Kapitalförlust är förluster efter försäljning av exempelvis aktier och fastigheter som dras av i inkomstslaget kapital.

Den avdragsgilla kapitalförlusten är alltså en minuspost i inkomstslaget kapital och får avräknas kapitalinkomsterna, t ex ränteinkomster och aktievinster. Om inkomsterna inte räcker till dras 30 % av underskottet av som skattereduktion mot skatten på tjänst och näringsverksamhet och mot fastighetsavgift och fastighetsskatt. Se kapital- underskott.

Fullkvittning Huvudregeln är att 70% av en förlust blir ett avdrag i inkomstslaget kapital, där skattesatsen är 30 %. Värdet av skatteavdraget blir alltså 21 % av förlusten. Kapitalvinster och kapitalförluster behandlas därför inte helt lika.

kapitalförlustFrån huvudregeln finns följande undantag när det gäller aktier och där det alltså är full kvittningsrätt mellan vinst och förlust:

  1. Aktier, marknadsnoterade och onoterade.
  2. Aktiebeskattade värdepapper. Förluster på marknadsnoterade aktiebeskattade värdepapper (även s k blandfonder) får också kvittas mot vinster av marknadsnoterade aktiebeskat- tade värdepapper samt vinster på onoterade aktier. Se aktier, kapitalförlust – aktier.
  3. Vidare får vinster på marknadsnoterade fordringar i svenska kronor, andelar i marknads- noterade räntefonder som placerar svenska kronor kvittas fullt ut mot förluster av sådana värdepapper.

Dessutom finns följande särregel:
4. Kapitalförluster på privatbostäder tas normalt upp till hälften av verklig förlust. Se vidare privatbostad – försäljning

Verkliga förluster Kapitalförlust måste vara verklig och definitiv för att få dras av. Säljaren får t ex inte kompenseras på annat sätt än genom den ersättning som betalas. Personliga levnadskostnader får inte heller dras av. Rättsfall som visar när avdrag godtas:

§ Närstående, RÅ 1985 Aa 204, RÅ 2003 ref 12, borgen, RÅ 1994 not 210, RÅ 2001 ref 57, KRS 5791-10, 2010- 12-02, lagstadgad förlust avdragsgill, RÅ 2006 ref 56, avdragsgill regressfordran, RÅ 2002 ref 107, RÅ 2001 ref 57, RÅ 2008 ref 46, bevisbördan för avdrag ligger på den skattskyldige, HFD 2013-01-23, mål nr 61-1223, jfr HFD 2012 ref 69.