rut-avdrag trädgårdsmästare

Regeringen föreslår att även mer avancerade trädgårdstjänster ska ingå i RUT-avdraget.

Regeringen har föreslagit att rutavdraget från och med 1 augusti 2016 ska utvidgas med ett större antal trädgårdstjänster. Till exempel ska det vara möjligt att göra RUT-avdrag för beskärning av träd.

Tidigare har RUT-avdraget omfattat häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning. Nu har regeringen alltså föreslagit att även andra trädgårdstjänster ska ingå i skattereduktionen. Anledningen är att minska och förenkla administrationen för utföraren som ofta får dela upp arbetet godtyckligt.

De nya tjänsterna som föreslagits är

  • Beskärning och bortforsling av träd och buskar
  • Underhållsarbete av trädgårdar
  • Trädfällning
  • Borttagning av stubbar
  • Eldning
  • Kompostering
  • Vedkapning

Reglerna säger att arbetet måste utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning till den skattskyldiges bostad.

Tjänster som inte omfattas

  • Nyplantering
  • Markanläggningsarbete

Reglerna förväntas träda i kraft 1 augusti 2016.