Kapitalförlust

Kapitalförlust är förluster efter försäljning av exempelvis aktier och fastigheter som dras av i inkomstslaget kapital.

Den avdragsgilla kapitalförlusten är alltså en minuspost i inkomstslaget kapital och får avräk- nas kapitalinkomsterna, t ex ränteinkomster och aktievinster. Om inkomsterna inte räcker till dras 30 % av underskottet av som skattereduktion mot skatten på tjänst och näringsverksamhet och mot fastighetsavgift och fastighetsskatt. Se kapital- underskott.

Fullkvittning Huvudregelnäratt70%aven förlust blir ett avdrag i inkomstslaget kapital, där skattesatsen är 30 %. Värdet av skatteavdraget blir alltså 21 % av förlusten. Kapitalvinster och kapi- talförluster behandlas därför inte helt lika.

Från huvudregeln finns följande undantag när det gäller aktier och där det alltså är full kvitt- ningsrätt mellan vinst och förlust:

 1. Aktier, marknadsnoterade och onoterade.
 2. Aktiebeskattade värdepapper. Förluster på marknadsnoterade aktiebeskattade värdepapper (även s k blandfonder) får också kvittas mot vinster av marknadsnoterade aktiebeskat- tade värdepapper samt vinster på onoterade aktier. Se aktier, kapitalförlust – aktier.
 3. Vidare får vinster på marknadsnoterade ford- ringar i svenska kronor, andelar i marknads- noterade räntefonder som placerar svenska kronor kvittas fullt ut mot förluster av sådana värdepapper.

Dessutom finns följande särregel:
4. Kapitalförluster på privatbostäder tas normalt upp till hälften av verklig förlust. Se vidare privatbostad – försäljning

Verkligaförluster Kapitalförlustmåstevara verklig och definitiv för att få dras av. Säljaren får t ex inte kompenseras på annat sätt än genom den ersättning som betalas. Personliga levnadskost- nader får inte heller dras av. Rättsfall som visar när avdrag godtas:

§ Närstående, RÅ 1985 Aa 204, RÅ 2003 ref 12, borgen, RÅ 1994 not 210, RÅ 2001 ref 57, KRS 5791-10, 2010- 12-02, lagstadgad förlust avdragsgill, RÅ 2006 ref 56, avdragsgill regressfordran, RÅ 2002 ref 107, RÅ 2001 ref 57, RÅ 2008 ref 46, bevisbördan för avdrag ligger på den skattskyldige, HFD 2013-01-23, mål nr 61-1223, jfr HFD 2012 ref 69.

RÅD

Dela förlusten på flera år
Om de totala skatterna är lägre än skattereduktionen efter t ex en kapitalförlust får man ingen användning alls för den del av skattereduktionen som överstiger skatten. Detta är viktigt att tänka på för den som tänker sälja ett hus eller en stor aktiepost med förlust. För att kapitalförlusten ska räcka för att täcka skatterna kan man då sprida ut försäljningen på flera år.

Bodela före försäljning
Om en av två makar ensam äger ett hus med en orealiserad förlust som inte helt kan utnyttjas kan halva huset bodelas över på andra maken före försäljning. När huset säljs kan förlusterna fördelas på båda makarna. Se vidare bodelning.

Krav på verklig förlust
Om exempelvis bostadsrätt eller värdepapper överlåts med för- lust till en make, kan avdraget ifrågasättas med motiveringen att det inte har varit fråga om någon förmögenhetsöverföring (KRS 5791-10, 2010-12-02). Då kan äktenskapsförord, där egendomen har gjorts till enskild egendom vara ett tillräckligt argument.

Försäljningtillunderpris Eftersomenförlust måste vara både verklig och definitiv går det oftast inte att sälja till någon närstående för underpris och få en avdragsgill kapitalförlust (även sambo enligt RÅ 1990 ref 21).

Läs under hyreslägenhet om hur avdrag inte får göras för den som säljer sin bostad och samtidigt får en hyreslägenhet. Se även generalklausulen.

