Bil till jobbet

Schablonavdraget för bilresor med egen bil är lika stort oberoende av hur många mil man kör men måste uppfylla något av kraven enligt nedan. Se Snabbfakta. Avdrag medges även om man har bil- förmån, men avdraget är då beroende av om det är en bensindriven bil eller en dieselbil. Avdrag medges för belopp som överstiger 10 000 kr.

Utöver schablonbeloppet medges i princip inte avdrag för andra bilkostnader. Kostnader för parkering och garage anses därmed täckta av schablonbeloppet. Avdrag får dock göras för parkeringsavgift som ägaren betalat för dagar då privatbilen använts i tjänsten. Vägavgifter, broavgifter och färjeavgifter får också dras av vid sidan av schablonbeloppet.

• Tidsvinst, två timmar Om du tjänar mer än

två timmar per arbetsdag på att ta bilen i stället för att åka med allmänna färdmedel. Avståndet till jobbet måste i detta fall vara minst 5 km.

 • Tjänsteresor Om du behöver bilen i jobbet, oavsett hur långt det är till arbetsplatsen.
 • Avsaknad av allmänna kommunikations­ medel Kravet är att avståndet till jobbet är minst 2 km, men hög ålder, invaliditet eller liknande kan dock medföra att avdrag medges även vid kortare körsträcka.
 • Sjukdom eller handikapp Detta är enda situa- tionen då man får dra av mer än schablonen för bilresa till jobbet, dock högst 37 kr per mil. Räkna ut vad bilen kostat – drift, värdeminsk- ning, kapitalkostnad etc. Dividera detta belopp med det totala antalet mil du kört – om du t ex kört 2 500 mil och kostnaden är 50 000 blir det 20 kr/mil.

  Om du inte uppfyller kraven får du i regel dra av för billigaste kommunikationsmedel. Se vidare resa till jobbet.

  Tidsvinsten I tiden för resa med allmänna tra- fikmedel inräknas tiden från dörren hemma till dörren på arbetsplatsen (inkl promenader till, mellan och från hållplatser, väntetider samt givet- vis själva restiden). Skatteverket brukar räkna med att det tar en minut att gå 100 meter och 12 minuter att gå en kilometer.

  • I tiden för resa med bilen gäller också princi- pen »från dörr till dörr« (alltså inkl promenad till garage eller parkeringsplats, tid för att leta parkeringsplats, trafikstockningar osv).

  Om du avsiktligt dröjer dig kvar på jobbet enbart för att undvika rusningstid måste också den tiden räknas in som restid.

  För den som har flera arbetsplatser att köra till på en dag räknas den sammanlagda tidsvinsten.

§ Beviskraven minskar om man har långt till arbetet, KRSu 2053­1999, det räcker inte med allmänt hållna argument, RÅ 2009 ref 42.

Flextid Systemet med flextid innebär att det inte blir någon »tidsförlust« om man kommer för tidigt till arbetet.

§ Men skatteverket kräver inte att du ska begära att få arbetstider som anpassas till passande busstider, RÅ 1980 1:89, RRK R76 1:79.

Fler resor per dag De som jobbar två pass om dagen kan också få dra av fyra resor per dag, då det är flera timmar mellan de två passen. Det kan gälla exempelvis tåg- eller bussförare och restau- ranganställda.

§ Dubbla bilresor, RRK K74 1:72, taxiresor, RÅ 1990 ref 61, RÅ 1991 not 218.

Övertid Den som av någon anledning blir för- dröjd på jobbet kanske inte har chans att åka buss och kan därmed få bilavdrag. Det kan då bli dis- kussion om man verkligen måste stanna kvar så länge på jobbet (RÅ 1987 ref 128, RÅ 1984 1:99).

Dagisomväg Det går normalt inte att ta med omvägen över dagis när tidsvinsten för bilresa till jobbet ska beräknas. Men det finns fall när skat- tedomstolen godtagit sådana »omvägar« (RRK K74 1:79, RÅ 1986 ref 11).

