Grundavdrag för privatpersoner, lagtext

3 § För dem som är obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret eller begränsat skattskyldiga uppgår grundavdraget till följande belopp.
Fastställd förvärvsinkomst

Grundavdrag

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

0,423 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 2,72 prisbasbelopp

0,423 prisbasbelopp ökat med 20 procent av det belopp med vilket den fastställda förvärvsinkomsten överstiger 0,99 prisbasbelopp

överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp

0,77 prisbasbelopp

överstiger 3,11 men inte 7,88 prisbasbelopp

0,77 prisbasbelopp minskat med 10 procent av det belopp med vilket den fastställda förvärvsinkomsten överstiger 3,11 prisbasbelopp

överstiger 7,88 prisbasbelopp Lag (2011:1256).

0,293 prisbasbelopp

Särskilt tillägg för pensionärer, fr o m 2013
3 a § För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.
Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

0,567 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 1,01 prisbasbelopp

0,785 prisbasbelopp minskat med 20 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 1,01 men inte 2,72 prisbasbelopp

0,674 prisbasbelopp minskat med 9 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp

0,129 prisbasbelopp ökat med 11 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 3,11 men inte 3,75 prisbasbelopp

21 procent av den fastställda förvärvsinkomsten minskat med 0,182 prisbasbelopp

överstiger 3,75 men inte 4,77 prisbasbelopp

0,233 prisbasbelopp ökat med 10 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 4,77 men inte 7,88 prisbasbelopp

0,66 prisbasbelopp ökat med 1 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 7,88 men inte 12,12 prisbasbelopp

1,448 prisbasbelopp minskat med 9 procent av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 12,12 prisbasbelopp Lag (2012:757).

0,357 prisbasbelopp

Statlig inkomstskatt, lagtext, 65 kap IL

5 § För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara förvärvsinkomster
•    – 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en nedre skiktgräns, och
•    – 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en övre skiktgräns.
Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på 367 600 kronor för beskattningsåret 2009 och en övre skiktgräns på 526 200 kronor för beskattningsåret 2009.
För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till skiktgränserna för det föregående beskattningsåret multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före beskattningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen före utgången av året före beskattningsåret och avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

6 § För dödsbon ska den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster beräknas enligt 5 § med följande ändringar.
Från och med det fjärde beskattningsåret efter det kalenderår då dödsfallet inträffade är skatten på förvärvsinkomsten, utöver vad som sägs i 5 §, 20 procent av hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till ett belopp som motsvarar den nedre skiktgränsen i 5 §. Lag (2007:1419).

7 § För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent av överskottet i inkomstslaget kapital.

Fr o m 2013
8 § Expansionsfondsskatten är 22 procent av det belopp som dras av vid avsättning till expansionsfond enligt 34 kap. När avdraget återförs ska ett belopp som motsvarar 22 procent av minskningen av expansionsfonden tillgodoräknas vid debiteringen av slutlig skatt. Lag (2012:757).

Jobbskatteavdrag, 67 kap IL

5 § De som är obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, har rätt till skattereduktion enligt 7 eller 8 § för arbetsinkomster (jobbskatteavdrag). Sådan rätt har också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Lag (2009:1060).

Definition av arbetsinkomster

6 § Med arbetsinkomster avses vid tillämpningen av detta kapitel sådana inkomster som anges i 59 kap. 8-12 §§, 13 § 10, 12 och 13, 14 § första stycket 1-3 och 5 samt 15-19, 21 och 27 §§ socialförsäkringsbalken med undantag för sådana inkomster som anges i 59 kap. 23, 25, 26 och 28 §§ samma balk. Som arbetsinkomst avses även inkomst från självständig näringsverksamhet som bedrivs utomlands, om den skattskyldige i inte oväsentlig omfattning har arbetat i verksamheten.
Vid beräkningen av skattereduktionen ska arbetsinkomsterna utgöras av
•    – överskott i inkomstslaget tjänst, och
•    – överskott i inkomstslaget näringsverksamhet minskat med sjukpenning eller annan ersättning som anges i 15 kap. 8 §.
Arbetsinkomsterna ska minskas med allmänna avdrag enligt 62 kap. och sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. samt avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Lag (2010:1277).

Jobbskatteavdrag för personer som inte har fyllt 65 år

7 § För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp.
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 0,91 men inte 2,72 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91 prisbasbelopp och 30,4 procent av arbetsinkomsterna mellan 0,91 och 2,72 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 2,72 men inte 7,00 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,461 prisbasbelopp och 9,50 procent av arbetsinkomsterna mellan 2,72 och 7,00 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 7,00 prisbasbelopp

skillnaden mellan 1,868 prisbasbelopp och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

Lag (2009:1452).

Jobbskatteavdrag för personer som har fyllt 65 år

8 § För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp.
Arbetsinkomst som beskattas Skattereduktion i Sverige
överstiger inte 100 000 kronor 20 procent av arbetsinkomsterna
överstiger 100 000 men inte 300 000 kronor

summan av 15 000 kronor och 5 procent av arbetsinkomsterna

överstiger 300 000 kronor Lag (2009:197).

