Moms i inkomstdeklarationen upphör  Möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen blir det sista gången för dem som har ett räkenskapsår som börjat före den 1 februari 2012.

Omvänd skattskyldighet  Gäller nu även vid handel med avfall och skrot av vissa metaller men bara vid handel mellan företag.

Nya regler för fakturering Reglerna innebär bl a att sista dag för utfärdande av faktura vid unionsintern handel med varor och tjänster är den 15 i månaden efter att varan eller tjänsten har levererats. Av fakturan ska anges om det gäller omvänd skattskyldighet, självfakturering eller om vinstmarginalbeskattning har tillämpats. Kreditnota också får utfärdas i form av en förenklad faktura och två alternativa omräkningskurser av momsbeloppet i fakturan får användas.

Momsregler vid internationell tjänstehandel
Momsen ska redovisas och betalas i det land där tjänsten anses omsatt, dvs i det land där den konsumeras.
Reglerna skiljer enligt huvudregeln mellan försäljning till näringsidkare respektive till någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) och gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU.

Till näringsidkare räknas även den som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett om verksamheten medför skattskyldighet till moms eller inte. Hit räknas också aktiebolag och andra juridiska personer som är registrerade för moms som näringsidkare.
Vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) ska du som säljare ska ta ut svensk moms oavsett i vilket land köparen finns.

Vissa undantag från huvudregeln
Tjänster med anknytning till en fastighet är omsatta i det land där fastigheten finns.
Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna utförs fysiskt. Restaurangtjänster som omsätts ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik är alltid omsatta utomlands.

Uthyrning av, t.ex. en bil, i högst 30 dagar anses omsatt i det land där kunden hämtar transportmedlet.

Diverse tjänster t.ex. reklam och annonsering, datatjänster, information, bank- och finansieringstjänster, försäkringar, uthyrning av arbetskraft, telekommunikation, elektroniska tjänster och radio- och televisionssändningar, säljs från Sverige till t.ex. en privatperson utanför EU anses den omsatt utomlands under förutsättning att tjänsten också används utanför EU. Om ett företag utanför EU däremot säljer en sådan tjänst till t.ex. en privatperson i Sverige anses tjänsten omsatt här, om tjänsten också används här. Man ska alltså redovisa och betala moms i Sverige om man säljer denna typ av tjänster från ett land utanför EU till någon som inte är näringsidkare i Sverige.
Vid försäljning av diverse tjänster till personer inom EU som inte är näringsidkare gäller huvudregeln och säljaren ska alltså ta ut svensk moms.
Näringsidkare i Sverige köper en tjänst som omfattas av huvudregeln från ett utländsk företag (ett företag som inte är etablerat i Sverige) anses tjänsten omsatt i Sverige och momsen beräknas, redovisas och betalas här av dig som köpt tjänsten, sk för omvänd skattskyldighet.

Se vidare, Skatteverkets ställningstagande avseende momslagens faktureringsregler, dnr 131 865548-12/111