För privatpersoner är alla ränteutgifter avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Ränteutgifter i företag redovisas i näringsverksamhet. Avdragseffekten är normalt 30 %, dvs varje tusenlapp i ränta kostar 700 kr efter skatt. Om kapitalunderskottet är mer än 100 000 kr blir avdragseffekten 21 % på den del som överstiger 100 000 kr. Se kapital – underskott.
Ränta eller avgift? Ränteutgifter är alltid avdragsgilla. Däremot får bara den del av årets sammanlagda förvaltningsutgifter som överstiger 1 000 kr dras av. Det är därför viktigt att skilja på skuldränta och förvaltningsutgifter. Som ränta räknas bl a:

  • Avbetalningsränta, däremot inte avbetalningstillägg.
  • Checkräkningskredit, däremot inte kontokortsavgift.
  • Kostnad för förtidslösen av lån, räntekompensation.

Som ränta räknas inte kostnad för uppläggning av lån, kostnad för inteckning, kostnad för kreditundersökning, RÅ 1984 1:19 och ej räntegarantiavgift, RÅ 1997 ref 63. Studiemedelsavgift är heller inte avdragsgill som ränta.

ränteutgifterBankgaranti är ett löfte från en bank om att svara för ett åtagande, exempelvis betalning av en köpeskilling eller i samband med förmedlings- lån. Avgiften räknas inte som ränta, men kan vara avdragsgill om den kan räknas som en kostnad för intäkternas förvärvande. (RRK K76:71, RÅ1978 1:89, RÅ 1983 1:62, RÅ 1984 1:37).

§ Strimlade lån, RSV/FB 1971 1:3, RÅ 2000 not 134, kravet är en ersättning för kredit, RÅ 1987 ref 78.

Råd för ränteutgifter

Använd ränta, inte avgift
Bankgaranti är normalt inte avdragsgill för den som lånar. Men om man gör så här blir den det:

I stället för bankgarantiavgift tar långivaren ut en högre ränta av låntagaren. Låntagaren får därmed dra av allt han betalat i ränta. Långivaren betalar in bankgarantiavgift till den bank som ställt garantin. Då räknas bankgarantin som en avdragsgill förvaltningsutgift för långivaren.

Borgen Den som gått i borgen för ett lån och måste betala vad låntagaren inte kan betala, får inte dra av den förlusten och inte heller den ränta som låntagaren skulle ha betalt.