Småhus är den skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter samt mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter som fastställs vid fastighetstaxering. Hus och mark bildar en småhusenhet.

Till småhus kan också höra komplementhus, exempelvis garage eller förråd. Om det finns flera byggnader ska för varje byggnad fastställas om det är småhus, hyreshus eller industrienhet.

Vid inkomstbeskattningen kan småhusenheten vara privatbostadsfastighet (antingen eller fritidshus) eller näringsfastighet. Varje byggnad ska bedömas för sig. Endast fastigheter som fått beteckningen småhus kan vara privatbostadsfastighet. Däremot kan småhuset vara näringsfastighet, exempelvis om den till övervägande del används i näringsverksamhet eller hyrs ut för annat ändamål än bostad till ägaren. Se bostadsbeskattning, näringsfastighet, uppskov och privatbostadsfastighet.