Om en fastighet säljs till exempelvis barn för ett pris under marknadspriset tillämpas en »huvudsaklighetsprincip«, för att fastställa om det är gåva eller köp. Om priset är minst lika stort som taxeringsvärdet räknas det i sin helhet som köp, även om marknadsvärdet skulle vara högre. Om försäljningen då görs till närstående och med för- lust kan skatteverket anse att det inte är någon verklig förlust. I så fall kan det vara bättre att sätta priset till strax under taxeringsvärdet. Om priset för t ex bostadsrätter och aktier sätts under marknadspriset blir det däremot delvis gåva och då heller inte någon kapitalförlust, även om pri- set är lägre anskaffningskostnaden. I stället blir det en kapitalvinst som beräknas på den del som anses ha sålts. Den övriga delen ses som gåva och motsvarande andel av anskaffningskostnaden får då användas av mottagaren vid en framtida försäljning. Det blir inte någon gåvoskatt då den har avskaffats. Se blandat fång och gåva.

RÅD

Sälj med förlust till maken
Det kan gå att skaffa sig ett avdrag genom att sälja med förlust inom familjen:

En av två makar äger familjens villa, som antas ha sjunkit kraftigt i värde. Den som ägt villan och sålt den till andra maken för marknadspris får en skattelindring på 15 % av förlusten.

Det är ett sätt att tidigarelägga ett avdrag. Men när huset säljs nästa gång måste det nya lägre försäljningspriset använ- das, kanske efter 30 år, som anskaffningsutgift (KRG 1567- 1996). Det är också viktigt att man kan visa att det har skett en förmögenhetsöverföring, exempelvis att makarna också har äktenskapsförord och därmed enskild egendom.

Kapitalförlustsomräknassomränta För- luster som görs vid försäljning av värdepapper räknas normalt som kapitalförluster och avdrag medges då med 70 % av förlusten. Se vidare kapi- talförlust – aktier. Det finns dock ett undantag: Kapitalförluster på marknadsnoterade fordringar i svenska kronor, främst privatobligationer, dras av på samma sätt som ränteutgifter. Förluster på utländska fordringar, som inte beskattas som rän- teutgifter, får däremot dras av med endast 70 % av förlusten. Detta har dock underkänts med hänsyn till EU-rättens krav på likabehandling (RÅ 2009 ref 33). Företagare får avdrag i sin hel- het för valutaförlust i näringsverksamhet år för år och redan innan lånet lösts in. Se vidare utländsk valuta, obligationer.

Förlustpåpersonligatillgångar Förlusterpå personliga tillgångar, t ex personbilar och båtar, är oftast inte avdragsgilla, till skillnad från andra tillgångar. Se vidare kapitalinkomst.

§ Spelrätter i golfklubb har ansetts som personlig tillgång, RÅ 2005 ref 4.

RÅD

Sälj revers för 1 kr
En värdelös revers kan ge skattesänkning, men bara om den avyttras. Den som har en revers, som han inte lyckats få ut några pengar på, kan alltså sälja denna till någon familje- medlem för 1 kr. Om reversen gäller en skuld på 100 000 kr som inte betalats får 70 % av denna förlust dras av i inkomst- slaget kapital och ger därmed en skattesänkning på 21000 kr vid 30 % i kapitalskatt.

Reversen kan även gälla en transaktion inom familjen, men måste ha verklig bakgrund och inte kunna betecknas som för- täckt gåva. Skatteverket har ofta en restriktiv syn på avdrag för reverser mellan familjemedlemmar eller nära vänner. Den kan ibland betecknas som en icke avdragsgill kapitalförlust.

Företag Aktiebolagens aktieinnehav är numera skattebefriat vad gäller kapitalvinster och utdelningar, men endast om det är fråga om näringsbetingade aktier. Se kapitalvinst – aktier.

