Bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller makes död, men kan också göras under bestående äktenskap. En oklar äganderättssituation kan exempelvis klaras ut genom bodelning  och bodelningsavtal – och egendom kan bodelas för att makarna ska uppnå skattefördelar eller att någon av makarna riskerar att bli skuldsatt. I anmälan (till skatteverket) räcker det att makarna skriver så här:

BODELNING

Vi, (namn, personnummer) och (namn, personnummer), anmäler härmed att vi 
har för avsikt att genomföra bodelning under bestående äktenskap.

(ort, datum, år)


(namnförtydligande) (namnförtydligande)

Bifogas: Personbevis

Makars egendom är antingen enskild eller giftorättsgods. En make kan ha fått egendom genom arv eller gåva med förbehåll om att den ska vara dennes enskilda egendom. Då behövs inte någon ytterligare åtgärd för att den ska behandlas som enskild egendom vid bodelningen. I annat fall krävs ett äktenskapsförord mellan makarna.

All annan egendom är giftorättsgods och delas enligt huvudregeln lika mellan makarna.

Endast giftorättsgodset medräknas i bodelningen såvida inte man väljer att inkludera sådan enskild egendom som är skapad genom äktenskapsförord.

Makarna kan i praktiken själva avgöra vad som ska bodelas och hur egendomen ska delas. Därför behöver inte all egendom ingå i bodelningen.

Privata pensionsförsäkringar medräknas i bodelning som giftorättsgods, såvida det inte är oskäligt eller makarna kommit överens om annat.

I (NJA 1991 s 284) ingick bara två fastigheter i bodelningen trots att makarna även hade annat giftorättsgods.

Skilsmässa Bodelning BodelningsavtalHuvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna. Respektive make har också rätt att behålla ett värde motsvarande den egendom som tillförts. Konsekvensen blir därför att respektive make vid bodelningen alltid har rätt att få hälften av det sammanlagda giftorättsgodset eller det belopp som tillförts boet. Egendomen kan efter bodelningen göras till enskild med äktenskapsförord.

Den ene maken kan också helt eller delvis avstå sin rätt till likadelning av giftorättsgodset. Det kan alltid hävdas att en skev delning ska korrigeras i ett senare skede. Se dock konkurs.

RÅD

Bodela över förlust
Om kapitalunderskottet för en make är större än 100 000 kr sänks avdragseffekten genom avdragsbegränsningen. Före en försälj- ning som kan ge stora förluster kan då aktier eller en del av en fastighet föras över till andra maken – så att en så liten del som möjligt av förlusten ligger över 100 000-kronorsgränsen. Se råd under kapitalunderskott.

Om en förlust efter t ex en fastighetsförsäljning blir så stor att skattereduktionen överstiger inkomstskatten blir det ingen skattesänkning för den överskjutande delen, då skattereduktio- nen inte får sparas till senare år.

Före försäljningen kan man genom bodelning föra över en del av fastigheten på andra maken. Se privatbostadsfastighet – försäljning.

Ladda ner en mall för bodelningsavtal

Undertecknade Förnamn Efternamn, ÅÅMMDD-NNNN, och
Förnamn Efternamn, ÅÅMMDD-NNNN, har med anledning
av äktenskapsskillnad träffat följande avtal om bodelning.

Det antecknades
att    talan om äktenskapsskillnad väcktes
den X månad 200X vid X tingsrätt (Mål nr T      -     ),

att    målet om äktenskapsskillnad pågår,

Alternativt
att    X tingsrätt meddelat dom på äktenskapsskillnad
mellan parterna den X månad 200X och att domen vunnit laga kraft,

att    delningen skall göras med utgångspunkt i
egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad
väcktes, d v s den X månad 200X,

att

att    , samt

att    .

Till grund för bodelning lades en av makarna
upprättad bouppteckning, bilaga X.

Alternativt
Till bodelning förelåg följande tillgångar och skulder:

Förnamn Efternamns tillgångar
Kontanter    ,00
Bankmedel    ,00
…….    ,00
Summa:    ,00

Förnamn Efternamns skulder
Studieskulder        ,00
…….            ,00
Summa:    ,00

Förnamn Efternamns tillgångar
Bankmedel        ,00
Bil            ,00
…….             ,00
Summa:    ,00

Förnamn Efternamns skulder
Bankskuld            ,00
……            ,00
Summa:    ,00

Sammanställning
Förnamn Efternamns tillgångar        ,00
Förnamn Efternamns skulder        ,00
Netto:            ,00
Förnamn Efternamns tillgångar        ,00
Förnamn Efternamns skulder        ,00
Netto:            ,00

Parternas nettobehållning        ,00
Vardera partens giftorättsandel utgör        ,00

Parterna överenskom om följande fördelning.

Förnamn Efternamn tilldelas
Sina kontanter    ,00
Sina bankmedel    ,00
…….    ,00
mot att han/hon
Behåller betalningsansvaret för sin studieskuld        - ,00
……        - ,00
Utger kontant i bodelningslikvid till Förnamn Efternamn    - ,00
Giftorättsandel:        ,00

Förnamn Efternamn tilldelas
Sina bankmedel    ,00
Sina bil    ,00
…..    ,00
Kontant i bodelningslikvid av Förnamn Efternamn    ,00
mot att han/hon
Behåller betalningsansvaret för sin bankskuld    - ,00
……    - ,00
Giftorättsandel:        ,00

Med ovanstående bodelning förklarar
vi oss till alla delar nöjda.

Detta bodelningsavtal har upprättats i
två exemplar varav parterna tagit varsitt.

Ort       /      20xx        Ort den    /     20xx

Förnamn Efternamn                        Förnamn Efternamn