Två vägar Hur många mil får du dra av om du kan välja mellan två vägar till jobbet – en som
är snabbare men längre och en som är långsam- mare men inte riktigt lika lång? Normalt får man då avdrag för kortast möjliga körsträcka. Men det kan gå att i stället få dra av för den längre.

§ Godtagbar omväg, RÅ 1986 ref 41.

Långt till hållplatsen Ligger hållplatsen min- dre än två km från hemmet beräknas tidsvinsten som om man gått till hållplatsen. Om avståndet till hållplatsen är två km eller längre blir det bil- avdrag för hela resan till jobbet.

Regelmässigt Tidsvinsten ska också vara »regelmässig« – om tidskravet uppfylls bara under ett fåtal dagar på året blir det normalt inte bilavdrag ens för dessa dagar. Detta rättsfall visar att »regelmässigt« är minst 120 av 230 av årets arbetsdagar. (RÅ 1984 1:62, RÅ 1988 ref 75).

Del av året Om du t ex på grund av ändrade arbetstider gör tidsvinst under bara en del av året kan du få bilavdrag för den tiden för vilket föl- jande rättsfall kan ge en viss vägledning:

§ Tidsvinst under sommaren, RÅ 1980 1:35, skiftgång, RÅ 1980 1:32, tillfällig arbetsplats, RRK K77 1:26.

Bil i tjänsten För att du ska få avdrag för bil
till jobbet under alla arbetsdagar krävs att bilen använts i tjänsten minst 160 dagar av 220–230 arbetsdagar. Dessutom måste tjänsteresorna sam- manlagt under året vara minst 300 mil om du jobbat hela året.

De dagar du har rätt till avdrag för resan till arbe- tet får du även göra avdrag för parkeringskostna- der som du betalar vid arbetsplatsen.

Den som använder bilen i tjänsten mellan 60 och 160 dagar får avdrag för de dagar bilen används för tjänsteresor. Men årets sammanlagda tjäns- teresor måste också då vara minst 300 mil sam- manlagt.

BIL TILL/FRÅN ARBETET VILLKOR

AVDRAG

Avståndet minst 5 km från bostaden och tidsvinsten minst två timmar per arbets- dag, eller, oavsett avstånd och tidsvinst, bilen används minst 160 dagar och körs minst 300 mil per år i tjänsten eller på grund av handikapp och dylikt.

Avdrag för samt- liga resor

Bilen används mindre än 160 dagar i tjänsten men minst 60 dagar och körs minst 300 mil per år i tjänsten.

Avdrag för de dagar bilen körts i tjänsten

u RÅD

u Utgå från bostaden
En anställd som inte gör tillräckligt många tjänsteresor för att få bilavdrag för tjänsteresedagarna kan göra så här: Se till att tjänsteresan startar redan när du åker från bostaden och ta sedan ut milpengar från företaget för resan ända från bosta- den. Hela resan dras då av som resa i tjänsten.

u Skaffa intyg
Att du inte vet när du behöver rycka ut på tjänsteresa med bil, kan vara ett av skälen till att du dagligen behöver ha tillgång till bilen och därmed kunna få avdrag för bilresa till jobbet.

Om skatteverket ifrågasätter bilavdraget kan du då skicka in ett intyg från arbetsgivaren om detta.

u Långresa ger avdrag
De som använder bilen mycket i tjänsten bör föra bildagbok över tjänsteresorna. Ett annat sätt är att spara kopior av alla reseräkningar. Regeln om minst 300 mil säger inget om att varje resa måste vara av en viss längd. Det är därför inget som hindrar att du gör många korta tjänsteresor och några få lång- resor i tjänsten för att komma upp till totalt minst 300 mil.

§ Den som uppfyller kraven för att få göra bilavdrag får göra fullt avdrag även om han åker i en lånad bil, RÅ 1974 not 1627. Det kan gå att dra av för bilresa till jobbet även för den som inte har körkort – till och med för fyra resor per dag, RÅ 1971 not 48, skatteverkets allmänna påstå­ ende om körsträckor underkändes, RÅ 2009 ref 42.