Felaktiga priser, avvikelser från marknadspriset, vid transaktioner med det egna bolaget kan få skattekonsekvenser för bolaget och dess ägare. Om köpet sker till underpris kan skillnaden ses som utdelning eller lön. Även försäljningar till ett sidoordnat bolag kan medföra skattekonsekvenser, om inte vissa villkor är uppfyllda. Se vidare fåmansföretag och uttagsbeskattning.

Särregler finns om skalbolag och om fåmansföretag som för ägarens privata bruk anskaffat antingen en fastighet eller bostadsrätt eller aktier i privatbostadsföretag.

Om en tillgång säljs till eget bolag och för ett pris under anskaffningskostnaden och marknadsvärdet, får förlusten inte dras av, då säljaren anses inte ha gjort någon verklig förlust. Likaså om tillgångar säljs till närståendes bolag för ett lägre pris än verkliga värden då skillnaden ses som en överföring av förmögenhet och inte som någon verklig förlust. Däremot blir det inte någon beskattning enbart därför att priset är lägre än marknadsvärdet. Se intern aktieöverlåtelse, gene- ralklausulen och ägarskifte.

§ Tolkningar vid försäljning till eget bolag, RÅ 1978 1:25, RÅ 1997 ref 11, RÅ 1995 ref 83, näringsbetingade aktier om mindre än 10 %, RÅ 2008 ref 67, SRN 2010-10-15 (dnr 144-09/D).

Relaterade artiklar

 • InvesteringsfonderInvesteringsfonder (0)
  Investeringsfonder är en gemensam beteckning på sparande i olika slag av värdepapper, såsom aktier, obligationer, optioner. En fond kan också placera i andra fonder […]
 • DelägarrätterDelägarrätter (0)
  Från skattesynpunkt har det betydelse om ett vär- depapper är en fordringsrätt, t ex obligation eller andel i räntefond, eller är en delägarrätt. Reglerna för delägarrätter […]
 • FörskottsräntaFörskottsränta (0)
  Avdrag för förskottsränta medges bara för en månad efter utgången av inkomståret. Ränta som betalas år 1 men gäller för tiden t o m 31 januari år 2 får alltså dras av i […]
 • Skatt för utdelning på utländska aktierSkatt för utdelning på utländska aktier (0)
  Den som är bosatt i Sverige är skattskyldig här även för utdelning på utländska aktier.Skatt på 30 % av den utdelningen tas upp i den svenska deklarationen. Från denna […]
 • LotterivinstskattLotterivinstskatt (0)
  Om en tävling bedöms som lotteri krävs tillstånd av lotterinämnden. Om det är fråga om pen- ningvinster krävs tillstånd av regeringen. Om tillstånd lämnas blir skatten […]
 • Kapitalförlust – AktierKapitalförlust – Aktier (0)
  Kapitalförluster på aktier (delägarrätter) eller aktiefonder (även warranter) får kvittas fullt ut mot vinster på sådana värdepapper. Avdragseffekten kan variera mellan 0 […]
Publicerad i Avdrag

Beställ Avdragslexikon 2016

AvdragslexikonNy omarbetad upplaga. Nu med hundratals frågor och svar.
Beställ den nu och betala ingen frakt!  Beställ Avdragslexikon 2016 

Beställ Frilanshandboken

frilanshandboken_300Antalet frilansar blir fler och fler, vilket leder till ökad konkurrens om uppdragen. Med den här boken ökar dina chanser att lyckas som frilans.
Köp den hos oss för endast 195 kronor.  Beställ Frilanshandboken 

Taxeringskalendern

Taxeringskalendern gammalI Taxeringskalendern 2016 hittar du bland annat en lista över de hundra personer med högst inkomst i Sverige.Köp den hos oss för endast 274 kronor.  Beställ Taxeringskalendern 

Om författarna

Anders Andersson, expert på privatekonomi och småföretagarfrågor. Grundare av tidningen Driva Eget.

John Larsson, fristående advokat med mångårig erfarenhet som skatteexpert.