kapitalutgift som reduceras till 70 % av förlusten.

Tillgångar för personligt bruk: t ex bil, båt; vinst är kapitalinkomst om mer än 50.000 kr under året och förlust är inte avdragsgill.

Resevaluta: Vinst är skattefri och förlust inte avdragsgill.

Kostförmån 61 kap IL värderas efter genomsnittspriset för lunch/middag, som för år 2020 är 98 kr, därefter sätts helt fri kost till 245 kr och frukost till 49 kr, som är 250 % respektive 20 % av lunch- och middagspriset. Förslag finns om att värdera utifrån prisbasbeloppet och att hel kost skulle sättas vid 0,52 % av PBB.

Kostnadsränta SFS 1997:483 alltid minst fn 1,25 %, om underskott på skattekontot eller hög16,25 %, om skatten inte har betalts på förfallodagen.

Löneförmåner, skattefria 11 kap IL är bl a flyttersättning, understöd från facket vid arbetskonflikt, utbildning vid personalavveckling, personalrabatter, gruppförsäkring genom kollektivavtal samt personalvårdsförmåner. Hit räknas fri företagshälsovård, arbetskläder, julgåvor, jubileumsgåvor vid 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum, minnesgåva till anställd vid 50-årsdag eller efter 25 års anställning, förmån av fri utrustning, solarium på jobbet, mobil, motion och annan friskvård. Friskvårdsbidrag upptill ca 5.000 kr godtas om det används på rätt sätt. Privata sjukvårdsförsäkringar är inte längre skattefria och arbetsgivaren får därför avdrag för kostnaden.  Se även Skv 202 259391-19/111.

Motionsutrustning i hemmet, skattepliktigt, HFD 2015 ref 1, golfspel på pay and play har ansetts skattefri, HFD 2018 ref 2, likaså årskort på gym, RÅ 2001 ref 44, däremot inte exklusivt gymkort, HFD 2016 ref 80, restriktiv syn på skattefriheten för friskvårdsbidrag, HFD 2019 ref 33, skv,

OPTIONER 44 kap 31 § IL kan innebära antingen en rättighet eller skyldighet att genomföra exempelvis en aktieraffär. En premie kan betalas till den som tar på sig en sådan skyldighet. Om optionens löptid är högst ett år redovisas premien först när den avslutas. I annat fall redan det år optionen ställs ut.

Personaloptioner 11a kap IL är värdepapper till anställda som undantas från vanlig förmånsbeskattning och avser onoterade företag, som bedrivit verksamhet i högst tio år. Se HFD 406-20.

Villkoren är många, exempelvis får företaget inte omsätta mer än 80 miljoner kronor och 50 anställda. Värdet för var en får vara högst 3 miljoner kronor och den anställde måste vara anställd i bolaget under tre års intjänandetid med 30 timmar per vecka och minimilön på 13 IBB. Den anställde får inte (själv eller tillsammans med närstående) kontrollera mer än fem procent av aktierna eller rösterna i bolaget när optionsavtalet ingås.

Rotavdrag  67 kap 13 § IL  är skattereduktion för arbete utfört i eller i anslutning till köparens (eller dennes förälders) bostad eller fritidshus, med 30 %, dock högst 50 000 kr. Se SKV.

Godtagna arbeten är altan, badrum, balkong, bergvärme, bryggor, brunnsborrning, dränering, garage, kakelugn, kommunalt VA, markarbeten, markiser, målningsarbeten, om- och till byggnad, skorsten, takarbeten, tilläggsisolering, trappa.

Icke godtagna arbeten är anläggningsarbete, asfaltering, bortforsling, friggebod, gräsmatta, installationer, persienner, skadedjur, staket, stensättning, värmepump.

Rutavdrag 67 kap 11 § IL är en skattereduktion för arbetskostnaden för hushållsnära tjänster, 30 %, och högst 50 000 kr per år och person, fr o m 2021 högst 75.000 kr.

Godtagna arbeten är bl a barnhämtning, barnpassning, flyttstädning, fotvård, IT-tjänster. Fr o m 2021 utökas antalet tjänster, ex tvätt av kläder, vård av kläder och möbler, flytt av bohag.

