Så beräknar du ditt jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget är en skattereduktion som innebär att skatten reduceras för arbetsinkomster, vilket i sin tur har inneburit att exempelvis pensionärer har ansetts orättvist beskattade. Denna ojämlikhet har minskat då pensionärer har ett särskilt tillägg till grundavdraget och en skattereduktion för arbetsinkomster. Skattereduktionen ges endast mot kommunalskatten.

Detta räknas som arbetsinkomst Anställningsinkomst under tjänst och inkomster under aktiv näringsverksamhet efter avdrag för avdragsgilla kostnader och allmänna avdrag. I underlaget ingår också skattepliktiga förmåner från arbetsgivare som är pensionsgrundande samt vissa utbildningsbidrag och stipendier. Däremot kan inga inkomster från Försäkringskassan, t ex sjukpenning och föräldrapenning, och inte heller inkomst av passiv näringsverksamhet ingå i underlaget för jobbskatteavdrag.

BERÄKNING AV GRUNDAVDRAGET

FI, PBB–0,990,99–2,722,72–3,113,11–7,887,88–Jobbskatteavdrag
0,423*PBB0,423*PB + 0,2*(FI– 0,99*PBB)0,77*PBB0,77*PBB – 0,1*(FI– 3,11*PBB)0,293*PBB

PBB = Prisbasbelopp, FI = Fastställd förvärvsinkomst
BERÄKNING AV JOBBSKATTEAVDRAGET

AI, PBB
–0,91
0,91–2,94
2,94–8,08
8,08 –
Jobbskatteavdrag
(AI–GA)*KI(0,91 PBB+0,332*(AI–0,91 PBB)–GA)*KI(1,584 PBB+0,111*(AI–2,94 PBB)–GA)*KI(2,155 PBB–GA)*KI

PBB = Prisbasbelopp, AI = Arbetsinkomst, GA = Grundavdrag KI = Skattesatsen för kommunal inkomstskatt.

EXEMPEL PÅ BERÄKNING AV GRUND- OCH JOBBSKATTEAVDRAG

Arbetsinkomst (=fastställd förvärvsinkomst), 300 000 kr, kommunalskatt, 32 kr, prisbasbelopp, prisbasbelopp, Grundavdrag 0,77*44 400 + 0,1*(300 000 – 3,11*44 400) = 17 996 kr

Jobbskatteavdrag (1,584*44 400 + 0,111*(300 000– 2,94*44 400)–17 996)*0,32 = 22 766 kr

För personer som inte fyllt 65 år beräknas ett belopp med ledning av arbetsinkomsterna och prisbasbeloppet som sedan multipliceras med den kommunala skattesatsen.
Fr o m det år man fyller 66 år beräknas jobbskatteavdraget på detta sätt:
Arbetsinkomster upp till 100 000 kr: 20 % av arbetsinkomsterna.
Arbetsinkomster mellan 100 000 och 300 000 kr: 20 000 kr plus 5 % av inkomsterna
över 100000 kr.
Arbetsinkomster över 300 000 kr: 30 000 kr.

Sänkt skatt på kapitalet
Den som har en arbetsinkomst på mellan ca 20 000 och 40 000 kr och ingen annan inkomst blir inte skattebefriad utan får kvarskatt. Inkomstskatten blir visserligen noll, men det blir en allmän pensionsavgift som också kommer på skattsedeln.

Den som har kapitalinkomster, exempelvis aktier eller fonder som sålts med vinst, kan minska skatten på dessa inkomster med samma summa som man betalar pensionsavgift. Effekten minskar vid högre inkomster.

Jobba som pensionär
För dig som är folkpensionär ger jobbskatteavdraget möjligheter att skaffa sig arbetsinkomster med mycket låg skatt. Jobbskatteavdraget blir nämligen bättre fr o m det inkomstår då man fyller 66 år. Pensionärer får jobbskatteavdrag från första kronan av en arbetsinkomst. Jobbskatteavdrag ges då med 20 % av inkomsten upp till 100 000 kr och kan vara upp till 30 000 kr.

