Den som tar ett stadigvarande jobb på en ny
ort och flyttar dit kan få göra avdrag för dubbel bosättning enligt följande regler:
• Avståndet mellan den gamla hemorten och den

nya arbetsorten måste alltid vara minst fem mil och övernattning ska ske på den nya arbetsor- ten.

  • Avdraget medges under högst fem år för gifta och sammanboende och högst två för ensam- stående. Vid synnerliga skäl kan avdrag medges under ännu längre tid.
  • Schablonavdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter får endast dras av under den första månaden vid både dubbel bosättning och tillfälligt arbete.Om dessa krav uppfylls blir det tre avdrag utan någon begränsning enligt nedan.
    1. Bostadskostnad Om familjebostaden finnspå den nya arbetsorten ges avdrag för bostads- kostnaden på den gamla hemorten. Är famil- jebostaden kvar på den gamla hemorten ges avdrag för bostadskostnaden på den nya arbetsorten.

    Det är maken som fått nytt arbete som gör avdra- get. Denne får även avdrag för ökade levnads- kostnader.

§ Dubbla avdrag, RÅ 2002 ref 74, avdrag vid delad vård­ nad, RÅ 2005 ref 64, avdrag för villaräntor, RÅ 2002 ref 102.

2. Schablonavdrag Om inget traktamente utgår från den nya arbetsgivaren ges schablonavdrag per dag på den nya arbetsorten om den ligger i Sverige, och nu endast under en månad. Utom- lands ges avdrag med 30 % av normalbeloppet. Avdrag kan ges med verkliga merkostnader om dessa är högre.

3. Hemresor Avdraget för hemresor får den av makarna som vistas på annan ort än där famil- jebostaden ligger och om avståndet är minst 50 km. En resa per vecka godtas normalt.

Normalt godtas högst kostnaden för billigaste färdsätt, men även för flygresa eller snabbtåg om kostnaden inte är oskälig. Finns inga allmänna kommunikationer får bilavdrag göras. Avdraget för hemresor är inte tidsbegränsat utan kan göras längre tid än tre år. Reglerna gäller även för resor mellan och inom EU:s medlemsländer eller EES- länderna.

§ Avdrag trots återflyttning till gamla hemmet, RÅ 1991 not 219.