Beräkning av arbetskostnaden, HFD 2017 ref 46, krav på egen bosättning, RÅ 2010 ref 109,

Ränteförmån 61 kap 15-17 §§ IL gränsen för skatteplikt är för ett fasträntelån, SLR vid lånetillfället plus en procentenhet. För övriga är det SLR, 30 november året innan, plus en procentenhet och innebär. För inkomståren 2020 och 2021 är det 1,50 %, eftersom det finns ett golv för SLR, 0,5 %.

SINK-beskattning SFS 1991:586 är en skatt på bl a löner och pensioner som från Sverige till utomlands bosatta personer som därmed är begränsat skattskyldiga i Sverige. Skatten är 25 %, om inte skatteavtal anger något annat. Sink-beskattning kan det även bli för personer som vistas och arbetar tillfälligt i Sverige.

Skiktgräns och brytpunkt 65 kap IL anger gränsen för statlig skatt efter respektive före grundavdrag. För 2021 är skiktgränsen 519 400 kr.

Statslåneränta 61 kap 15 § IL är en ränta baserat på den statliga upplåningen och används också skattesammanhang, statslåneräntan den 30 november före inkomståret, exempelvis -0,10 % 30 nov 2020. Det finns också ett golv vid 0,50 % som gäller för exempelvis värdering av bilförmån och lägst 0,0 % i 3:12-reglerna.

Stämpelskatt är en skatt på överlåtelse av fastigheter och är för privatpersoner, 1,5 %, juridiska personer, 4,2 %.

Särskild löneskatt SFS 1991:687 påförs med 24,26 % och sker på uppskjutna inkomster, såsom pensionskostnader och avsättningar till vinstandelsstiftelser samt på passiv näringsverksamhet.

Traktamente, schablonen, tas inte upp och i gengäld görs inga avdrag görs i deklarationen. Fria måltider under resan reducerar det skattefria traktamentet, dock inte för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset.

Uppskov 47 kap IL, 48a kap IL, 49 kap IL med vinstskatten kan ske genom att vinsten får tas över av en ny tillgång. För fastigheter och bostadsrätter (permanentboenden) finns ett takbelopp på 3.000.000 kr, som kan vara högre vid försäljningar, 21 juni 2016–30 juni. Vid köp av billigare bostad jämkas beloppet efter priset för ersättningsfastigheten och ursprungsfastigheten. Uppskovsränta, 1,67 %, har påförts t o m 2020. Vid aktiebyte får oftast de tillbytta aktierna överta de utbytta aktiernas värde.

UTHYRNING 42 kap 30 § IL är en kapitalinkomst och kan avse villor, bostadsrätter och lägenheter med rätt till vissa schablonavdrag. Småhus (villa och ägarlägenhet), grundavdrag med 40.000 kr plus 20 % av hyran. Bostadsrätt, inget grundavdrag, avdrag för faktisk hyreskostnad.

Utlandsarbete 3 kap 9 § IL kan vara skattebefriat även för personer som är skattemässigt bosatta i Sverige, exempelvis vid arbete i mer än 183 dagar i ett annat land eller om – om arbetet sker i flera länder – så krävs att arbetet utomlands varar minst ett år. Det kan också krävas att skatt betalas i arbetslandet.

För utomlands bosatta personer som arbetar tillfälligt i Sverige tillämpas normalt en 183-dagarsregel, som undantar inkomsten från svensk skatt. Det finns förslag och nytt begrepp, ekonomisk arbetsgivare, som bl a syftar till mer enhetliga regler på den svenska arbetsmarknaden, exempelvis vid uthyrning.

Vad är stadigvarande vistelse respektive väsentlig anknytning? HFD 236-19, HFD 3573-19.

Ökade levnadskostnader  12 kap IL medges vid tjänsteresa förutsatt att den skett utanför den vanliga verksamhetsorten och då även för ökade levnadskostnader som kan vara utgifter för logi, merkostnad för måltider samt diverse småutgifter (t.ex. tidningar och telefonsamtal) (12 kap. 6 § första stycket IL), i regel med schablonbelopp. Så också vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning, SKV A 2019:24. För utlandsresor gäller andra belopp mm.