För privatpersoner är alla ränteutgifter avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Ränteutgifter i före- tag redovisas i näringsverksamhet. Avdragseffekten är normalt 30 %, dvs varje tusenlapp i ränta kostar 700 kr efter skatt. Om kapitalunderskottet är mer än 100 000 kr blir avdragseffekten 21 % på den del som överstiger 100 000 kr. Se kapital

– underskott.

Ränta eller avgift? Ränteutgifter är alltid avdragsgilla. Däremot får bara den del av årets sammanlagda förvaltningsutgifter som överstiger 1 000 kr dras av. Det är därför viktigt att skilja på skuldränta och förvaltningsutgifter. Som ränta räknas bl a:

Avbetalningsränta, däremot inte avbetalningstillägg.

Checkräkningskredit, däremot inte kontokortsavgift.

Kostnad för förtidslösen av lån, räntekompensation.

Som ränta räknas inte kostnad för uppläggning av lån, kostnad för inteckning, kostnad för kre- ditundersökning, RÅ 1984 1:19 och ej räntega- rantiavgift, RÅ 1997 ref 63. Studiemedelsavgift är heller inte avdragsgill som ränta.

Bankgaranti är ett löfte från en bank om att svara för ett åtagande, exempelvis betalning av en köpeskilling eller i samband med förmedlings- lån. Avgiften räknas inte som ränta, men kan vara avdragsgill om den kan räknas som en kostnad för intäkternas förvärvande. (RRK K76:71, RÅ1978 1:89, RÅ 1983 1:62, RÅ 1984 1:37).

§ Strimlade lån, RSV/FB 1971 1:3, RÅ 2000 not 134, kravet är en ersättning för kredit, RÅ 1987 ref 78.

RÅD

Använd ränta, inte avgift
Bankgaranti är normalt inte avdragsgill för den som lånar. Men om man gör så här blir den det:

I stället för bankgarantiavgift tar långivaren ut en högre ränta av låntagaren. Låntagaren får därmed dra av allt han betalat i ränta. Långivaren betalar in bankgarantiavgift till den bank som ställt garantin. Då räknas bankgarantin som en avdragsgill förvaltningsutgift för långivaren.

Borgen Den som gått i borgen för ett lån och måste betala vad låntagaren inte kan betala, får inte dra av den förlusten och inte heller den ränta som låntagaren skulle ha betalt.

RÅD

Så får borgensman avdrag
Den som gått i borgen och tvingas att betala måste ta över lånet för att kunna göra ränteavdrag. Genom att sedan sälja fordran kan man få avdrag för förlusten som kapitalförlust.

Lån bättre än borgen
Om ett aktiebolag ska låna pengar krävs ofta att ägaren själv ska gå i personlig borgen. Om bolaget då går i konkurs får äga- ren privat betala, men får inte avdrag, då han inte räknas som betalningsansvarig.

Det kan då vara bättre att bolaget och ägaren tillsammans svarar för banklånet eller att företagaren själv lånar och lämnar pengarna till bolaget som lån eller aktieägartillskott. Då blir det avdrag för räntekostnaderna i den privata deklarationen. Dessutom kan förlusten på lånet bli avdragsgill kapitalförlust om reversen säljs med förlust.

§ Bostadsrättsförening gick i borgen för medlemmarna, RÅ 1996 ref 68, fåmansföretag gick i borgen för delägare, RÅ1983 1:82, borgensprovision, RÅ1981 Aa 25, RÅ 2007 ref 32.

Se kapitalförlust och betalningsansvar.

Byggnadskreditiv är ett beviljat lånebelopp som utnyttjas successivt under exempelvis en byggnation. En avgift påförs i regel oavsett hur stor del av lånet som utnyttjas. Betalningsansva- ret ger rätt till avdrag för räntan, men om avgif- ten istället betalas via t ex byggmästaren, räknas avgiften enbart som en del av anskaffningsutgif- ten (RÅ 1970 ref 18, RÅ 1985 1:14I).

Strimlade lån En bostadsrättsförening kan exempelvis ha stora ränteavdrag som inte kan utnyttjas. Lånen kan då i stället överflyttas på medlemmarna i föreningen. Medlemmarna i en bostadsrättsförening fick göra avdrag för ränta på en skuld i fastigheten. Medlemmarna var person- ligt betalningsansvariga för skulden och fören- ingens fastighet var säkerhet för lånen. (RSV/FB 1971 1:3). Se även bostadsrätt.

Olika sätt att betala räntan Kreditivränta betalad genom andra lån har ansetts jämställd med kontant betald ränta (RÅ 1970 not 6). Med kontant betalning jämställs däremot i regel inte betalning mot revers (RÅ 1957 not 29). Efter- som det är själva ränteutbetalningen som ger rätt till avdrag har det ingen betydelse hur räntan har finansierats. Det går alltså bra att ta ytterligare ett lån för att få pengar till räntan.

§ Ränteliknande utgift? Indexlån,RÅ1943 not 19,1943 not 379, övertrasseringsavgift, RÅ 1974 not 1439, senior- lån, SRN 1/11 2005, skadeståndsränta, RÅ 1994 ref 21.

RÅD

Betala räntan i december
Låneränta som gäller för januari året efter inkomståret är avdragsgill redan för inkomståret. Förutsättningen är att den räntan betalas före årsskiftet. Gör en sådan extrabetalning för januari redan i december om du vill dra av en del av den fram- tida låneräntan ett år tidigare än normalt.