30 000 kronor

Hushållsarbete, rutavdrag
11 § Rätt till skattereduktion enligt 12-19 §§ har efter begäran de som
•    1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
•    2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och
•    3. har haft utgifter för utfört hushållsarbete, fått förmån av hushållsarbete som ska tas upp i inkomstslaget tjänst eller har redovisat ersättning för utfört hushållsarbete i en förenklad arbetsgivardeklaration.
Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
Även dödsbon har efter begäran rätt till skattereduktion för hushållsarbete som har utförts före dödsfallet.
Utgifterna för hushållsarbetet utgörs av det debiterade beloppet för arbetet inklusive mervärdesskatt. Lag (2011:1256).

Definitioner

Fr o m år 2013
13 § Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.
•    1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden.
•    2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
•    3. Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.
•    4. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
•    5. Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
•    6. Barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande.
•    7. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden.
•    8. Hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i skolformer som avses i 10-13, 15 och 18 kap. samt 24 kap. 2-7 §§ skollagen (2010:800) när hjälpen utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Lag (2012:829).

13 a § Som hushållsarbete räknas vid tillämpningen av detta kapitel även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med ägare. Lag (2009:536).

13 b § Som hushållsarbete räknas vid tillämpningen av detta kapitel även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt om följande förutsättningar är uppfyllda:
•    1. Lägenheten innehas av den som begär skattereduktion.
•    2. Arbetet utförs i lägenheten och det avser sådana åtgärder som bostadsrättshavaren svarar för.
Även arbete som utförs i en lägenhet som upplåtits till en medlem eller delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag omfattas av första stycket. Lag (2009:536).

13 c § Som hushållsarbete räknas inte
•    1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och andra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,
•    2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
•    3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten, en kommun eller ett landsting,
•    4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår, eller
•    5. sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2012:757).

14 § Med bostad avses vid tillämpningen av detta kapitel utrymme som med nyttjande- eller äganderätt helt eller till väsentlig del används för boende inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Till bostad räknas även biutrymmen som garage, förråd och tvättstuga.
Med bostad avses inte hotell, pensionat eller vandrarhem. Lag (2009:197).
Villkor för skattereduktion

15 § För rätt till skattereduktion krävs att det utförda hushållsarbetet är hänförligt till den som begär skattereduktion eller dennes förälders hushåll. Föräldern ska dock vara bosatt i Sverige.
Hushållsarbetet får inte utföras av den som begär skattereduktion eller av en närstående till denne. Lag (2009:197).

16 § För rätt till skattereduktion krävs beträffande den som utför hushållsarbete (utföraren) att denne uppfyller förutsättningarna i någon av 1 eller 2 eller i 17 §.
•    1. Utföraren ska vara godkänd för F-skatt när avtalet om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut.
•    2. Redovisning av arbetsgivaravgifter på ersättning för arbetet har skett i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Utföraren får då inte ha varit skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200) i fråga om verksamhet som omfattar hushållsarbetet. Lag (2011:1256).

17 § Om hushållsarbetet har utförts utomlands och utföraren inte har bedrivit någon näringsverksamhet i Sverige, ska utföraren när avtalet om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut ha ett intyg eller någon annan handling som visar att företaget i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som den som är godkänd för F-skatt. Lag (2011:1256).

Underlag för skattereduktion

18 § Underlag för skattereduktion består av
•    1. belopp som har legat till grund för preliminär skattereduktion som har tillgodoräknats för beskattningsåret enligt 17 § första stycket 1 lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
•    2. värdet av förmån av hushållsarbete som tillhandahållits den skattskyldige under beskattningsåret, och
•    3. sådan ersättning för hushållsarbete och arbetsgivaravgifter för denna ersättning som har redovisats för beskattningsåret i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
I underlaget räknas inte utgifter för material, utrustning och resor in. Lag (2011:1256).

Skattereduktionens storlek

19 § Skattereduktionen uppgår till
•    1. belopp motsvarande den preliminära skattereduktion som avses i 18 § första stycket 1,
•    2. 50 procent av underlaget enligt 18 § första stycket 2, och
•    3. belopp motsvarande de arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 18 § första stycket 3.
Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Lag (2011:1256).

Gåva

Grundläggande bestämmelser

20 § Skattskyldiga har i den omfattning som anges i detta kapitel rätt till skattereduktion för gåva till en godkänd gåvomottagare enligt lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. Lag (2011:1271).

21 § Med gåva avses vid tillämpningen av detta kapitel en gåva i pengar som vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor. Lag (2011:1271).

22 § Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger 2 000 kronor, görs ingen skattereduktion. Lag (2011:1271).

Begäran om skattereduktion

23 § En begäran om skattereduktion för gåva ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då gåvan har lämnats. Lag (2011:1271).

Vilka som kan få skattereduktion

24 § Rätt till skattereduktion enligt 25 och 26 §§ har efter begäran de som
•    1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
•    2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och
•    3. har haft utgifter för gåva avseende hjälpverksamhet bland behövande eller främjande av vetenskaplig forskning till en godkänd gåvomottagare eller ska ta upp värdet av sådan gåva som inkomst.
Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
Även dödsbon har efter begäran rätt till skattereduktion för gåva som har lämnats före dödsfallet. Lag (2011:1271).

Underlag för skattereduktion

25 § Underlag för skattereduktion består av
•    1. utgifter för gåva som har betalats under beskattningsåret, och
•    2. värdet av gåva som ska tas upp som inkomst av den skattskyldige.
I underlaget räknas inte in omkostnader i samband med gåvan. Lag (2011:1271).

Skattereduktionens storlek

26 § Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får dock uppgå till högst 1 500 kronor för ett beskattningsår. Lag (2011:1271).