Regeln tar sikte på förvärv av skalbolag som saknar reella tillgångar vid förvärvet.[24 kap. 19 § IL] Utdelning från sådant bolag är alltid skattepliktig och gäller därför även utdelning till annat bolag. Reglerna träffar dock endast sådan utdelning som fanns vid förvärvet och alltså inte vinstmedel som upparbetas därefter. En annan konsekvens är att ett sådant bolag inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till ett annat koncernbolag. Avsikten är att förhindra skattefria överföringar från sådana skalbolag till köparen av skalbolaget, som därför inte kan köpa sådana bolag genom att använda dess egna medel. Regler gäller inte vid fusion, som har blivit en vedertagen metod för att föra kapital från sådant bolag. Se även koncern och fusion.
§
Lundinreglerna blev inte tillämpliga när ägaren till en koncern ville köpa ut ett vilande bolag från koncernen. Detta bolag skulle sedan förvärva moderbolaget i koncernen från ägaren. Lundinregeln ansågs inte tillämplig på utdelning som det vilande bolaget mottar från det tidigare moderbolaget. (SRN:s förhandsbesked 26 juni 2007, Skatterättsfallsprotokoll nr 16/07)  Koncernintern överlåtelse undantas (RÅ2001 ref 15), däremot inte intern aktieöverlåtelse (RR 7960-09, 2010-12-30). Lundinregeln oförenlig med EU-direktivet? (1662-09. 2010-12-30)

Lagtext

Utdelning av förvärvade vinstmedel
19 § Om ett företag förvärvar andelar i ett annat företag och det inte är uppenbart att det förvärvande företaget får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sin näringsverksamhet, ska det ta upp utdelning av sådana medel som fanns hos det utdelande företaget vid förvärvet och som inte motsvarar tillskjutet belopp eller inbetald insats hos det utdelande företaget. Utdelning anses i första hand ske av annat än tillskjutet belopp och inbetald insats. Lag (2007:1419).