För en pensionär som kan välja hur stor inkomst som ska tas ut kan det därför vara mest lönsamt att skaffa sig en arbetsinkomst på 100 000 kr. Skattesänkningens storlek beror alltså på både arbetsinkomsten och på pensionens storlek.

Fortsätt med ditt bolag
För den som har ett fåmansbolag lönar det sig extra bra att behålla bolaget aktivt och ta ut lite lön även efter pensineringen. Det blir jobbskatteavdrag och särskilt för den som fyllt 66 år. För den som är född 1938 eller senare blir det ingen särskild löneskatt. Bolaget får dock betala 10,21 % av lönen i ålderspensionsavgift, men en stor del betalas tillbaka i form av höjd pension. För äldre pensionärer blir det numera inga sociala avgifter alls. Se vidare fåmansföretag – 3-12-reglerna. Alternativet att ta ut pension från pensionsförsäkring är betydligt sämre än att ta ut lön, eftersom pensionsinkomst inte ligger till grund för jobbskatteavdrag.

Bra med firma redan vid 61
Ovanstående fördelar med sänkta avgifter och högre jobbskatteavdrag går att få redan från och med det år man fyller 61 år. Hela den allmänna pensionen måste tas ut under årets samtliga tolv månader.

Då går det att begära ut sin hela sin ålderspension från och med januari samma år och på så vis få betala 10,21 % i egenavgifter under hela det året på inkomster från t ex en enskild firma, men inte från aktiebolag.

Ansökan om detta måste då vara inne hos Försäkringskassan före januari månads utgång. Det går att ansöka över nätet med e-legitimation.

Relaterade artiklar

 • Avdragsgilla kostnader vid studierAvdragsgilla kostnader vid studier (0)
  Kostnader för studier går i allmänhet inte att dra av. Om man studerar för att skaffa sig ett annat jobb eller en högre tjänst inom sin egen yrkesgren blir det i regel inga […]
 • FlyttningFlyttning (0)
  Ersättning eller bidrag från arbetsgivaren eller t ex arbetsförmedling för flyttkostnader är skat- tefri. Med flyttkostnader avses följande kostnader: Packning, emballering, […]
 • Kostnader i yrketKostnader i yrket (0)
  Kostnader för inkomsternas förvärvande är i princip avdragsgilla, dock endast till den som kostnaderna överstiger 10 000 kr för resa till job- bet och 5 000 kr för övriga […]
 • När begära jämkning av skatten?När begära jämkning av skatten? (0)
  Den som ser att för hög preliminärskatt dras och därför räknar med att få överskjutande skatt kan under inkomståret begära särskild beräkning av A-skatten (jämkning). […]
 • Klara fusionen i fem stegKlara fusionen i fem steg (0)
  Fusion innebär att ett aktiebolag upplöses genom att gå upp i ett annat aktiebolag, vanligtvis ett dotterbolag som går ihop med sitt moderbolag. Samtliga tillgångar och skulder i […]
 • Gör avdrag för skatterådgivningGör avdrag för skatterådgivning (0)
  § Det går att dra av för skatterådgivning vid t ex en fastighets- eller företagsförsäljning, men i regel inte för hjälp med deklaration och överklagande, RÅ 1947 fi 770, […]
Publicerad i Avdrag

Beställ Avdragslexikon 2016

AvdragslexikonNy omarbetad upplaga. Nu med hundratals frågor och svar.
Beställ den nu och betala ingen frakt!  Beställ Avdragslexikon 2016 

Beställ Frilanshandboken

frilanshandboken_300Antalet frilansar blir fler och fler, vilket leder till ökad konkurrens om uppdragen. Med den här boken ökar dina chanser att lyckas som frilans.
Köp den hos oss för endast 195 kronor.  Beställ Frilanshandboken 

Taxeringskalendern

Taxeringskalendern gammalI Taxeringskalendern 2016 hittar du bland annat en lista över de hundra personer med högst inkomst i Sverige.Köp den hos oss för endast 274 kronor.  Beställ Taxeringskalendern 

Om författarna

Anders Andersson, expert på privatekonomi och småföretagarfrågor. Grundare av tidningen Driva Eget.

John Larsson, fristående advokat med mångårig erfarenhet som skatteexpert.