Aktiebolag

/Aktiebolag

VD-instruktion – Ladda ner gratis mall

VD-instruktion En VD-instruktion måste anpassas till förhållandena i varje fall. Arbetsordning i bolaget Namn AB Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet tog styrelsen fram detta dokument som ska gälla som arbetsordning för styrelsen i Namn AB under mandatperioden 2005–2006. VD-instruktion är ett viktigt

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för vinstdisponering

Vinstdisponering, exempelvis för ägare av fåmansföretag, går till stor del ut på att skjuta skatten framför sig genom olika avsättningar i bokslutet. Råd om vinstdisponering Åtta skatteplaneringsråd Avsättning Läs under periodiseringsfond och expansionsfond. Inventarieköp Ett sätt att få ned skatten är att köpa inventarier just innan bokföringsåret tar slut. Om en maskin köps före bokslutet dras

Så fungerar vinstandelslån

Ett vinstandelslån eller vinstandelsbevis är ett skuldebrev där räntan helt eller delvis är beroende av vinsten eller utdelningen i bolaget (RÅ 1991 not 109). Vinstandelslån kan vara konvertibelt till aktier. Se konvertibler. Innehavaren beskattas för kapitalvinst och ränta på lånet efter samma regler som gäller för aktier. Se även generalklausulen. § Vinstandelsränta måste vara kopplad

Ta vara på underskottet med underskottsavdrag

Underskottsavdrag kan för privatpersoner vara av olika slag: Underskott av kapital, då skattereduktion får dras av mot andra skatteinkomster och fastighetsavgift. Se kapitalunderskott. Underskott av näringsverksamhet, som får sparas till senare år. Se kvittning. Underskott av nystartad näringsverksamhet, som får dras av som allmänt avdrag och därigenom kvittas mot inkomst av tjänst. Se kvittning. Underskott av konstnärlig verksamhet,

Traktamente – Så fungerar traktamente och avdragsgilla resekostnader

Ökade levnadskostnader vid resor utanför den vanliga verksamhetsorten (tjänstestället) är antingen avdragsgilla eller så täcks kostnaderna av skattefri ersättning (traktamente) från arbetsgivaren. Villkoren är i stort sett lika, dock är reglerna för skattefria traktamenten något fördelaktigare än de avdragsregler som gäller då kostnaderna inte ersätts av arbetsgivaren. Särskilda regler gäller vid för dubbel bosättning. Tjänsteresa?

Styrelsearvode som näringsverksamhet eller tjänsteinkomst

Styrelsearvoden räknas som uppdragsinkomst på samma med sätt som lön. Uppdraget anses som personligt varför ett bolag inte kan stå som mottagare, såvida det inte kan anses ingå i en yrkesmässig verksamhet. Det krävs då också ett avtal där bolaget står som uppdragstagare och avtalspart. Så är ofta fallet när det gäller advokater eller banktjänstemän

Ränteutgifter – Så gör du avdrag för ränteutgifterna

För privatpersoner är alla ränteutgifter avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Ränteutgifter i företag redovisas i näringsverksamhet. Avdragseffekten är normalt 30 %, dvs varje tusenlapp i ränta kostar 700 kr efter skatt. Om kapitalunderskottet är mer än 100 000 kr blir avdragseffekten 21 % på den del som överstiger 100 000 kr. Se kapital – underskott. Ränta

Räkenskapsåret – så väljer du räkenskapsår för ditt företag

Räkenskapsår. För privatpersoner som redovisar enskild näringsverksamhet och för handelsbolag som ägs av privatpersoner måste räkenskapsåret alltid avslutas den 31 december. Däremot kan räkenskapsåret vara längre eller kortare än kalenderår när verksamheten påbörjas eller avslutas, dock högst 18 månader. Se beskattningsår. Fler brutna år Det är möjligt för aktiebolag att ha andra räkenskapsår än vad

Revisorsplikt – När måste jag ha revisor i mitt bolag?

Revisorsplikt Privata aktiebolag kan ange i bolagsordningen att bolaget inte ska ha revisor. Nybildade bolag kan ha bestämmelsen från början, medan övriga kan ändra bolagsordningen i början av sitt nästa räkenskapsår. Även om man har den nya bestämmelsen i bolagsordningen kan bolagsstämman ändå välja revisor och måste välja revisor om bolaget under de två senast

Periodiseringsfonder – Så sänker du skatten med periodiseringsfond

Periodiseringsfonder. Avsättning till periodiseringsfond kan göras årligen och innebär att en del av vinsten får skjutas upp och tas till beskattning ett senare år eller, om så är fallet, kvittas mot framtida underskott. Periodiseringsfondens storlek Fysiska personer får sätta av högst 30 % av vinsten av aktiv näringsverksamhet före avsättningen, vilket också gäller för delägare