Gratis avtalsmallar

VD-instruktion – Ladda ner gratis mall

VD-instruktion En VD-instruktion måste anpassas till förhållandena i varje fall. Arbetsordning i bolaget Namn AB Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet tog styrelsen fram detta dokument som ska gälla som arbetsordning för styrelsen i Namn AB under mandatperioden 2005–2006. VD-instruktion är ett viktigt

Gåvobrev – Ladda ner vår gåvobrevsmall med exempel gratis

Gåvobrev I ett gåvobrev kan skrivas in att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa. Det kan finnas fördelar med att egendomen i stället är giftorättsgods varför det ofta också anges att gåvomottagaren får göra om gåvan till giftorättsgods

Arvskifte – Ladda ner gratis mall för arvsskifte och bouppteckning

Arvskifte och bouppteckning Ladda ner gratis mall för arvskifte. Den X månad 20XX avled Förnamn Efternamn, ÅÅMMDD-NNNN, från Ort. Bouppteckningen efter honom/henne registrerades vid Skatteverket den X månad 20XX under ärendenummer    ...................... Som dödsbodelägare antecknades: 1. 2. Det antecknades vidare: att    , att    , samt att    . Följande egendom förelåg till arvskifte: Kontanter    ,00 Bankmedel  

Gratis mall för ansökan om lagfart

ANSÖKAN OM LAGFART När du har köpt en fastighet måste du inom tre månader göra en ansökan om lagfart. Det är vanligtvis du som köpare som ansöker. Till Inskrivningsmyndigheten i ………………………… Förvärvare (sökande) Namn                 Pers nr/org nr ………………………   …………………    ……………-……… Adress ………………………   …………………    …………………… _________________________________________________________________ Ställföreträdare/ombud Namn                 Pers nr ………………………    …………………    ……………-…… Adress ………………………    …………………    ………………… _________________________________________________________________ Överlåtare Namn                 Pers nr/org nr ………………………    …………………    ……………-……… Adress ………………………    …………………    …………………… _________________________________________________________________ Egendom som ansökan avser Fastighetens beteckning    Kommun ___________________        _______________ Adress ___________________    _______    ______________________________ Övriga upplysningar ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Sökandes underskrift/-er ____________________        _______________ Namn             Namnförtydligande

Bodelningsavtal – Ladda hem en gratis mall

Bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller makes död, men kan också göras under bestående äktenskap. En oklar äganderättssituation kan exempelvis klaras ut genom bodelning  och bodelningsavtal – och egendom kan bodelas för att makarna ska uppnå skattefördelar eller att någon av makarna riskerar att bli skuldsatt. I anmälan (till skatteverket) räcker det att makarna

Konkursansökan – Ladda ner en gratis mall

Ladda ner mall för konkursansökan.

Hyresavtal – Ladda ner gratis mall

Ladda ner mall för hyresavtal Hyresavtalet måste anpassas till förhållandena i varje fall. HYRESAVTAL FÖR LOKAL Nr: 123 Hyresvärd: Hyresvärden AB, 556000-0000 Ställföreträdare: Adam Adamsson Box 123 123 45 A-stad Telefon: 08-123456 Hyresgäst: Hyresgästen AB, 556111-1111 Ställföreträdare: Bengt Bengtsson Box 234 234 56 B-stad Telefon: 08-234567 Lokal Belägenhet Lokal inom fastighet A-stad Svalan 23 med adress

Så skriver du ett testamente

Om man vill upphäva den normala arvsordningen skriver man ett testamente. Det måste vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Dessa får inte vara närstående till testator eller till den som får egendomen och får heller inte vara under 15 år. Testamente bör man exempelvis skriva om man i ett samboförhållande vill att

Samboavtal – Ladda ner gratis mall

Samboavtal. Med sambor menas personer som lever med varandra under äktenskapsliknande former. En viktig juridisk skillnad mellan sambor och gifta är arvsrätten. Gifta ska exempelvis alltid dela på allt giftorättsgods. Skillnaderna mellan att vara gift och att vara sambo är bl a följande: Sambor ärver inte varandra. En efterlevande sambo har dock alltid rätt att