Kapitalvinst

För kapitalvinst på aktier finns följande regler som är gemensamma för både privatpersoner och företag:
När blir det beskattning?

Hur beräknas anskaffningsutgifter (genomsnittsmetod, schablonregel)?

Reglerna för aktier i egna bolag, fåmansföretag, finns under fåmansföretag – 3:12-reglerna, se aktier – utdelning.

kapitalvinstNär blir det beskattning? Beskattning för kapitalvinst blir det vid försäljning eller inlösen och normalt även vid byte och återköp av aktier.

§ Inlösen av aktier som utdelning men inte vad som svarar mot anskaffningen, SRN 1998-02-08, inlösen av aktie- korg ses som avyttring, RÅ 2001 not 8.

Konvertering av konvertibler till aktier medför inte någon beskattning och heller inte utnyttjande av optionsrätt. Se konvertibler.

Vid arv, testamente, gåva eller bodelning (benefika fång) blir det ingen beskattning. När nye ägaren senare säljer aktierna räknas vinst eller förlust efter tidigare ägarens anskaffningsutgift.

Det är tidpunkten för avyttringen, som är då bindande avtal har ansetts ha träffats och inte dagen för betalningen, som avgör tidpunkten för när tillgången ska anses såld:

Om du köpt aktierna genom bank eller annan fondkommissionär anses köpet ha skett den dag fondnotan skrevs.

Om aktierna förvärvats på annat sätt än exempelvis genom bank anses aktierna förvärvade när avtalet om köpet har blivit bindande mellan parterna.

Vid fusion, konkurs eller likvidation gäller delvis annorlunda regler om beskattningstidpunkt.