Vem av makarna får dra av? Vilkenavtvå makar som drar av skuldräntan eller tar upp ränta på gemensamma bankkonton har oftast ingen betydelse från skattesynpunkt. Värdet av avdraget och skatten på intäkterna är i princip alltid 30 %, dock med följande undantag: Om en av makarna drabbas av avdragsbegränsning till följd av att kapitalunderskottet är större än 100 000 kr och då inte får tas upp till mer än
70 %. Det kan då vara lönsamt att försöka flytta över skuldräntor till andra maken, så att båda kommer under gränsen för avdragsbegränsning. Se vidare kapitalunderskott.

Rätten till ränteavdrag på ett lån knyts till betal- ningsansvaret gentemot kreditgivaren för ränta och amortering.

§ Om båda makarna är betalningsansvariga är det den
av makarna som faktiskt har betalat räntan som ska dra av, vilket i praktiken betyder att makarna själva kan välja vem som ska göra avdraget (RÅ 1980 1:69, RÅ 1976 1:26).

RÅD

Överta betalningsansvaret
Flera rättsfall (RÅ 1988 ref 121, RÅ 1988 ref 121) visar att den som gått i borgen för ett lån inte får avdrag om han tvingas betala räntan som låntagaren inte klarar av. Ett sätt att få avdrag är då att överta betalningsansvaret för lånet. Enligt rättsfallet RRK K73 1:33 går det då att få avdrag för den betalda räntan.

Gåvor bättre än lån till barn
Att låna ut pengar mot låg ränta till sina barn kan vara ett sätt att föra över tillgångar. Nu när gåvoskatten har avskaffats kan det vara intressant med gåvor mellan föräldrar och barn. Se barns pengar och gåva.

Om det gäller lån för omyndiga barn måste en god man för barnen, exempelvis en släkting, utses och godkännas av över- förmyndaren. Det behövs inte vid gåvor.

Benefika barnreverser ger inte ränteavdrag, RÅ 1956 ref 11, RÅ 2009 not. 96, och ränta som betalas till omyndiga barn kan även i vissa andra fall underkännas – om inte formella krav uppfylls (RÅ 1988 ref 142).

Föräldrar kan låna tillbaka pengar som barnen tidigare fått. Även sådana transaktioner kan godtas. Ett ränteavdrag för sådant lån godtas om de lånade pengarna verkligen är pengar som barnen fått genom t ex gåva, arv eller på något annat sätt. Räntan bör inte vara högre än sedvanlig marknadsränta. Men gåva är också i dessa fall ofta intressantare än lån eftersom gåvoskatten avskaffats.

Räntefria lån Även om ett lån är räntefritt kan det bli skatt på de utlånade pengarna. I stället för medlemsavgifter förekommer det att föreningar låter medlemmarna låna ut pengar räntefritt till föreningen. Räntan på kapitalet kommer då att fungera som medlemsavgifter. Trots att långiva- ren inte får någon ränta kan långivaren bli skatt- skyldig för räntan (RÅ 1989 ref 44, RÅ 1960 not 152, RÅ 1954 ref 22). Se löneförmån.

Skatteupplägg med ränta Ränte avdrag har ibland vägrats därför att räntan använts för att omvandla andra icke avdragsgilla kostnader. Dessa fall visar gränsen mellan avdrag och inte avdrag:

§ Depositionsleasing,RÅ1982Aa72, hyra eller ränta? RÅ 1984 1:39, medlemsavgift, RSV/FB 1980:17, förtäckt försäkringspremie, KRG 1199-99.

Läs under löneförmån om räntefria lån från arbetsgivaren. Läs under fåmansföretag och rän- tefördelning om lån i företag. Extra ränta som betalas för att låneräntan ska sänkas till gällande marknadsränta är avdragsgill på samma sätt som utgiftsränta, se räntekompensation.

Företag, räntesnurror För att förhindra vissa fall av skatteplanering har det införts begräns- ningar i rätten att dra av ränteutgifter för skulder som gäller förvärv av en delägarrätt från ett före- tag som ingår i en intressegemenskap. Förbudet mot dessa »räntesnurror« gäller inte om mot- tagaren av ränteinkomsten beskattas med minst 10 %, såvida det inte framstår som tillkommit för att uppnå en väsentlig skatteförmån. I praktiken torde förbudet inte träffa sedvanliga affärs- och finanstransaktioner.

§ Koncernlån utan säkerhet, RÅ 2010 ref 67, marknads- mässig ränta, SKV 131 632628-10/111, ränta på 13 % ansågs marknadsmässig (Arlanda Express), KRS mål nr 6953-11, rättmätig mottagare av räntan »beneficial owner«, HFD 2012 not 24, externt och internt förvärv?, HFD 2011 ref 90, HFD 2012 not 23.

SAMBOAVTAL

Undertecknade sambor (namn, personnr. ) och (namn, per- sonnr.) bestämmer härmed genom detta samboavtal

Alt 1 att reglerna om bodelning i sambolagen inte ska tilläm- pas i vårt samboförhållande.

Alt 2 att reglerna om bodelning i sambolagen ska tillämpas i vårt samboförhållande, dock att utöver den gemensamma bostaden även följande egendom ska ingå i bodelningen ….

Alt 3 att vid en eventuell separation ska våra tillgångar och skulder fördelas på samma sätt som om vi vore bundna till varandra i äktenskapets form. Reglerna om bodelning i sam- bolagen ska inte tillämpas i vårt samboförhållande.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas