Nyheter

/Nyheter

Styrelsearvoden genom eget bolag

HFD har nu avgjort fallet om beskattning av styrelsearvoden som fakturerades via bolag. Frågan gällde om rättspraxis skulle korrigeras som en följd av den ändring som skedde år 2009. Svaret blev nekande då syftet med lagändringen endast var att utvidga näringsverksamhetsbegreppet så att fler skulle kunna tilldelas Fskatt och driva företag (prop. 2008/09:62). HFD hänvisade

Även riskkapitalister tjänstebeskattas

Ett stort antal personer verksamma i företag i riskkapitalgrupperna Altor, EQT, IK, Litorina, Nordic Capital, Segulah och Triton har fått skattebeslut om sk carried interest av Kammarrätten i Stockholm.

Vårbudgetens skatteförslag avgörs i höst

I vårändringsbudgeten konkretiseras den stoppregel som infördes fr o m 28 oktober 2016 avseende de sk Kattrumporna. Det gäller överlåtelser av fastighet till juridisk person som har varit en skatteplaneringsåtgärd för ägare av fastighet med lågt anskaffningsvärde i förhållande till taxeringsvärdet. Övriga förslag arbetas med och blir en fråga för höstbudgeten, bl a 3:12-reglerna, lättnader i beskattningen av personaloptioner,

Förslag om avskattning av fastighetsvinster

Paketerade transaktioner med fastigheter kommer inte längre kunna ske skattefritt enligt ett nyligen presenterat förslag. Sådana paketeringar har exempelvis förekommit då bostadsföreningar bildats och tagit över fastigheter. Enligt förslaget ska reglerna träda ikraft 1 juli 2018. Avskattning ska ske när ett företag avyttrar en delägarrätt och tillgångarna i samtliga avyttrade företag huvudsakligen, mer än 75

Fordonsskatt – ändrade regler 2018

För nya bilar, 2018 och senare, och fr o m 2018 kan det bli följande ändrade regler -          Fordonsskatten bryts ut ur prisbeloppsdelen och läggs till som särskild post, som en konsekvens av omfördelningen mellan fordon med låga respektive höga koldioxidsläpp. Det ska gälla bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som har registrerats i vägtrafikregistret den

Växa-stödet har växt ut!

Regeringen har beslutat att utvidga växa-stödet till att även gälla inte enbart egenföretagare utan även aktiebolag och handelsbolag. Det beslutet kommer också med all sannolikhet också att bli verklighet under våren. Det tillfälliga växa-stödet innebär att enskilda näringsidkare, (enmansföretagare) som inte har haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter

3:12-reglerna – väntad höjning av skatten på utdelning och kapitalvinst

Läs mer om hur du sänker skatten i Avdragslexikon. Beställ boken här. Regeringen har i utkast till lagrådsremiss presenterat sitt förslag som i huvuddrag innebär Att skatten höjs till 25 % mot nuvarande 20 % Att taket höjs för vad som tjänstebeskattas till 120 inkomstbasbelopp (idag 90 IBB) Att löneunderlagsberäkningen av löneunderlaget ändras

Nyckeltal 2017 och snabbfakta

Läs mer i Avdragslexikon Arbetsresor Bil: 18,50 kr/mil MC, mopedbil: 9 kr/mil, Moped: 4,50 kr/mil. Basbelopp   Inkomstbasbelopp IBB Prisbasbelopp PBB 2015 58 100 44 500 2016 59 300 44 300 2017 61 500 44 800   Bilförmån   Fast belopp, Rörligt Lyxbilstillägg, 6-årsbilar 0,317 PBB 9+0,75*SLR 7,5 PBB 4 PBB 2016 14043 9,488 332 250 177 200 2017 14202 9,375 336 000 179 200  

Kan bolag ta hand om styrelsearvodet?

Som företagsform utmärks aktiebolaget av det begränsade personliga ansvar för ägarna, som kan sägas ha ersatts av styrelseledamöternas personliga ansvar för exempelvis bolagets skulder. I skattepraxis anses arvodena av det skälet som personliga inkomster som inte kan överlåtas på bolag. Däremot ifrågasätts inte att en styrelseledamot även kan ha ett konsultuppdrag i ett och samma

Det blåser snålt om 3:12-reglerna

Regeringens skatteförslag får ofta rött ljus och nu kan så bli fallet även med 3:12-reglerna. Genom att höja lägsta kapitalskattenivån från 20 till 25 procent skulle statskassan få in ett antal miljarder. Vad är problemet och alltså motivet för en höjning? Dagens regler anses uppmuntra skatteplanering samtidigt som träffsäkerheten är låg om syftet är att