Avdragslexikon 2017 – Sveriges största skattebok

Fler än 300+ skatteråd för dig

Beställ Avdragslexikon nu

Beställ Taxeringskalendern

Köp Taxeringskalendern

Så överklagar du deklarationen

En deklarant har rätt att begära att en fråga omprövas inom fem år efter taxeringsårets utgång. Sådan begäran kan förekomma flera gånger och gälla samma fråga. Omprövning kan också ske om rättspraxis ändrats till den

Äktenskapsförord – Ladda ner en gratis mall med exempel

Äktenskapsförord Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan upphävas med hjälp av ett äktenskapsförord, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens

Förbered ägarskifte i bolaget

Ett ägarskifte sker ofta genom att företagets eget kapital eller framtida vinster används för att finansiera skiftet. Av det skälet blir ofta ett annat bolag en part i själva avtalet, för att underlätta finansieringen och

Vad är en ägarlägenhet?

Ägarlägenhet, denna ägarform för lägenheter innebär att man äger lägenheten och en del fastigheten, till skillnad från vad som är fallet vid ägande av bostadsrätter där man genom en förening, som äger fastigheten, har rätt

Räkna ut din skatt i enskild firma

När du beräknar hur mycket skatt du ska betala i din enskilda firma är det vinsten som avgör den.   https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/rakna-ut-din-skatt http://www.skatteverket.se/webdav/files/servicetjanster/skatteutrakning2016/prelskut16ink1.html  

VD-instruktion – Ladda ner gratis mall

VD-instruktion En VD-instruktion måste anpassas till förhållandena i varje fall. Arbetsordning i bolaget Namn AB Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet tog styrelsen fram

Nu kan du dra av för trädgårdsmästaren

Regeringen föreslår att även mer avancerade trädgårdstjänster ska ingå i RUT-avdraget. Regeringen har föreslagit att rutavdraget från och med 1 augusti 2016 ska utvidgas med ett större antal trädgårdstjänster. Till exempel ska det

Nyheter i korthet 2016

Bilförmån Regeringen har aviserat om att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år, dvs. t.o.m. det beskattningsår som slutar den 31 december 2019. Den maximala nedsättningen sänks från 16 000

Intressanta rättsfall 2016

Näringsbetingade andelar i brf? Försäljning av bostadsrätter sker idag ofta genom sk paketering i bolag som kan säljas av skattefritt till bostadsrättsföreningen. Frågan är om också andelarna i bostadsrättsföreningen kan säljas utan omvägen via ett

Nyheter i rutavdraget 2016

Regeringen har föreslagit att rutavdraget fr o m 1 augusti 2016 ska omfatta ett antal nya tjänster, nämligen IT-tjänster Installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning i samband