§ En person som på grund av psykiska besvär inte kunde använda allmänna färdmedel skjutsades två gånger om dagen till och från arbetsplatsen. Bilavdrag fick göras med fyra resor dagligen. Läkarintyg bör bifogas deklara­ tionen i sådana här situationer, RRK K78 1:40.

Passagerare Den som är berättigad till bilav- drag och har passagerare i bilen som betalar för resan måste ta upp ersättningen som inkomst av tjänst. Även om man har haft medpassagerare
är milavdraget maximerat till schablonavdraget. Passagerarna får dra av vad de betalat till bilföra- ren, dock högst lika med schablonavdraget. Om dessa inte når upp till en tidsvinst på minst två timmar på grund av att de får åka bil i stället för allmänt färdmedel blir avdraget högst vad resan kostar med allmänt färdmedel.

Bilavdrag eller hemreseavdrag? Det finns inte någon avdragsgräns uppåt för bilavdrag. Om du väljer att dagligen pendla med bil till jobbet så ska du få dra av om du uppfyller kraven för bilavdrag – även om det blir 20 mil eller mer om dagen i flera år.

Om du till slut skaffar dig en övernattningslägen- het på arbetsorten, och åker hem bara en gång i veckan, följer du i stället reglerna för hemresor. Se hemresa.

Det kan gå att dra av för tillsynsresor till ett fri- tidshus som du hyr ut eller till ett jordbruk som du måste se till. Se tillsynsresa.

§ Övernattningstraktamente reducerade bilavdraget, RÅ 1968 not 70, arbetsresor vid permissioner, RÅ 1982 1:75.

Den som under sommaren väljer att åka till job- bet från sin sommarstuga i stället för ifrån sin ordinarie bostad får avdrag som om han skulle åkt från ordinarie bostaden hela året.

Hur beräknas avdraget om du samtidigt varit bosatt på flera platser? Se rättsfall under resor till jobbet.

Inställelseresa Inställelseresa (första resan till ett nytt arbete) är avdragsgill enligt samma regler som gäller för resa till arbetet. Förmån av instäl- lelseresa är skattefri om inte andra skattepliktiga förmåner lämnas av uppdraget.

Relaterade artiklar

 • Svenska skatteregler för utlandsarbeteSvenska skatteregler för utlandsarbete (0)
  De svenska skattereglerna innehåller en sex- månaders- respektive en ettårsregel för svensk skattebefrielse vid utlandsjobb, även om man i övrigt anses obegränsat […]
 • Skattefritt traktamente eller avdragsgilla levnadskostnader?Skattefritt traktamente eller avdragsgilla levnadskostnader? (0)
  Ökade levnadskostnader vid resor utanför den vanliga verksamhetsorten (tjänstestället) är antingen avdragsgilla eller så täcks kostnaderna av skattefri ersättning […]
 • Så drar du av för trängselskattSå drar du av för trängselskatt (0)
  Trängselskatt finns nu i Stockholm och Göteborg och på mellan 10 och 20 kr beroende på när man kör ut och in i staden. Maximal trängselskatt är 60 kr per dygn. Juli månad […]
 • Så gör du avdrag för sponsringSå gör du avdrag för sponsring (0)
  Ett företag som sponsrar en organisation eller förening ger en gåva, och får som motprestation reklam för sitt företag. Eftersom reklam är avdragsgillt men däremot inte […]
 • Råd för teckningsrätterRåd för teckningsrätter (0)
  Vid nyemission av en aktie får aktieägarna oftast teckningsrätter, som ger rätt att teckna nya aktier till ett förmånligt pris. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en […]
 • Sänk skatten med upphovsmannakontoSänk skatten med upphovsmannakonto (0)
  Med upphovsmannakonto kan man sprida en tillfälligt mycket hög inkomst så att den beskattas under flera olika år. Inkomsterna sätts då på ett särskilt bankkonto och är […]
Publicerad i Avdrag

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>